Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems žmonėms – 2,5 karto daugiau lėšų
Spe­cia­li­zuo­tai komp­lek­si­nei pa­gal­bai smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems žmo­nėms  teik­ti – 2,5 kar­to dau­giau lė­šų –  be­veik 670 tūkst. eu­rų.

Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų pro­jek­tų at­ran­kos 2016–2018 m. kon­kur­so bū­du at­rink­tos še­šios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios kar­tu su par­tne­riais vi­so­je Lie­tu­vo­je teiks spe­cia­li­zuo­tą komp­lek­si­nę pa­gal­bą smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims, ra­šo­ma So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Iš vi­so spe­cia­li­zuo­tai komp­lek­si­nei pa­gal­bai smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims teik­ti 2016 m. skir­ta be­veik 670 tūkst. eu­rų. 2015 me­tams spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų veik­lai bu­vo skir­ta 266 tūkst. eu­rų.

Jau dau­giau nei ket­ve­rius me­tus Lie­tu­vo­je vei­kia Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, ku­ris įne­šė sva­rių per­mai­nų ir su­tei­kė es­mi­nį pos­tū­mį spren­džiant šią opią prob­le­mą. Įgy­ven­di­nant jo nuo­sta­tas, re­mia­mi ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsteig­ti spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trai, ku­rie tei­kia pa­gal­bą smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims, pa­de­dant įveik­ti kri­ti­nę būk­lę, kon­sul­tuo­jant ir in­for­muo­jant vi­sais su smur­to at­ve­ju su­si­ju­siais svar­biais klau­si­mais.

Per tris 2015 m. ket­vir­čius vi­so­je Lie­tu­vo­je spe­cia­li­zuo­ta komp­lek­si­nė pa­gal­ba su­teik­ta dau­giau nei 7, 9 tūkst. smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­sių žmo­nių, vi­du­ti­niš­kai tai su­da­rė apie 880 at­ve­jų per mė­ne­sį.

Daž­niau­siai bu­vo tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė, tei­si­nė, in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pa­gal­ba, tar­pi­nin­ka­vi­mo ir at­sto­va­vi­mo svei­ka­tos ap­sau­gos, so­cia­li­nės par­amos įstai­go­se, vai­kų tei­sių ap­sau­gos, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se.