Socdemai laimi, bet sėkme mėgaujasi liberalai
Nors di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ne­su­ge­ba kon­ku­ruo­ti su cen­tro de­ši­nės par­ti­jo­mis, ji iš­ko­vo­jo dau­giau­sia man­da­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. So­cial­de­mo­kra­tams įkan­din se­ka opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.

Iš­anks­ti­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, LSDP jau iš­ko­vo­jo 356 man­da­tus ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Aš­tuo­ni so­cial­de­mo­kra­tai yra lai­mė­ję me­ro kė­dę, o dar dvi de­šim­tys LSDP at­sto­vų po dvie­jų sa­vai­čių dėl sa­vi­val­dy­bės va­do­vo kė­dės kau­sis per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą. Per­ga­lę šven­čia opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS), ku­ris su­ge­bė­jo iš­ko­vo­ti net dvi­gu­bai dau­giau man­da­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, nei tu­rė­jo iki šiol. LS at­sto­vas, Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius kol kas pir­mau­ja ir ko­vo­je dėl svar­biau­sios sa­vi­val­dy­bės – sos­ti­nės – va­do­vo kė­dės. Ta­čiau jo dar lau­kia mū­šis per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą.

Pa­dvi­gu­bės LS gretos

Kaip skel­bia iš­anks­ti­niai VRK duo­me­nys, per vi­są ša­lį LSDP iš­ko­vo­jo 356 man­da­tus, o Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Ne­rin­gos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio ir Jo­na­vos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se so­cial­de­mo­kra­tai su­da­rys dau­gu­mą. LSDP sa­vi­val­dy­bė­se iki šiol tu­rė­jo 328 man­da­tus.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) lai­mė­jo 247 man­da­tus. Jei per pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus TS-LKD at­sto­vai ne­bus iš­rink­ti me­rais, jie tu­rės dviem man­da­tais ma­žiau nei da­bar. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad di­džiau­sias ne­ti­kė­tu­mas šiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se – LS sėk­mė. Li­be­ra­lai tu­rė­jo 98 man­da­tus, o da­bar jų gre­tos bus dvi­gu­bai di­des­nės. LS lai­mė­jo 216 man­da­tų. 13 LS at­sto­vų pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą, ku­ria­me bus kau­na­ma­si dėl me­ro pos­tų.

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti Dar­bo par­ti­ja (DP) iš­ko­vo­jo 148 man­da­tus (tu­rė­jo 165). Di­džiau­sias smū­gis „dar­bie­čiams“ – sa­vo at­sto­vų pra­ra­di­mas Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. La­biau­siai „nu­krau­ja­vo“ par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT), lai­mė­ju­si tik 84 man­da­tus (tu­rė­jo 155 at­sto­vus sa­vi­val­dy­bė­se).

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) lai­mė­jo 138 man­da­tus. Net 116 vie­tų sa­vi­val­dy­bė­se iš­si­ko­vo­jo vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“ tu­ri iš­ko­vo­jęs 67 man­da­tus. Da­bar­ti­nio sos­ti­nės me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) (LLS) lai­mė­jo 57 man­da­tus.

Lau­kia įnir­tin­gos kovos

Jau ži­no­ma, kad so­cial­de­mo­kra­tai va­do­vaus aš­tuo­nioms ša­lies sa­vi­val­dy­bėms. Į an­tra­jį tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų tu­rą iš vi­so iš­eis 21 LSDP at­sto­vas. TS-LKD yra už­si­ti­kri­nu­si ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių va­do­vų kė­des, o dar 16 kon­ser­va­to­rių kau­sis per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą. Vie­nas iš sa­vi­val­dos rin­ki­mų fa­vo­ri­tų – LS jau tu­ri už­si­ti­kri­nęs vie­ną me­ro kė­dę, dar 13 LS at­sto­vų pa­te­ko į an­trą­jį tu­rą. Taip pat dėl me­ro kė­dės po dvie­jų sa­vai­čių rung­sis po sep­ty­nis DP ir Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vus. Iš­plės­ti me­rų tink­lą ga­lės TT bei LVŽS. Da­bar LVŽS jau tu­ri iš­ko­vo­ju­si dvi mė­rų kė­des, „tvar­kie­čiai“ – vie­ną. Į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko po pen­kis šių po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vus.

