Socdemų dilema: trenkti durimis ar ne
Stip­rė­ja so­cial­de­mo­kra­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas bend­ru dar­bu su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Ma­žes­nie­ji val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai siun­čia sig­na­lus, kad ga­li iš jos trauk­tis, tik var­gu ar tai iš­gąs­dins „vals­tie­čius“.

Anks­čiau klau­si­mą dėl koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“ nau­dos dau­giau­sia kel­da­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) sky­riai, o da­bar apie tai vis gar­siau kal­ba­ma ir par­ti­jos vir­šū­nė­se. Kad gai­li­si dėl koa­li­ci­jos su LVŽS, šio­mis die­no­mis vie­šai pri­si­pa­ži­no ir vie­nas anks­tes­nių to­kio bend­ra­dar­bia­vi­mo en­tu­zias­tų, bu­vęs LSDP pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Nau­ja­sis par­ti­jos ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas dėl to­les­nio koa­li­ci­jos li­ki­mo ža­da spręs­ti pra­si­dė­jus nau­ja­jam po­li­ti­niam se­zo­nui.

Apie „vals­tie­čių“ bei so­cial­de­mo­kra­tų są­jun­gos pa­bai­gą va­kar tri­mi­ta­vo ir opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai. Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui at­me­tus Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą urė­di­jų re­for­mą, jie par­eiš­kė, kad pert­var­ką „žlug­do žlun­gan­ti koa­li­ci­ja“.

Ri­ma Baš­kie­nė: „Tai ver­tin­čiau kaip po­li­ti­nius ma­nev­rus, ku­riuos šiuo me­tu ko­le­gos ren­gia.“

Kan­ki­nių frak­ci­jo­je nėra

Sei­mo LSDP frak­ci­jos at­sto­vas Al­gir­das Sy­sas ti­ki­no, kad da­lis so­cial­de­mo­kra­tų nuo pat pra­džių ne­pri­ta­rė koa­li­ci­jai su „vals­tie­čiais“. „Ta įtam­pa nie­kur ne­din­go. „Di­dy­sis bro­lis“ gal­būt ma­no, kad vis­ką ga­li. Po­li­ti­nės pa­tir­ties jie tu­ri ma­žiau, to­dėl pir­ma pa­da­ro, o pa­skui pra­de­da kal­bė­tis. Jie iš kar­to la­bai ne­igia­mai rea­guo­ja, jei­gu tu­ri­me sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau už­mirš­ta­mas pa­grin­di­nis da­ly­kas – pa­si­ra­šė­me koa­li­ci­jos su­tar­tį, ku­rio­je aiš­kiai pa­sa­ky­ta, ku­riais klau­si­mais su­ta­ria­me, o ku­riais tu­ri­me skir­tin­gas nuo­mo­nes ir ga­li­me jas reikš­ti ka­da no­ri­me ir kaip no­ri­me“, – aiš­ki­no jis.

A. Sy­so tei­gi­mu, bū­tent čia yra di­džiau­sia san­ty­kių su „vals­tie­čiais“ prob­le­ma. No­ri­ma, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai la­biau at­siž­velg­tų į LSDP pa­siū­ly­mus ir ne­stum­tų tam ti­krų spren­di­mų bul­do­ze­riu. Vis dėl­to, anot po­li­ti­ko, so­cial­de­mo­kra­tai koa­li­ci­jo­je ne­si­kan­ki­na. „Kor­tas da­li­ja „vals­tie­čiai“. Jei­gu jie no­ri loš­ti su kuo nors ki­tu ir ma­to va­rian­tų, pra­šo­me. Ta­čiau mes ti­krai ne­si­kan­ki­na­me. Bent jau aš kan­ki­nių vei­dų frak­ci­jo­je ne­ma­čiau. Tu­ri­me sa­vo nuo­mo­nę, ją kiek įma­no­ma gi­na­me ir dir­ba­me sa­vo dar­bą to­liau“, – kal­bė­jo jis.

