Šnipinėjimu Baltarusijai kaltinamo R. Lipskio žmona dirbo KGB
Šni­pi­nė­ji­mu Bal­ta­ru­si­jai kal­ti­na­mo Ro­mual­do Lips­kio su­tuok­ti­nė Ga­li­na Lips­ka­ja teis­me pri­pa­ži­no, kad so­viet­me­čiu dir­bo KGB. Ji sa­kė, kad po Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo jos nie­kas ne­klau­sė apie bu­vu­sią tar­ny­bą.

Mo­te­ris taip pat yra vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­ja, ji dir­ba ūkio sri­ty­je. Ji tei­gė, kad apie Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tį Ser­ge­jų Ku­ru­len­ką nie­ko ne­ži­no, ti­ki­no, kad te­le­fo­nu ne­kal­bė­jo.

Už R.Lips­kio mo­te­ris iš­te­kė­jo 1986 me­tais, pa­skui iš­sis­ky­rė, pa­skui vėl už jo iš­te­kė­jo. Esą su vy­ru iš­sis­ky­rė, kad jai lik­tų ne­įga­lios mo­ti­nos bu­tas. „O­ro na­vi­ga­ci­jo­je“ ji dir­ba nuo 1983 me­tų.

„Ar esa­te dir­bu­si vals­ty­bi­nia­me sau­gu­mo ko­mi­te­te?“, - liu­dy­to­jos pa­si­tei­ra­vo pro­ku­ro­ras Re­das Svic­kas.

„Aš­tuo­nis mė­ne­sius, te­le­fo­nis­te, la­bai ti­ko dar­bo gra­fi­kas, pa­sui iš­ėjau į de­kre­ti­nes at­os­to­gas ir ne­grį­žau“, - at­sa­kė liu­dy­to­ja.

Pro­ku­ro­ras tei­ra­vo­si, ar ji iš kar­to dir­bo dvie­juo­se dar­buo­se, ar KGB dir­bo ofi­cia­liai. Mo­te­ris pa­aiš­ki­no, kad įmo­nė­je bu­vo sky­rius ir jai pa­siū­lė dirb­ti te­le­fo­nis­te.

Su­tuok­ti­nė pa­sa­ko­jo, kad li­kus pus­me­čiui iki su­lai­ky­mo vy­ras pa­si­kei­tė, ėmė dau­giau ger­ti ir rū­ky­ti, ėmė ją vi­sur ly­dė­ti.

„Net pa­gal­vo­jau, kad kaž­kuo su­sir­go“, - sa­kė G.Lips­ka­ja.

Tei­sė­jai tei­ra­vo­si, ar mo­te­ris ne­ma­tė, kad į na­mus su­tuok­ti­nis par­si­neš­tų do­ku­men­tus,.

„Kom­piu­te­riuo­se jis ne­la­bai gau­do­si“, - sa­kė ji.

„Ne­ži­nau ką sa­ky­ti, šo­kas, kai per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus“, - kal­bė­jo šni­pi­nė­ji­mu kal­ti­na­mo vy­ro žmo­na.

Pro­ku­ro­ras yra sa­kęs, kad R. Lips­kis dirb­da­mas vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ir vyk­dy­da­mas Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos už­duo­tis sa­vo dar­bo vie­to­je 2012 me­tų spa­lį nu­fo­tog­ra­fa­vo pen­kiuo­se seg­tu­vuo­se esan­čius ob­jek­tus su tech­ni­niais duo­me­ni­mis apie sta­to­mus ob­jek­tus, tech­ni­nių pro­jek­tų do­ku­men­tus.

Taip pat pro­ku­ro­ras tvir­ti­no, jog R. Lips­kis, su Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tu Ser­ge­ju­mi Ku­ru­len­ko su­si­ti­kęs pre­ky­bos cen­tre, žo­džiu per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Zok­nių oro uos­tą - ob­jek­tų iš­dės­ty­mą, nau­jų ob­jek­tų įren­gi­mo pla­nus, pa­te­ki­mo są­ly­gas, ko­mu­ni­ka­ci­jas, inf­ras­truk­tū­rą.

„Aš pri­pa­žįs­tu, kad fo­tog­ra­fa­vau ši­tas sche­mas, bet ma­no kal­tės čia nė­ra, tos sche­mos bu­vo nu­fo­tog­ra­fuo­tos, kad at­si­ka­bin­tų tas KGB agen­tas“, - tei­gė R. Lips­kis.

Jis tvir­ti­no nė­kart pats ne­skam­bi­nęs Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tui, o sche­mas, ku­rias pa­žy­mė­jo esant ne­slap­tas, per­da­vęs no­rė­da­mas, kad agen­tas, jo žo­džiais, „at­si­ka­bin­tų“.

Jis taip pat tvir­ti­no ne­ga­lė­jęs per­duo­ti ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie Zok­nių oro uos­tą, nes ten dar­bo rei­ka­lais bu­vęs tik pu­san­tros va­lan­dos. R. Lips­kis pra­šė liu­dy­to­jais iš­kvies­ti su juo į Šiau­lius vy­ku­sius įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jus.

„Aš Šiau­liuo­se ne­bu­vau dvi­de­šimt me­tų, tik vie­ną sy­kį bu­vau pu­san­tros va­lan­dos“, - tei­gė kal­ti­na­ma­sis.

Jo ad­vo­ka­tė žur­na­lis­tams yra sa­kiu­si, kad R.Lips­kis su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiu S.Ku­ru­len­ko su­si­pa­ži­no prieš tre­jus me­tus Lie­tu­vo­je. Ji pa­sa­ko­jo, jog S.Ku­ru­len­kos pra­šy­mus R. Lips­kis vyk­dė, nes esą su­lau­kė gra­si­ni­mų šei­mai. Ad­vo­ka­tė tvir­ti­no, kad fi­nan­si­nio at­ly­gio R. Lips­kis ne­ga­vo, jo ir ne­ža­dė­ta.

Ad­vo­ka­tė taip pat ste­bė­jo­si, kad se­kę S.Ku­ru­len­ko tei­sė­sau­gi­nin­kai jam esą lei­do pa­bėg­ti, o su­ėmė tik R.Lips­kį. Pro­ku­ro­ras į klau­si­mą, kur šiuo me­tu yra Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tas, ar jis pa­bė­gęs į Bal­ta­ru­si­ją, ne­at­sa­kė.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas per­nai lap­kri­čio 10 die­ną pra­ne­šė, kad R.Lips­kiui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jos nau­dai. Nag­ri­nė­ti teis­mui per­duo­ti sep­ty­ni by­los to­mai, juo­se yra 1,3 tūkst. do­ku­men­tų ir 26 laik­me­nos su įvai­riais vaiz­do bei gar­so įra­šais.

Vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bęs įta­ria­ma­sis sa­vo ka­bi­ne­te esą slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai.

Įta­ria­ma, kad Bal­ta­ru­si­jai rink­ta ir per­duo­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, jos da­li­nius, stra­te­gi­nę reikš­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čias vals­ty­bės įmo­nes, jų veik­lą, ob­jek­tus bei įren­gi­nius jo­se, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Įta­ria­ma­sis lai­ko­mas su­im­tas, jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų.