Šnipinėjimu kaltinamas R. Lipskis savo kaltę neigia
Šni­pi­nė­ji­mu Bal­ta­ru­si­jai kal­ti­na­mas vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bęs Lie­tu­vos pi­lie­tis Ro­mual­das Lips­kis sa­vo kal­tę ne­igia.

Penk­ta­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui at­ver­tus šni­pi­nė­ji­mo by­lą, R.Lips­kis sa­kė kal­tės ne­pri­pa­žįs­tan­tis, pra­šė by­lą nag­ri­nė­ti at­vi­ra­me po­sė­dy­je. To pra­šė ir kal­ti­na­mo­jo gy­nė­ja Snai­guo­lė Ma­žei­kie­nė.

Tuo me­tu už­da­ro po­sė­džio pra­šęs pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas tvir­ti­no, kad by­lą nag­ri­nė­jant at­vi­rai bus pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rios iš­da­vi­mu Bal­ta­ru­si­jai ir kal­ti­na­mas R.Lips­kis.

R.Lips­kis tvir­ti­no, jog bal­ta­ru­siui jo per­duo­ta in­for­ma­ci­ja, sche­mos, ne­bu­vo slap­tos, „jas ga­li­ma ras­ti bet kur in­ter­ne­te“. Jis tvir­ti­no, kad by­la tė­ra spe­cia­lių­jų tar­ny­bų vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja.

Tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė by­lą nag­ri­nė­ti at­vi­rai, iš­sky­rus tri­jų as­me­nų liu­di­ji­mą.

Pro­ku­ro­ras tvir­ti­no, kad R.Lips­kis dirb­da­mas įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ir vyk­dy­da­mas Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos už­duo­tis sa­vo dar­bo vie­to­je 2012 me­tų spa­lį nu­fo­tog­ra­fa­vo pen­kiuo­se seg­tu­vuo­se esan­čius ob­jek­tus su tech­ni­niais duo­me­ni­mis apie sta­to­mus ob­jek­tus, tech­ni­nių pro­jek­tų do­ku­men­tus ir t.t.

Taip pat pro­ku­ro­ras tvir­ti­no, jog R.Lips­kis, su Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tu Ser­ge­ju­mi Ku­ru­len­ko su­si­ti­kęs pre­ky­bos cen­tre, žo­džiu per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Zok­nių oro uos­tą - ob­jek­tų iš­dės­ty­mą, nau­jų ob­jek­tų įren­gi­mo pla­nus, pa­te­ki­mo są­ly­gas, ko­mu­ni­ka­ci­jas, inf­ras­truk­tū­rą.

„Aš pri­pa­žįs­tu, kad fo­tog­ra­fa­vau ši­tas sche­mas, bet ma­no kal­tės čia nė­ra, tos sche­mos bu­vo nu­fo­tog­ra­fuo­tos, kad at­si­ka­bin­tų tas KGB agen­tas“, - tei­gė R.Lips­kis.

Jis tvir­ti­no nė­kart pats ne­skam­bi­nęs Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tui, o sche­mas, ku­rias pa­žy­mė­jo esant ne­slap­tas, per­da­vęs no­rė­da­mas, kad agen­tas, jo žo­džiais, „at­si­ka­bin­tų“.

Jis taip pat tvir­ti­no ne­ga­lė­jęs per­duo­ti ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie Zok­nių oro uos­tą, nes ten dar­bo rei­ka­lais bu­vęs tik pu­san­tros va­lan­dos. R.Lips­kis pra­šė liu­di­nin­kais iš­kvies­ti su juo į Šiau­lius vy­ku­sius įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jus.

„Aš Šiau­liuo­se ne­bu­vau dvi­de­šimt me­tų, tik vie­ną sy­kį bu­vau pu­san­tros va­lan­dos“, - tei­gė kal­ti­na­ma­sis.

Jis sa­kė no­rin­tis par­ody­mus duo­ti, kai bus apk­laus­ti vi­si liu­di­nin­kai.

Ki­tą po­sė­dį pla­nuo­ja­ma reng­ti va­sa­rio 6 die­ną, bus apk­lau­sia­mi liu­di­nin­kai.

Tai pat pro­ku­ro­ras krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­mas pra­tęs­ti R.Lips­kio su­ėmi­mą trims mė­ne­siams, nes sau­sio 24 die­ną bai­gia­si ši kar­do­mo­ji prie­mo­nė. Pro­ku­ro­ras ar­gu­men­ta­vo, kad R.Lips­kis ga­li bėg­ti į Bal­ta­ru­si­ją.

Ad­vo­ka­tė pra­šė kar­do­mą­ją prie­mo­nę su­švel­nin­ti, pa­vyz­džiui, ski­riant na­mų areš­tą, dėl kal­ti­na­mo­jo svei­ka­tos. Pa­sak ad­vo­ka­tės, R.Lips­kis ser­ga dia­be­tu, skun­džia­si krau­jos­pū­džiu, ne­gau­na rei­kia­mos me­di­ci­nos pa­gal­bos.

Teis­mas spren­di­mą dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės skelbs sau­sio 21die­ną.

Po teis­mo po­sė­džio kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tė žur­na­lis­tams sa­kė, kad R.Lips­kis su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiu S.Ku­ru­len­ko su­si­pa­ži­no prieš tre­jus me­tus Lie­tu­vo­je. Ji pa­sa­ko­jo, jog S.Ku­ru­len­kos pra­šy­mus R.Lips­kis vyk­dė, nes esą su­lau­kė gra­si­ni­mų šei­mai. Ad­vo­ka­tė tvir­ti­no, kad fi­nan­si­nio at­ly­gio R.Lips­kis ne­ga­vo, jo ir ne­ža­dė­ta.

Ad­vo­ka­tė taip pat ste­bė­jo­si, kad se­kę S.Ku­ru­len­ko tei­sė­sau­gi­nin­kai jam esą lei­do pa­bėg­ti, o su­ėmė tik R.Lips­kį. Pro­ku­ro­ras į klau­si­mą, kur šiuo me­tu yra Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tas, ar jis pa­bė­gęs į Bal­ta­ru­si­ją, ne­at­sa­kė.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas per­nai lap­kri­čio 10 die­ną pra­ne­šė, kad R.Lips­kiui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jos nau­dai. Nag­ri­nė­ti teis­mui per­duo­ti sep­ty­ni by­los to­mai, juo­se yra 1,3 tūkst. do­ku­men­tų ir 26 laik­me­nos su įvai­riais vaiz­do bei gar­so įra­šais.

Vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bęs įta­ria­ma­sis sa­vo ka­bi­ne­te esą slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai.

Įta­ria­ma, kad Bal­ta­ru­si­jai rink­ta ir per­duo­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, jos da­li­nius, stra­te­gi­nę reikš­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čias vals­ty­bės įmo­nes, jų veik­lą, ob­jek­tus bei įren­gi­nius jo­se, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas prieš me­tus, jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų.

Pa­sak Vals­ty­bės sau­gu­mo va­do­vo Ge­di­mi­nos Gri­nos, vi­sa žval­gy­bos ope­ra­ci­ja tru­ko dau­giau kaip tre­jus me­tus. Jis ne­ko­men­ta­vo, kiek me­džia­gos įta­ria­ma­sis spė­jo per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jai, ar­gu­men­tuo­da­mas, jog „mes ne­ga­li­me leis­ti ži­no­ti, ką mes ži­no­me“.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, ti­kė­ti­na, kad Bal­ta­ru­si­ja gau­ta in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si ir su Ru­si­ja.

Dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai dar bus tei­sia­mas bu­vęs ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Jo ir R.Lips­kio at­ve­jai ne­su­si­ję.

Pro­ku­ro­rai at­lie­ka dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šni­pi­nė­ji­mo, kai gruo­džio pa­bai­go­je dėl įta­ri­mų šni­pi­nė­ji­mu bu­vo su­lai­ky­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se ka­rys ir dar vie­nas as­muo.