Socdemai širsta dėl D. Grybauskaitės komentaro
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) to­liau pik­ti­na­si pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­si­sa­ky­mais apie šios po­li­ti­nės jė­gos at­sto­vus. Soc­de­mai tvir­ti­na, kad ša­lies va­do­vės par­eiš­ki­mas, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko ji ne­skirs lai­ki­nai va­do­vau­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ne­tu­rė­jo pa­grin­do – esą su Pre­zi­den­tū­ra jau bu­vo su­de­rin­ta ki­ta kan­di­da­tū­ra.

D. Gry­baus­kai­tė šian­dien par­eiš­kė, kad ne­skirs J. Ole­ko lai­ki­nuo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru, nes jis su­si­komp­ro­mi­ta­vo skan­da­lin­go­je ka­riuo­me­nės vie­šų­jų pir­ki­mų is­to­ri­jo­je. „Su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sių žmo­nių ti­krai ne­ga­liu skir­ti mi­nis­trais, net ir lai­ki­nai­siais, ir bū­tent po­nas J. Ole­kas nu­eis į is­to­ri­ją ar įeis į is­to­ri­ją kaip auk­si­nių šaukš­tų mi­nis­tras“, – tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

LSDP pa­si­pik­ti­no to­kiu ša­lies va­do­vės par­eiš­ki­mu. Iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me so­cial­de­mo­kra­tai tei­gia, kad prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus se­kre­to­ria­tas šian­dien iš ry­to su­si­sie­kė su D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jais ir pa­si­do­mė­jo, kaip pre­zi­den­tė ver­tin­tų ūkio mi­nis­tro Eval­do Gus­to kan­di­da­tū­rą tap­ti lai­ki­nuo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru. „At­sa­ky­mas bu­vo tei­gia­mas. Keis­ta, ko­dėl vė­liau pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja vie­šo­jo­je erd­vė­je, kad pre­zi­den­tė ne­tvir­tins lai­ki­nuo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to J. Ole­ko, ta­čiau iš tie­sų pre­zi­den­tei J. Ole­ko kan­di­da­tū­ra ne­bu­vo tei­kia­ma nei raš­tu, nei de­rin­ta žo­džiu. Ko­dėl ži­niask­lai­dai bu­vo pa­teik­ti pre­zi­den­tės par­eiš­ki­mai apie J. Ole­ko kan­di­da­tū­ros ver­ti­ni­mus, so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ar Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ne­ke­ti­na ko­men­tuo­ti“, – tvir­ti­na­ma LSDP pra­ne­ši­me.

Klau­si­mas dėl lai­ki­no va­do­va­vi­mo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ki­lo po to, kai sek­ma­die­nį po su­nkios li­gos mi­rė Ju­ras Po­že­la. Jį po­rą pa­sta­rų­jų mė­ne­sių lai­ki­nai pa­va­da­vo J. Ole­kas ir va­kar A. But­ke­vi­čius tei­gė, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras šias par­ei­gas ga­lė­tų vyk­dy­ti iki Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­gos.