Smūgis Lietuvai. Atominės energetikos prievaizdai priekaištų Baltarusijai neturi
Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) at­sto­vas par­eiš­kė, kad Bal­ta­ru­si­ja tin­ka­mai at­siž­vel­gė į As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės aikš­te­lei ky­lan­čias iš­ori­nes grės­mes. Ta­čiau agen­tū­ra ne­ver­ti­no pa­čios aikš­te­lės par­in­ki­mo kri­te­ri­jų, seis­mi­nių ty­ri­mų, po­vei­kio ap­lin­kai.

Agen­tū­ra, pa­sak Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės, ne­ver­ti­no pa­čios aikš­te­lės par­in­ki­mo kri­te­ri­jų, seis­mi­nių ty­ri­mų, po­vei­kio ap­lin­kai.

„Mes siū­lo­me ga­li­my­bę rink­tis mo­du­lius, į ku­riuos tu­rė­tų bū­ti su­telk­tas ver­tin­to­jų dė­me­sys, pa­vyz­džiui, sta­ty­bų aikš­te­lės pa­si­rin­ki­mas ir ver­ti­ni­mas, sta­ti­nių kons­truk­ci­ja, ap­sau­gos nuo iš­ori­nių grės­mių sis­te­ma ir jos kom­po­nen­tai. At­siž­velg­da­ma į sa­vo mi­si­jos apim­tį, TA­TE­NA gru­pė pa­da­rė iš­va­dą, kad Bal­ta­ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos tin­ka­mai at­siž­vel­gė į aikš­te­lei ky­lan­čias iš­ori­nes grės­mes, reng­da­mos bū­ti­ną­sias sta­ty­bų są­ly­gas nau­jai ša­ly­je sta­to­mai jė­gai­nei“, – žur­na­lis­tams Mins­ke penk­ta­die­nį sa­kė „Ta­te­nos“ bran­duo­li­nio sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Grze­gor­zas Rzen­tows­kis (Gže­go­žas Ržen­tovs­kis).

Šią sa­vai­tę „Ta­te­nos“ eks­per­tai As­tra­ve at­li­ko va­di­na­mą­ją „Seed“ mi­si­ją, skir­tą at­omi­nės elek­tri­nės aikš­te­lių ir elek­tri­nės di­zai­no ver­ti­ni­mui.

„Seed“ gru­pė iš­nag­ri­nė­jo ša­lies sta­to­mos bran­duo­li­nės jė­gai­nės kons­truk­ci­jos par­ame­trus, at­siž­velg­da­ma į spe­ci­fi­nes iš­ori­nes grės­mes, bū­din­gas sta­ty­bų vie­tai As­tra­ve šiau­rės Bal­ta­ru­si­jo­je. Gru­pė taip pat iš­nag­ri­nė­jo ins­ti­tu­ci­jų par­eng­tas sta­ty­bų aikš­te­lės ri­zi­kos veiks­nių cha­rak­te­ris­ti­kas ir jų ti­kri­ni­mo pro­ce­są, ap­si­kei­tė nuo­mo­nė­mis su ša­li­mi šei­mi­nin­ke apie iš­šū­kius, su­si­ju­sius su po­vei­kiu iš iš­orės, at­siž­vel­giant į Fu­ku­ši­mos 1-osios jė­gai­nės ava­ri­jos pa­mo­kas“, – kal­bė­jo G.Rzen­tows­kis.

„Ši mi­si­ja par­odė, kad bu­vo ženg­ti ati­tin­ka­mi žings­niai su­kur­ti at­omi­nės elek­tri­nės di­zai­no par­ame­trus, kad ji bū­tų ap­sau­go­ta ma­žiau­siai ti­kė­ti­no iš­ori­nio įvy­kio at­ve­ju“, – sa­kė jis.

Lie­tu­va tei­gia ga­vu­si agen­tū­ros pa­tvir­ti­ni­mą, kad Bal­ta­ru­si­jos pra­šy­mu jos eks­per­tai at­li­ko ne­pil­ną mi­si­ją. Anot Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų, or­ga­ni­za­ci­ja įver­ti­no sta­to­mos elek­tri­nės di­zai­ną, bet ne­ver­ti­no pa­čios aikš­te­lės par­in­ki­mo kri­te­ri­jų, seis­mi­nių ty­ri­mų, po­vei­kio ap­lin­kai.

„Seed“ mi­si­ja ga­li bū­ti at­lie­ka­ma pa­gal še­šis mo­du­lius, o mi­si­jos apim­tis pri­klau­so nuo ša­lies, ku­rios ob­jek­tas ti­kri­na­mas. „Ta­te­nos“ at­sto­vai tiks­liai ne­at­sa­kė, ko­kia apim­ti­mi šią sa­vai­tę bu­vo at­lie­ka­ma „Seed“ mi­si­ja.

Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras Mi­chai­las Mi­cha­diu­kas sa­kė, kad „Seed“ mi­si­jos ty­ri­mo apim­tis bu­vo par­eng­ta pa­gal 2014 me­tų „Es­po“ kon­ven­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, ta­čiau ir­gi ne­at­sa­kė, ko­kios tiks­liai apim­ties bu­vo vyk­dy­ta „Seed“ mi­si­ja.

Pa­sak Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus, tai ro­do, jog Bal­ta­ru­si­ja tarp­tau­ti­nius bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tus tai­ko se­lek­ty­viai, o tai su­po­nuo­ja iš­va­dą, kad As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės vys­ty­to­jai tu­ri ką slėp­ti.

TA­TE­NA ža­da par­eng­ti Bal­ta­ru­si­jai mi­si­jos iš­va­das per 90 die­nų, o ši pla­nuo­ja jas pa­vie­šin­ti, sa­kė G.Rzentowskis

Lie­tu­va taip pat rei­ka­lau­ja pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) me­to­do­lo­gi­ją at­lik­ti elek­tri­nės pa­ti­ki­mu­mo dir­bant ne­pa­lan­kiau­sio­mis są­ly­go­mis ban­dy­mus, ki­taip va­di­na­mus „stress – tes­tais“. Bal­ta­ru­si­ja tei­gia elek­tri­nę sta­tan­ti sau­giai. Ji sa­ko „stress – tes­tus“ jau at­li­ku­si ir rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai pa­teik­sian­ti pa­va­sa­rį.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.