Socdemai prašo D. Grybauskaitės patylėti
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­ka val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai dėl bul­do­ze­ri­nio Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo, ku­rį ji įver­ti­no kaip „val­džios nu­žmo­gė­ji­mą“, pa­pik­ti­no so­cial­de­mo­kra­tus. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos var­du jie par­eiš­kė, kad kol ei­na par­ei­gas ša­lies va­do­vė tu­rė­tų su­si­lai­ky­ti nuo „sub­jek­ty­vių ver­ti­ni­mų“.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia, kad D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­niai, kad po pu­san­trų me­tų vy­ku­sių de­ry­bų tarp darb­da­vių, vals­ty­bės ir dar­buo­to­jų dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, vi­si su­ta­ri­mai, ku­rie bu­vo su­de­rin­ti Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, bu­vo „iš­mes­ti į šiukš­lių dė­žę“, ne­ati­tin­ka ti­kro­vės.

So­cial­de­mo­kra­tai ak­cen­tuo­ja, kad pre­zi­den­tei ve­ta­vus Dar­bo ko­dek­są, jos de­kre­tu siū­lo­ma keis­ti 14 Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­tų su­si­ta­ri­mų. „Ko­dėl pre­zi­den­tė ne­sa­ko, kad jos de­kre­tu bū­tent ir ban­do­ma „iš­mes­ti į šiukš­lių dė­žę“ jau pa­siek­tus su­si­ta­ri­mus ir taip ar­tė­jant rin­ki­mams stab­dy­ti vie­ną pa­žan­giau­sių re­for­mų per Ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį? Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ka­te­go­riš­kai at­me­ta pre­zi­den­tės tei­gi­nius dėl Vy­riau­sy­bės dar­bo bei ma­no, kad ša­lies va­do­vė nuo to­kių ir pa­na­šių su­bjek­ty­vių ver­ti­ni­mų tu­rė­tų su­si­lai­ky­ti at­ei­ty­je bent jau tol, kol ei­na pre­zi­den­tės par­ei­gas. To­kiuo­se par­eiš­ki­muo­se įžvel­gia­ma ne tik va­ka­rie­tiš­kos po­li­ti­nės kul­tū­ros sto­ka, bet ir Lie­tu­vos žmo­nių klai­di­ni­mas bei skal­dy­mas. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad tai dis­kre­di­tuo­ja pre­zi­den­to ins­ti­tu­tą“, – aiš­ki­na LSDP.

So­cial­de­mo­kra­tai kra­to­si D. Gry­baus­kai­tės kal­ti­ni­mų dėl „val­džios nu­žmo­gė­ji­mo“. Esą toks pre­zi­den­tės tei­gi­nys yra nie­ko ne­pag­rįs­tas, „gry­nai emo­cio­na­lus par­eiš­ki­mas“. Taip pat jie skun­džia­si pa­si­gen­dan­tys kons­truk­ty­vios D . Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos. „Mū­sų jau ne­bes­te­bi­na, kad pre­zi­den­tė nuo­lat už­si­puo­la Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bę, ta­čiau ste­bi­na jos pa­lan­ku­mas vie­nai iš Lie­tu­vos de­ši­nių­jų po­li­ti­nių jė­gų. To­dėl keis­ta, kad „val­džios nu­žmo­gė­ji­mo“ ap­raiš­kų pre­zi­den­tė ne­pas­te­bė­jo, o gal są­mo­nin­gai ne­no­rė­jo pa­ste­bė­ti „nak­ti­nė­je mo­kes­čių re­for­mo­je“ ir vi­so­je And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės veik­lo­je“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia LSDP.

In­ter­viu vie­nai te­le­vi­zi­jų D. Gry­baus­kai­tė ne­gai­lė­jo kri­ti­kos val­dan­tie­siems dėl Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo. Jos tei­gi­mu, de­ry­bo­se tarp darb­da­vių, vals­ty­bės ir dar­buo­to­jų pa­siek­ti su­si­ta­ri­mai bu­vo iš­mes­ti į šiukš­lių dė­žę. „Tai yra vi­sas įdir­bis ir mė­gi­ni­mas su­ras­ti bend­rą su­ta­ri­mą bu­vo iš­mes­tas. Ir bū­tent tai ma­ne la­bai nu­ste­bi­no, ir bū­tent tai, kad ne­bu­vo at­siž­velg­ta į tai, kas jau bu­vo su­tar­ta taip pat ir so­cia­li­nia­me ko­mi­te­te, kad bu­vo pa­da­ry­ta mak­si­ma­liai gru­biai „per­va­žiuo­jant“ per vi­sus so­cia­li­nius par­tne­rius, ne­sis­kai­tant su tuo, kas jau bu­vo pa­siek­ta“, – tvir­ti­no pre­zi­den­tė. Tai D. Gry­baus­kai­tė įver­ti­no kaip „val­džios nu­žmo­gė­ji­mą“ ir emig­ra­ci­jos ska­ti­ni­mą.