Per pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus dėl me­rų re­ga­li­jų var­žy­sis ir še­šių vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų at­sto­vai bei vie­nas sa­va­ran­kiš­kai sa­ve iš­si­kė­lęs kan­di­da­tas. Į to­les­nę me­rų rin­ki­mų ko­vą yra pa­te­kę Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos ir Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos at­sto­vai.

Po dvie­jų sa­vai­čių pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai vyks 41 ša­lies sa­vi­val­dy­bė­je.

Treč­da­lis me­rų – išrinkti

Per pir­mą­jį tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų tu­rą jau yra iš­rink­ti 19 sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Dau­giau­sia rin­kė­jų bal­sų pel­nė da­bar­ti­nis Šal­či­nin­kų me­ras, LLRA at­sto­vas Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius. Il­ga­me­tė Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vė, LLRA at­sto­vė Ma­ri­ja Rekst taip pat iš­sau­go­jo sa­vo pos­tą.

Taip pat an­trai ka­den­ci­jai per­rink­ti so­cial­de­mo­kra­tai – Birš­to­no me­rė Ni­jo­lė Dir­gin­čie­nė, Jo­na­vos me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, Ne­rin­gos me­ras Da­rius Ja­sai­tis, Ute­nos me­ras Al­vy­das Ka­ti­nas, Ma­ri­jam­po­lės me­ras Vid­man­tas Bra­zys, Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas, Vil­ka­viš­kio me­ras Al­gir­das Ne­iber­ka.

Me­ro pos­tą dar vie­nai ka­den­ci­jai pa­vy­ko iš­sau­go­ti ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės va­do­vui, LS at­sto­vui An­ta­nui Čer­nec­kiui. Pa­lan­gai to­liau va­do­vaus kon­ser­va­to­rius Ša­rū­nas Vait­kus. Dar trys TS-LKD at­sto­vai – Ma­lė­tų ra­jo­no me­ras Sta­sys Žvi­nys, Laz­di­ju ra­jo­no me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis ir Pa­sva­lio ra­jo­no me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas ir­gi iš­sau­go­jo pos­tus. LVŽS at­sto­vai – per­nai prie Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vo vai­ro sto­jęs Hen­ri­kas Šiau­di­nis ir il­ga­me­tis Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­ras Po­vi­las Ža­gu­nis - yra per­rink­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai. Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bei to­liau va­do­vaus „tvar­kie­tis“ Vir­gi­ni­jus Koms­kis.

Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius yra vie­nin­te­lis iš po­li­ti­kos nau­jo­kų, ku­riam per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą pa­vy­ko lai­mė­ti me­ro kė­dę. Jis sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vo su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „A­ly­taus pi­lie­čiai“. V. Gri­ga­ra­vi­čius pa­keis į va­di­na­mą­jį keiks­ma­žo­džių skan­da­lą įsi­vė­lu­sį da­bar­ti­nį Aly­taus mies­to me­rą so­cial­de­mo­kra­tą Jur­gį Kras­nic­ką.

Iškovotų mandatų skaičius.

Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­rink­ti merai

Iš­rink­tas me­ras Gau­tas bal­sų skai­čius* Sa­vi­val­dy­bė
Zdzis­la­vas PA­LE­VI­ČIUS (LLRA) 77,55 proc. Šal­či­nin­kų ra­jo­nas
An­ta­nas ČER­NEC­KIS (LS) 76,67 proc. Rie­ta­vas
Ni­jo­lė DIR­GIN­ČIE­NĖ (LSDP) 75,47 proc. Birš­to­nas
Ša­rū­nas VAIT­KUS (TS-LKD) 75,41 proc. Pa­lan­gos mies­tas
Min­dau­gas SIN­KE­VI­ČIUS (LSDP) 72,80 proc. Jo­na­vos ra­jo­nas
Ri­čar­das MA­LI­NAUS­KAS (LSDP) 71,05 proc. Drus­ki­nin­kai
Vy­tau­tas GRI­GA­RA­VI­ČIUS (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “A­ly­taus pi­lie­čiai”) 67,13 proc. Aly­taus mies­tas
Da­rius JA­SAI­TIS (LSDP) 63,39 proc. Ne­rin­ga
Sta­sys ŽVI­NYS (TS-LKD) 62,89 proc. Mo­lė­tų ra­jo­nas
Ma­ri­ja REKST (LLRA) 60,02 proc. Vil­niaus ra­jo­nas
Al­vy­das KA­TI­NAS (LSDP) 59,81 proc. Ute­nos ra­jo­nas
Gin­tau­tas GE­GU­ŽINS­KAS (TS-LKD) 59,01 proc. Pa­sva­lio ra­jo­nas
Hen­ri­kas ŠIAU­DI­NIS (LVŽS) 56,86 proc. Ig­na­li­nos ra­jo­nas
Vid­man­tas BRA­ZYS (LSDP) 56,19 proc. Ma­ri­jam­po­lė
Al­gir­das NE­IBER­KA (LSDP) 56,14 proc. Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas
Va­le­ri­jus MA­KŪ­NAS (LSDP) 55,63 proc. Kau­no ra­jo­nas
Po­vi­las ŽA­GU­NIS (LVŽS) 54,06 proc. Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas
Vir­gi­ni­jus KOMS­KIS (TT) 54,02 proc. Pa­gė­giai
Ar­tū­ras MAR­GE­LIS (TS-LKD) 52,70 proc. Laz­di­jų ra­jo­nas

