Smurtui prieš vaikus politikai tarė „ne“
Sei­mas vien­bal­siai užd­rau­dė bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes. Taip pat par­la­men­ta­rai ėmė­si svars­ty­ti nau­ją įsta­ty­mą, ku­ris leis­tų vi­siš­kai pert­var­ky­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą ją cen­tra­li­zuo­jant. Šį įsta­ty­mą ti­ki­ma­si pri­im­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją.

Va­kar į ne­ei­li­nę se­si­ją su­si­rin­kę par­la­men­ta­rai ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka 117 bal­sų „už“ pri­ėmė ke­le­rius me­tus svars­ty­tas ir daug dis­ku­si­jų kė­lu­sias Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sas. Sei­mo na­rių My­ko­lo Ma­jaus­ko ir Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės ini­cia­ty­va at­si­ra­dę pa­kei­ti­mai apib­rė­žia vi­sų rū­šių smur­tą (fi­zi­nį smur­tą, psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, sek­sua­li­nį smur­tą, ne­prie­žiū­rą) prieš vai­kus.

Įtvir­tin­ta, kad fi­zi­nė baus­mė – tai bet ko­kia baus­mė, kai fi­zi­nė jė­ga nau­do­ja­ma fi­zi­niam skaus­mui, net ir ne­di­de­liam, su­kel­ti ar fi­ziš­kai kan­kin­ti vai­ką. Ne­prie­žiū­ra apib­rėž­ta kaip tė­vų, ki­tų tei­sė­tų vai­ko at­sto­vų ar už jo prie­žiū­rą at­sa­kin­go as­mens nuo­la­ti­nis ne­si­rū­pi­ni­mas vai­ku, ven­giant ten­kin­ti pa­grin­di­nius jo fi­zi­nius, emo­ci­nius, so­cia­li­nius po­rei­kius, ir (ar) prieš­in­gas tei­sė­tiems vai­ko in­te­re­sams jo auk­lė­ji­mas ar ne­auk­lė­ji­mas, su­ke­lian­tis ža­lą ir pa­vo­jų vai­ko gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai, gar­bei bei oru­mui.

Ra­gi­no nesustoti

„Pa­ga­liau pa­siek­tas komp­ro­mi­sas. De­ri­ni­mo fa­zė bu­vo la­bai il­ga, nes ne vi­siems Sei­mo na­riams ti­ko M. Ma­jaus­ko ir D. Ša­ka­lie­nės, o vė­liau ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­tos pa­tai­sos. Da­bar ras­tas vi­siems pri­im­ti­nas va­rian­tas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

Pri­im­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos bu­vo pa­ly­dė­tos plo­ji­mais. Pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios, kai tik juos pa­si­ra­šys pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„No­riu vi­siems nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti – šian­dien Sei­mas žen­gė pir­mą bū­ti­ną žings­nį, kad ga­lė­tu­me Lie­tu­vą au­gin­ti su drą­siais, oriais, ne­mu­ša­mais vai­kais“, – ne­slė­pė džiaugs­mo D. Ša­ka­lie­nė.

Anks­tes­nių ka­den­ci­jų par­la­men­ta­rai ne kar­tą ban­dė įtvir­tin­ti drau­di­mą tai­ky­ti vai­kams fi­zi­nes baus­mes, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Da­lis po­li­ti­kų to­kiam pa­siū­ly­mui prieš­ino­si, tei­gė, jog tai bū­tų ki­ši­ma­sis į šei­mos gy­ve­ni­mą, ne­lei­sian­tis tė­vams sa­vo nuo­žiū­ra auk­lė­ti at­ža­lų.

Kon­ser­va­to­rius M. Ma­jaus­kas va­kar par­eiš­kė kaip sie­kia­my­bę ma­tan­tis nor­ve­giš­ką vai­ko tei­sių ap­sau­gos mo­de­lį. „Ma­nau, tu­ri­me ei­ti skan­di­na­viš­ku ke­liu. Lie­tu­vai rei­kia lie­tu­viš­kos „Bar­ne­ver­net“ – la­bai kie­tos, aiš­kios cen­tra­li­zuo­tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri ap­sau­go­tų, iš­gel­bė­tų mū­sų vai­kus. Tą spren­di­mą tu­ri­me pri­im­ti šian­dien sa­vo min­ty­se ir, ma­no su­pra­ti­mu, kuo grei­čiau pa­vers­ti įsta­ty­mais“, – de­mons­tra­vo ryž­tą M. Ma­jaus­kas.

Nu­ma­to­ma pertvarka

Sei­mas per pa­va­sa­rio se­si­ją ke­ti­na pri­im­ti nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, ku­ria­me kal­ba­ma apie sis­te­mos cen­tra­li­za­vi­mą. Jam va­kar po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė 96 par­la­men­ta­rai.

