Smūgį gavo visos partijos
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, api­bend­rin­da­ma at­ski­rų po­li­ti­kų nuo­dė­mes pre­zi­den­tė „ko­rup­ci­jos bė­dą“ pri­me­tė vi­sai po­li­ti­nei sis­te­mai.

Po­li­to­lo­gas pri­si­pa­ži­no lau­kęs, kaip pre­zi­den­tė įver­tins pa­sta­ro­jo me­to ko­rup­ci­nius po­li­ti­kos įvy­kius. Jo nuo­mo­ne, api­bend­rin­da­ma at­ski­rų po­li­ti­kų ko­rup­ci­nius nu­si­žen­gi­mus D. Gry­baus­kai­tė „tą bė­dą sa­vo­tiš­kai pri­me­tė vi­sai po­li­ti­nei sis­te­mai, ne­įvar­dy­da­ma nė vie­nos kon­kre­čios par­ti­jos“. „To­kiu bū­du su­men­ki­no vi­są par­ti­nę sis­te­mą. Ma­ny­čiau, tą rei­kė­jo da­ry­ti su­bti­liau“, – pa­ste­bė­jo L. Bie­li­nis. Kar­tu eks­per­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuos kal­ti­ni­mus ša­lies va­do­vė mė­gi­ni­mo at­sver­ti ra­gin­da­ma ei­ti bal­suo­ti ir tą da­ry­ti at­sa­kin­gai.

Kaip vie­ną pra­ne­ši­mo trū­ku­mų L. Bie­li­nis įvar­di­jo tai, kad be­veik vi­siš­kai ne­bu­vo skir­ta dė­me­sio už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mams. Apie juos bu­vo už­si­min­ta tik tiek, kiek tai su­si­ję su sau­gu­mo bei ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo rei­ka­lais. „Kad dip­lo­ma­ti­nis as­pek­tas bu­vo apei­tas, ma­ny­čiau, nė­ra ge­rai. Vis dėl­to pre­zi­den­tas at­sto­vau­ja Lie­tu­vai vi­sa­me pa­sau­ly­je, tai jo pre­ro­ga­ty­va. Ir ša­lies va­do­vas tu­rė­tų pa­sa­ky­ti, ką nu­vei­kė ir ko sieks“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė po­li­to­lo­gas. Pa­sak jo, šio pra­ne­ši­mo spe­ci­fi­ka – la­bai di­de­lis ak­cen­tas so­cia­li­niams klau­si­mams, ku­rie ak­tua­lūs vi­sai vi­suo­me­nei. Pre­zi­den­tė, anot L. Bie­li­nio, kons­ta­ta­vo, kad Lie­tu­va jau pa­sie­kė tą ly­gį, kai ga­li­ma gal­vo­ti ne apie kaž­kius glo­ba­lius rei­ka­lus, o apie kon­kre­taus žmo­gaus gy­ve­ni­mą ir pa­ga­liau spręs­ti jam rū­pi­mus tak­ti­nius klau­si­mus. L. Bie­li­nio nuo­mo­ne, pre­zi­den­tės me­ti­nė kal­ba bu­vo „neb­lo­gai sti­lis­tiš­kai pa­da­ry­ta“, iš­la­vė­ju­si pra­ne­šė­jos re­to­ri­ka. „Pra­ne­ši­mas bu­vo ak­tua­lus, pa­mi­nė­ta daug svar­bių prob­le­mų, ta­čiau jo­kių pa­sek­mių ti­kė­tis ne­rei­kia. Jų ne­bus tol, kol val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­bus bend­ra­dar­biau­jan­ti su pre­zi­den­te. Šiuo at­ve­ju ma­tau, kad rea­lūs san­ty­kiai pre­zi­den­tę sie­ja tik su at­ski­rais po­li­ti­kais, gal ne­di­de­le frak­ci­ja, bet ne su Sei­mo dau­gu­ma“, – tei­gė L. Bie­li­nis.