Kan­di­da­tai į me­rus, pa­te­kę į an­trą­jį rin­ki­mų turą

Sa­vi­val­dy­bė Kan­di­da­tai į me­rus Gau­tas bal­sų skaičius*
Ak­me­nės ra­jo­nas Vi­ta­li­jus MIT­RO­FA­NO­VAS (LSDP) Apo­li­na­ras NI­CIUS (LS) 42,32 proc. 31,49 proc.
Aly­taus ra­jo­nas Al­gir­das VRUB­LIAUS­KAS (TS-LKD) Au­ri­mas TRUN­CĖ (DP) 38,67 proc. 29,58 proc.
Anykš­čių ra­jo­nas Kęs­tu­tis TU­BIS (LS) Si­gu­tis OBE­LE­VI­ČIUS (TS-LKD) 24,54 proc. 23,66 proc.
Bir­žų ra­jo­nas Val­de­ma­ras VAL­KIŪ­NAS (Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja) Iru­tė VAR­ZIE­NĖ (TS-LKD) 34,11 proc. 24,82 proc.
Elek­trė­nai Kęs­tu­tis VAI­TU­KAI­TIS (LS) Ar­vy­das VYŠ­NIAUS­KAS (LSDP) 41,56 proc. 20,88 proc.
Jo­niš­kio ra­jo­nas Liu­das JO­NAI­TIS (LSDP) Ge­di­mi­nas ČE­PU­LIS (LS) 35,61 proc. 33,48 proc.
Jur­bar­ko ra­jo­nas Ri­čar­das JUŠ­KA (LS) Skir­man­tas MOC­KE­VI­ČIUS (iš­si­kė­lė pats) 28,27 proc. 26,27 proc.
Kai­šia­do­rių ra­jo­nas Ro­mual­das UR­MI­LE­VI­ČIUS (LS) Vy­te­nis TOM­KUS (TS-LKD) 37,77 proc. 21,51 proc.
Kal­va­ri­ja Val­das ALEK­NA­VI­ČIUS (TS-LKD) Vin­cas PLI­KAI­TIS (TT) 28,65 proc. 23,03 proc.
Kau­no mies­tas Vis­val­das MA­TI­JO­ŠAI­TIS (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “Vie­nin­gas Kau­nas”)And­rius KUP­ČINS­KAS (TS-LKD) 37,81 proc. 25,22 proc.
Kaz­lų Rū­da Gied­rius BIELS­KUS (LSDP) Vy­tau­tas KA­NE­VI­ČIUS (LLS) 28,20 proc. 26,32 proc.
Kel­mės ra­jo­nas Vac­lo­vas AND­RU­LIS (LSDP) Juo­zas RIM­KUS (LVŽS) 37,11 proc. 28,27 proc.
Kė­dai­nių ra­jo­nas Ni­jo­lė NAU­JO­KIE­NĖ (DP) Sau­lius GRIN­KE­VI­ČIUS (LLS) 50,77 proc. 28,58 proc.
Klai­pė­dos mies­tas Vy­tau­tas GRUB­LIAUS­KAS (LS) Ag­nė BI­LO­TAI­TĖ (TS-LKD) 43,16 proc. 12,07 proc.
Klai­pė­dos ra­jo­nas Vac­lo­vas DAČ­KAUS­KAS (LSDP) Aud­ro­nė BAL­NIO­NIE­NĖ (LS) 24,22 proc. 18,79 proc.
Kre­tin­gos ra­jo­nas Juo­zas MA­ŽEI­KA (TS-LKD) Vir­gi­ni­jus DO­MAR­KAS (LSDP) 33,93 proc. 24,08 proc.
Ku­piš­kio ra­jo­nas Dai­nius BAR­DAUS­KAS (TS-LKD) Jo­nas JA­RU­TIS (LVŽS) 42,16 proc. 19,54 proc.
Ma­žei­kių ra­jo­nas An­ta­nas TE­NYS (LSDP) Li­na RIM­KIE­NĖ (TS-LKD) 53,32 proc. 15,05 proc.
Pa­kruo­jo ra­jo­nas As­ta JA­SIŪ­NIE­NĖ (LSDP) Sau­lius GE­GIEC­KAS (LLS) 29,78 proc. 23,82 proc.
Pa­ne­vė­žio mies­tas Ry­tis My­ko­las RAČ­KAUS­KAS (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU”) Mau­ri­ki­jus GRĖB­LIŪ­NAS (TS-LKD) 22,65 proc. 16,03 proc.
Plun­gės ra­jo­nas Aud­rius KLI­ŠO­NIS (LS) As­ta BEIER­LE-EI­GIR­DIE­NĖ (TS-LKD) 41,15 proc. 21,07 proc.
Prie­nų ra­jo­nas Al­vy­das VAI­CE­KAUS­KAS (LSDP) Lo­re­ta JA­KI­NE­VI­ČIE­NĖ (TT) 19,06 proc. 15,99 proc.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas An­ta­nas ČE­PO­NO­NIS (TS-LKD) Ka­zi­mie­ras AU­GU­LIS (LSDP) 41,06 proc. 21,42 proc.
Ra­sei­nių ra­jo­nas Al­gir­das GRI­CIUS (DP) Liu­das KA­VA­LIAUS­KAS (LSDP) 27,92 proc. 21,80 proc.
Ro­kiš­kio ra­jo­nas An­ta­nas VA­GO­NIS (LSDP) Al­man­tas BLA­ŽYS (TS-LKD) 24,97 proc. 20,61 proc.
Skuo­do ra­jo­nas Aud­ro­nė PIT­RĖ­NIE­NĖ (DP, vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “Per­mai­nų lai­kas”) Pe­tras PU­ŠINS­KAS (TS-LKD) 34,65 proc. 19,12 proc.
