ŠMM planuose – nuo rudens ilgesni mokslo metai
Net prieš moks­lo me­tų il­gi­ni­mą pa­si­sa­kan­tys moks­lei­viai su­tin­ka, kad da­bar­ti­niai krū­viai – per di­de­li, o dau­gu­mo­je Eu­ro­pos ša­lių moks­lo me­tai tę­sia­si iki Jo­ni­nių, sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos po­sė­dy­je an­tra­die­nį pri­sta­čiu­si pla­nus il­gin­ti moks­lo me­tų truk­mę mi­nis­trė pa­žy­mė­jo, kad prog­ra­mos ne­bū­tų kei­čia­mos, o tie­siog iš­dės­to­mos per il­ges­nį lai­ko­tar­pį, tad su­ma­žė­tų krū­vis vi­sų moks­lo me­tų lai­ko­tar­piu.

„Kal­bant apie moks­lo me­tų il­gi­ni­mą, jie pa­tys sa­ko, kad mo­kyk­lo­je yra di­džiu­lis krū­vis, kas an­trą die­ną kon­tro­li­nis, po tris va­lan­das na­mų dar­bų kas­dien. (Siū­ly­mas pra­tęs­ti moks­lo me­tus) yra to pa­ties ug­dy­mo pla­no iš­dės­ty­mas il­ges­niam lai­ko­tar­piui“, – sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

Pa­sak jos, kiek bū­tų il­gi­na­mi šiuo me­tu su va­sa­ros pra­džia pa­si­bai­gian­tys moks­lo me­tai, yra dis­ku­si­jų klau­si­mas. „Kiek il­gė­tų, tei­kia­me dis­ku­si­jai, ka­dan­gi nė­ra spren­di­mo, de­šimt ar pen­kio­li­ka die­nų“, – sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

Mi­nis­trės tei­gi­mu, pa­il­gi­nus moks­lo me­tus ug­dy­mo pro­ce­są rei­kė­tų de­rin­ti su kar­tu vyks­tan­čiais bai­gia­mai­siais eg­za­mi­nais, ta­čiau tai sa­kė esant iš­spren­džia­mu už­da­vi­niu.

„Taip pat dis­ku­tuo­ja­me, kaip bū­tų su (bir­že­lio pra­džio­je) vyks­tan­čiais eg­za­mi­nais, bet tai yra vi­siš­kai or­ga­ni­za­ci­nis klau­sims. Šian­dien mes mo­kyk­lą eg­za­mi­nų me­tu pa­ver­čia­me bun­ke­riu, nie­kas ne­ga­li įei­ti, ir ži­no­me ko­dėl, nes bu­vo nu­te­kin­tos vie­nu me­tu už­duo­tys. Aš do­mė­jau­si, kaip yra ki­tur, nes dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių mo­ko­ma­si iki Jo­ni­nių. Ga­li­ma at­skir­ti ir bun­ke­riu pa­vers­ti at­ski­rą mo­kyk­los kor­pu­są ir tai ne­truk­dy­tų eg­za­mi­nams, tai or­ga­ni­za­ci­niai klau­si­mai, ir mes tu­ri­me mo­kyk­loms pa­dė­ti tai rea­li­zuo­ti“, – kal­bė­jo J.Pe­traus­kie­nė.

Il­gin­ti moks­lo me­tus Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja nuo ki­to ru­dens. Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­ta, kad spren­di­mai dėl mo­ky­mo­si die­nų skai­čiaus per moks­lo me­tus pa­di­di­ni­mo bū­tų pri­ima­mi 2017 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį.

Mi­nis­trė pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos mo­ki­niai šiuo me­tu mo­ko­si be­veik trum­piau­siai Eu­ro­po­je, il­ges­nes at­os­to­gas re­gio­ne moks­lei­viai tu­ri tik Grai­ki­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je ir Tur­ki­jo­je.