Kur yra rau­do­na li­ni­ja, ties ku­ria at­si­dū­rę so­cial­de­mo­kra­tai nu­trauk­tų koa­li­ci­jos su­tar­tį, A. Sy­sas pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. „Ne­ga­lė­čiau apib­rėž­ti ko­kio nors vie­no punk­to, dėl ku­rio tu­rė­tu­me pa­si­trauk­ti. Rea­liai žiū­rint į da­bar­ti­nį po­li­ti­nį že­mė­la­pį ir iš­si­dės­ty­mą, ki­to va­rian­to „vals­tie­čiai“ kol kas ne­tu­ri. Jie ne­ga­li su­bur­ti ki­to­kios koa­li­ci­jos, ku­ri bent jau iš da­lies leis­tų vyk­dy­ti tai, ką jie pa­ža­dė­jo. Jau su mu­mis jie pra­de­da ne­te­sė­ti to, ką ža­dė­jo, to­dėl ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip jie ga­lė­tų ką nors įvyk­dy­ti ei­da­mi kar­tu su kon­ser­va­to­riais ar li­be­ra­lais“, – kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Jis pri­dū­rė ne­pri­si­me­nan­tis nė vie­nos koa­li­ci­jos, ku­ri pa­si­šo­ki­nė­da­ma bėg­tų fi­ni­šo link – esą vi­sa­da bū­ta šlu­ba­vi­mų, truk­čio­ji­mų, žings­nių at­gal.

Rima Baškienė: "Tai vertinčiau kaip politinius manevrus, kuriuos šiuo metu kolegos rengia.“ Alinos Ožič nuotrauka

Po­li­ti­kuo­ja, kad pa­si­ro­dy­tų geresni

Vie­na LVŽS ly­de­rių, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė pa­sta­ruo­sius so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­mus ver­ti­no kaip tam ti­krą emo­ci­ją. Ji svars­tė, kad A. But­ke­vi­čiaus ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ga­lė­jo su­kel­ti Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te at­mes­tos jo siū­ly­tos pa­tai­sos dėl urė­di­jų re­for­mos.

„Ki­ta ver­tus, tai yra ir po­li­ti­ka­vi­mas, gal­vo­jant apie bū­si­mus sa­vi­val­dos rin­ki­mus. So­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gai, ma­no ma­ny­mu, nė­ra to­kie, ko­kių jie pa­gei­dau­tų ir ko­kius bu­vo įpra­tę ma­ty­ti. To­dėl šio­je si­tua­ci­jo­je bū­nant koa­li­ci­jo­je na­tū­ra­lu steng­tis pa­si­ro­dy­ti ne­va ge­res­niems. Štai jie siū­lo pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą šil­dy­mui, ta­ry­tum blo­gie­ji „vals­tie­čiai“ tos leng­va­tos ne­no­ri. Ta­čiau pa­mirš­ta pa­sa­ky­ti apie kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą, jį pa­siū­lė­me ma­ny­da­mi, jog vi­sų pir­ma rei­kia pa­dė­ti žmo­nėms, ku­riems su­nkiau­sia gy­ven­ti, o ne­bū­ti­nai mo­kė­ti ir gy­ve­nan­tiems ge­rai. Tai ver­tin­čiau kaip po­li­ti­nius ma­nev­rus, ku­riuos šiuo me­tu ko­le­gos ren­gia“, – tei­gė „vals­tie­tė“.

R. Baš­kie­nė tvir­ti­no, kad val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ko­kios nors iš­skir­ti­nės įtam­pos nė­ra. Ji džiau­gė­si Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kais so­cial­de­mo­kra­tais Ire­na Šiau­lie­ne ir Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu, nau­juo­ju LSDP frak­ci­jos se­niū­nu And­riu­mi Pa­lio­niu, ku­rie yra ra­cio­na­lūs, at­sa­kin­gai dir­ban­tys. „Kol kas ga­li­ma nor­ma­liai dirb­ti. Ti­kiuo­si, kad ru­dens se­si­jo­je bus dir­ba­ma kur kas nuo­sek­liau. Be­je, ru­dens se­si­ja, ko ge­ro, bus karš­tes­nė nei da­bar­ti­nė, nes lau­kia vals­ty­bės biu­dže­to pri­ėmi­mas“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­rė.