Ša­kių ra­jo­nas Juo­zas BER­TA­ŠIUS (LVŽS) Ber­nar­di­nas Pe­tras VAI­NIUS (LSDP) 44,65 proc. 23,71 proc.
Šiau­lių mies­tas Ar­tū­ras VI­SOC­KAS (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “Ar­tū­ro Vi­cos­kio ne­par­ti­nis są­ra­šas) Va­le­ri­jus SI­MU­LIK (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “Va­le­ri­jaus Si­mu­lik ju­dė­ji­mas “Už Šiau­lius”) 17,15 proc. 15,89 proc.
Šiau­lių ra­jo­nas An­ta­nas BE­ZA­RAS (LVŽS) Al­gi­man­tas GAU­BAS (LSDP) 36,69 proc. 21,35 proc.
Ši­la­lės ra­jo­nas Jo­nas GU­DAUS­KAS (TS-LKD) Vy­tau­tas JU­CIUS (TT) 31,36 proc. 21,97 proc.
Ši­lu­tės ra­jo­nas Vy­tau­tas LAU­RI­NAI­TIS (TT) Ar­vy­das JA­KAS (LLS) 24,72 proc. 16,08 proc.
Šir­vin­tų ra­jo­nas Ži­vi­lė PINS­KU­VIE­NĖ (DP) And­rius JO­ZO­NIS (LSDP) 46,16 proc. 13,77 proc.
Šven­čio­nių ra­jo­nas Vy­tau­tas VI­GE­LIS (DP) Ri­man­tas KLIP­ČIUS (LLS) 30,15 proc. 18,63 proc.
Tau­ra­gės ra­jo­nas Pra­nas PET­RO­ŠIUS (LSDP) Si­gi­tas MI­ČIU­LIS (LS) 42,66 proc. 41,41 proc.
Tel­šių ra­jo­nas Vy­tau­tas KLEI­VA (LSDP) Al­man­tas LU­KA­VI­ČIUS (TT) 38,78 proc. 15,77 proc.
Tra­kų ra­jo­nas Edi­ta RU­DE­LIE­NĖ (LS) Vy­tau­tas ZA­LIEC­KAS (LSDP) 30,65 proc. 26,23 proc.
Uk­mer­gės ra­jo­nas Ro­lan­das JA­NIC­KAS (DP) Juo­zas VARŽ­GA­LYS (LVŽS) 26,71 proc. 21,23 proc.
Va­rė­nos ra­jo­nas Al­gis KA­ŠĖ­TA (LS) Vi­das MI­KA­LAUS­KAS (LSDP) 51,21 proc. 35,47 proc.
Vil­niaus mies­tas Re­mi­gi­jus ŠI­MA­ŠIUS (LS) Ar­tū­ras ZUO­KAS (LLS) 34,53 proc. 18,36 proc.
Vi­sa­gi­nas Da­lia ŠTRAU­PAI­TĖ (LLS) Vi­ta­lius BE­SA­KIRS­KAS (Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga) 34,67 proc. 15,56 proc.
Za­ra­sų ra­jo­nas Ni­ko­la­jus GU­SE­VAS (LSDP) Dai­va KE­LE­ČIE­NĖ (vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas “Šva­ri sa­vi­val­da”) 23,56 proc. 19,39 proc.

*Gau­tų bal­sų pro­cen­tas nuo ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių.

VRK duomenys

Kan­di­da­tas iš­ren­ka­mas me­ru pir­ma­me tu­re, jei esant ne ma­žes­niam kaip 40 proc. rin­kė­jų ak­ty­vu­mui jis gau­na dau­giau kaip pu­sę vi­sų rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių­jų bal­sų. Kan­di­da­tas ga­li bū­ti iš­rink­tas pir­ma­ja­me tu­re ir esant ma­žes­niam ak­ty­vu­mui, ta­čiau už jį sa­vo bal­są tu­ri ati­duo­ti ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis vi­sų tos sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jų.

***

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP)

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD)

Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis (LRLS)

Vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai (RK)

Dar­bo par­ti­ja (DP)

Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja (LLRA ir RA)

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS)

Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas (PTT)

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) (LLS)

Lie­tu­vos są­ra­šas (LS)