„Kad ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti re­for­mą, dėl ku­rios kar­tais ko­vo­ju vi­sais įma­no­mais bū­dais jau 13 me­tų, tu­ri­me iš es­mės pa­keis­ti įsta­ty­mą. Tai pa­da­ry­ti įsi­pa­rei­go­jo­me 1995 me­tais ra­ti­fi­kuo­da­mi Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ją. Nau­ja­ja­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kaip bus tei­kia­ma pa­gal­ba vai­kui ir šei­mai, bend­ra­dar­biau­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų koor­di­nuo­ti veiks­mai ir at­sa­ko­my­bė, bend­ruo­me­nės na­rių par­ei­ga pra­neš­ti apie smur­tą“, – kal­bė­jo D. Ša­ka­lie­nė.

Sis­te­mos cen­tra­li­za­vi­mas reiš­kia, kad vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai bū­tų pa­val­dūs ne sa­vi­val­dy­bėms, jie tap­tų Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VTAT) pa­da­li­niais.

Iš šei­mos ar ne­sau­gios ap­lin­kos pa­im­tas vai­kas tu­rė­tų bū­ti ap­gy­ven­di­na­mas pas bu­din­čius glo­bė­jus, vai­kus glo­bo­jan­čio­je šei­mo­je ar šei­my­no­je. Į so­cia­li­nės glo­bos ar svei­ka­tos ins­ti­tu­ci­ją vai­kas pa­tek­tų to­kiu at­ve­ju, jei ne­bū­tų ga­li­my­bių jo ap­gy­ven­din­ti šei­mos ap­lin­ko­je ar­ba rei­kė­tų me­di­kų pa­gal­bos.

Pri­klau­sy­tų nuo grės­mės lygio

Kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ne­pri­ta­rė nuo­sta­tai dėl vai­ko pa­ėmi­mo iš šei­mos. „Šei­mos su­ar­dy­mas ir­gi yra tam ti­kras smur­tas prieš kiek­vie­ną. Tai blo­gis iš pri­nci­po. Vai­kas tu­ri tei­sę aug­ti pil­no­je šei­mo­je, o mes pri­va­lo­me steng­tis tai už­ti­krin­ti“, – aiš­ki­no jis.

D. Ša­ka­lie­nė sa­vo ruo­žtu ti­ki­no, jog vai­kų ap­sau­ga nė­ra orien­tuo­ta į tai, kad kuo dau­giau jų bū­tų pa­ima­ma iš šei­mų. „Tik tre­čio ly­gio grės­mės at­ve­ju, kai iš ti­krų­jų ma­to­mas tie­sio­gi­nis pa­vo­jus vai­ko gy­vy­bei ir pa­da­ry­ta rim­ta ža­la svei­ka­tai, jis ne­del­siant bū­tų pa­ima­mas iš šei­mos“, – dės­tė par­la­men­ta­rė.

Pa­gal siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą vai­ko si­tua­ci­jos grės­mę (nu­li­nis, pir­mas, an­tras, tre­čias ly­gis) įver­tin­tų VTAT spe­cia­lis­tas ir tai­ky­tų ati­tin­ka­mą veiks­mų al­go­rit­mą – rink­tų­si kon­kre­tų, apib­rėž­tą spren­di­mo bū­dą. Nu­sta­čius, kad at­ve­jis vie­ne­ti­nis (nu­li­nis grės­mės ly­gis), vai­kui ir šei­mai bū­tų ski­ria­mos bend­ruo­me­nės pa­slau­gos. Jei grės­mės ly­gis bū­tų pir­mas, VTAT per 5 dar­bo die­nas or­ga­ni­zuo­tų pa­dė­ties nag­ri­nė­ji­mą, pri­im­tų spren­di­mą tai­ky­ti at­ve­jo va­dy­bą ir su­da­ry­ti vai­kui bei šei­mai pa­gal­bos pla­ną. Nu­sta­čiu­si an­trą grės­mės ly­gį, VTAT per 1 dar­bo die­ną or­ga­ni­zuo­tų vai­ko si­tua­ci­jos nag­ri­nė­ji­mą, nu­spręs­tų tai­ky­ti tam ti­krą va­dy­bą ir su­da­ry­ti pa­gal­bos pla­ną. Tik tre­čio grės­mės ly­gio at­ve­ju VTAT spe­cia­lis­tai sku­biai pa­im­tų vai­ką iš ne­sau­gios ap­lin­kos ir siųs­tų į šei­mą mo­bi­lią ko­man­dą. Ši ne vė­liau kaip ki­tą dar­bo die­ną pra­dė­tų in­ten­sy­viai dirb­ti su vai­ko tė­vais.

Šiuo me­tu so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­ga apie 19 tūkst. vai­kų. Skai­čiuo­ja­ma, kad vien sau­sį smur­tą gal­būt pa­ty­rė 131 vai­kas, per­nai – 2554.