Kar­tu R. Baš­kie­nė ti­ki­no ne­si­bai­mi­nan­ti ga­li­mo so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­trau­ki­mo. Po­li­ti­kė pri­si­pa­ži­no, kad „vals­tie­čiams“ pra­dė­jus for­muo­ti koa­li­ci­ją ji ma­tė ki­to­kį val­dan­tį­jį da­ri­nį – bend­ra­dar­bia­vi­mą su kon­ser­va­to­riais. „Rin­kė­jai la­biau pa­si­ti­kė­jo ne so­cial­de­mo­kra­tais. Pir­miau­sia – „vals­tie­čiais“, pa­skui – kon­ser­va­to­riais. As­me­niš­kai pra­džio­je įžvel­giau di­des­nį po­ten­cia­lą ir ga­li­my­bę dirb­ti su kon­ser­va­to­riais. Na, at­si­ti­ko taip, kaip at­si­ti­ko, ti­krai ne­siž­val­go­me į pra­ei­tį, o gal­vo­ja­me apie at­ei­tį. Vis­ko ga­li bū­ti, kas ga­li pa­neig­ti. Kas kam šaus į gal­vą ir kas bei ko­kių tie­sio­gi­nių in­te­re­sų tu­ri? Jei­gu in­te­re­sas yra vals­ty­bė­je veik­ti ir dirb­ti taip, kad žmo­nėms bū­tų ge­riau, tai bū­tų džiu­gu. Jei­gu nu­lems par­ti­niai ir as­me­ni­niai in­te­re­sai, ga­li bū­ti vi­so­kių ki­to­kių spren­di­mų“, – sa­kė ji.

Ne­duo­da dividendų

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, so­cial­de­mo­kra­tai, ko ge­ro, su­vo­kia, kad bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je jiems ne­duo­da po­li­ti­nių di­vi­den­dų. Aki­vaiz­du, kad smun­kan­tys „vals­tie­čių“ rei­tin­gai tu­ri ne­igia­mos įta­kos ir LSDP po­pu­lia­ru­mui. „Ki­ta ver­tus, po­li­ti­ka, ku­rią da­bar ban­do įgy­ven­din­ti „vals­tie­čiai“, ne­su­ba­lan­suo­ta ir daug kur la­bai su­nkiai pa­aiš­ki­na­ma so­cial­de­mo­kra­tiš­kai. Čia, ma­tyt, LSDP ir­gi yra su­dė­tin­ga“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

L. Bie­li­nis svars­tė, kad ru­de­niop so­cial­de­mo­kra­tai tar­sis dėl es­mi­nio spren­di­mo: lik­ti koa­li­ci­jo­je ar ne. Kiek rea­lu, kad soc­de­mai trenks du­ri­mis? „Kol kas nė­ra ko­kių nors aiš­kių ar­gu­men­tų, ir kal­bė­ti, kad tai yra rea­li ga­li­my­bė, su­nku. Kad apie tai bus dis­ku­tuo­ja­ma va­sa­ros pa­bai­go­je ar ru­dens pra­džio­je, yra ro­dik­lis, jog vis dėl­to so­cial­de­mo­kra­tai tu­rės ap­sisp­ręs­ti, iš nau­jo svars­ty­ti sa­vo bu­vi­mą, ga­li­my­bes koa­li­ci­jo­je ir pa­ma­tuo­ti, kas jiems stra­te­giš­kai nau­din­giau“, – sa­kė VDU pro­fe­so­rius.

„Vals­tie­čiai“, anot L. Bie­li­nio, gal ir no­rė­tų nu­si­leis­ti so­cial­de­mo­kra­tų rei­ka­la­vi­mams. Ta­čiau jie su­pran­ta, jog pa­da­ry­tos nuo­lai­dos skam­bė­tų kaip pri­pa­ži­ni­mas, kad jų dek­la­ruo­tos idė­jos, vyk­do­ma po­li­ti­ka pra­lai­mi. „Tad jiems bus la­bai su­nku nu­si­leis­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Jei­gu ši val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja žlug­tų, „vals­tie­čiams“ di­de­lės tra­ge­di­jos grei­čiau­siai ne­bū­tų. L. Bie­li­nio tei­gi­mu, daž­nai už­mirš­ta­me vie­ną Sei­mo frak­ci­ją, ku­ri be­są­ly­giš­kai pa­lai­ko LVŽS net ne­bū­da­ma koa­li­ci­jo­je, tai – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai. „Y­ra ti­ki­my­bė, kad iš koa­li­ci­jos pa­si­trau­kus so­cial­de­mo­kra­tams jų vie­tą ga­li užim­ti ši po­li­ti­nė jė­ga“, – dės­tė po­li­to­lo­gas.