Šnipinėjimu įtariamas kariuomenės paramedikas pripažįsta kaltę
Šni­pi­nė­ji­mu Bal­ta­ru­si­jai įta­ria­mas bu­vęs ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę.

Tai žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį po pir­mo­jo teis­mo po­sė­džio sa­kė kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tas, jo gi­mi­nai­tis Vik­to­ras Ošur­ko­vas. Pa­sak ad­vo­ka­to, jo klien­tas il­gai bu­vo se­ka­mas.

Teis­mas pir­ma­ja­me po­sė­dy­je by­los ne­nag­ri­nė­jo - kal­ti­na­ma­sis par­eiš­kė nu­ša­li­ni­mą vie­nam by­los tei­sė­jų - Sta­siui Le­me­žiui.

Šis tei­sė­jas A.Ošur­ko­vo by­lo­je yra sank­cio­na­vęs iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mą. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad to­kiu at­ve­ju tei­sė­jas ne­ga­li da­ly­vau­ti nag­ri­nė­jant by­lą teis­me.

„Nusp­ręs­ta tei­sė­ją S.Le­me­žį nu­ša­lin­ti nuo šios by­los nag­ri­nė­ji­mą, ka­dan­gi tei­sė­jas bu­vo sank­cio­na­vęs iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus ki­to­je by­lo­je iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, iš ku­rios bu­vo iš­skir­ta ši by­la. Ka­dan­gi su­si­ju­si ta by­la su šia by­la, kad iš­veng­ti ša­liš­ku­mo, kaž­ko­kių abe­jo­nių, nu­spren­dė­me nu­ša­lin­ti nuo šios by­los nag­ri­nė­ji­mo, bus pa­skir­tas ki­tas tei­sė­jas“, - sa­kė ki­ta šios by­los tei­sė­ja Vi­ta­li­ja Nor­kū­nai­tė.

Ar vyks su­pla­nuo­tas po­sė­dis ba­lan­dį, kol kas ne­ži­no­ma.

Ket­vir­ta­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja už­da­ra­me po­sė­dy­je ke­ti­no pra­dė­ti nag­ri­nė­ti šni­pi­nė­ji­mo by­lą. Kal­ti­na­ma­sis A.Ošur­ko­vas, ku­ris tar­na­vo Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­ta­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne, bu­vo su­lai­ky­tas per­nai sau­sį. Su­im­tą kal­ti­na­mą­jį į po­sė­dį at­ly­dė­jo kon­vo­jaus par­ei­gū­nai.

Tei­sė­ja Vir­gi­ni­ja Šve­die­nė po­sė­džio pra­džio­je pra­ne­šė, kad by­la bus nag­ri­nė­ja­ma už už­da­rų du­rų. Vals­ty­bės kal­tin­to­jas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas BNS sa­kė, kad per­duo­da­mas by­lą teis­mui pra­šė ją nag­ri­nė­ti už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se, nes by­lo­je yra slap­tų do­ku­men­tų.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas per­nai gruo­dį pra­ne­šė nu­sta­tęs, kad A.Ošur­ko­vą Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sios žval­gy­bos val­dy­ba (GRU) už­ver­ba­vo Bal­ta­ru­si­jo­je ir tiks­lin­gai in­fil­tra­vo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę at­lik­ti spe­cia­lioms už­duo­tims.

Įta­ria­ma, kad duo­me­nys Bal­ta­ru­si­jai bu­vo per­duo­da­mi pen­ke­rius me­tus, už per­duo­tą in­for­ma­ci­ją kal­ti­na­ma­sis gau­da­vo pi­ni­gų.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ne­se­niai pra­ne­šė bent apie tris nu­sta­ty­tus šni­pus.