Moks­lo me­tai Lie­tu­vo­je trun­ka nuo rug­sė­jo iki bir­že­lio, pra­di­nu­kai mo­ko­si 32 sa­vai­tes per me­tus, o pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai – 34 sa­vai­tes per me­tus, tuo me­tu ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ug­dy­mo pro­ce­sas vyks­ta 37–40 sa­vai­čių per me­tus.

Mi­nis­trė taip pat so­cial­de­mo­kra­tams pa­aiš­ki­no Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos iš­kel­tą ini­cia­ty­vą vai­kus į pir­mą­ją kla­sę iš­leis­ti še­še­rių, o ne sep­ty­ne­rių me­tų. Pa­sak mi­nis­trės, toks spren­di­mas ga­lė­tų bū­ti pri­im­tas tik ati­tin­ka­mai pert­var­kius mo­kyk­los prog­ra­mas.

„Prin­ci­pi­nė nuo­sta­ta, kad tai nė­ra pri­va­lo­ma vi­siems be jo­kių iš­ly­gų, kad vai­ko pa­si­ren­gi­mą mo­kyk­lai tu­ri įver­tin­ti tiek tė­vai, tiek spe­cia­lis­tai. (Tu­ri bū­ti spren­džia­ma), kaip tu­ri pa­si­ruoš­ti mo­kyk­la, kaip tu­ri per­sit­var­ky­ti mo­kyk­lų prog­ra­mos, tik tuo­met pri­im­ti spren­di­mą įdieg­ti į mo­kyk­las, nes šian­dien mo­ky­mo prog­ra­mos ne­pa­reng­tos. Pir­miau­sia tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­si mo­kyk­la pri­im­ti, ta­da mes ga­li­me šį da­ly­ką įdieg­ti“, – sa­kė mi­nis­trė.

Iš es­mės šiai min­čiai ji tei­gė pri­ta­rian­ti, nes anks­čiau į ug­dy­mo pro­ce­są įtrauk­ti vai­kai pa­sie­kia ge­res­nių re­zul­ta­tų, ro­do ty­ri­mai.

„Rei­kė­tų adap­tuo­ti mo­ky­mo prog­ra­mas, sie­kiant įves­ti šį spren­di­mą. Tu­ri bū­ti pri­tai­ko­ma pa­gal vai­ko am­žių, rai­dą, nes skir­tu­mas tarp pen­kia­me­čio, še­šia­me­čio, sep­tyn­me­čio yra. Bet ką ro­do tarp­tau­ti­niai ty­ri­mai, pra­kti­ka, kad su­tei­kus ga­li­my­bę pra­dė­ti anks­čiau mo­kyk­lą, dau­ge­lis tų vai­kų pa­sie­kia ir ge­res­nių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų. Bet tai ne­ga­li bū­ti da­ro­ma be iš­im­ties, ne­at­siž­vel­giant į vai­ko rai­dą“, – kal­bė­jo mi­nis­trė.

Sei­mo ŠMK va­do­vas E.Jo­vai­ša anks­čiau Sei­me pri­sta­ty­da­mas pla­nus pa­va­sa­rio se­si­jai ža­dė­jo pa­teik­ti Bend­ro­jo ug­dy­mo kai­tos gai­res, ku­rios nu­ma­ty­tų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pra­džią nuo pen­ke­rių, o pra­di­nio – nuo še­še­rių me­tų. Šiuo me­tu vai­kai į pir­mą kla­sę pa­pras­tai pra­de­da ei­ti sep­ty­ne­rių me­tų, nors no­rin­tie­ji, įver­ti­nus jų bran­dą, ga­li pra­dė­ti mo­ky­tis ir anks­čiau.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius BNS anks­čiau sa­kė, kad pe­da­go­gai ne­sun­kiai pri­si­tai­ky­tų mo­ky­ti jau­nes­nius vai­kus, tik at­krei­pė dė­me­sį, kad dėl nau­jo­vės vie­nais me­tais su­si­da­ry­tų pir­mo­kų ban­ga – at­ei­tų ir še­šia­me­čiai, ir sep­tyn­me­čiai.