ŠMM ministrė: universitetų potencialas yra išbarstytas
Vals­ty­bė ne­ga­li iš­lai­ky­ti ke­tu­rio­li­kos stip­rių ir kon­ku­ren­cin­gų uni­ver­si­te­tų ša­ly­je, tad tink­lo pert­var­ka vyks, o jos pla­nas bus ren­gia­mas kar­tu su Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­nu, sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

„U­ni­ver­si­te­tų tink­lo pert­var­ka vyks­ta, tam va­kar pri­ta­rė Sei­mas. Po­ten­cia­lo ana­li­zė yra at­lik­ta, po­ten­cia­las yra iš­bars­ty­tas, vals­ty­bė ne­ga­li už­ti­krin­ti šiai die­nai są­ly­gų vyk­dy­ti kon­ku­ren­cin­gą, stip­rią veik­lą ke­tu­rio­li­ko­je uni­ver­si­te­tų. To­dėl uni­ver­si­te­tų tink­las ti­krai kei­sis“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

„Bū­ti­na telk­ti frag­men­tuo­tą aukš­to­jo moks­lo, moks­li­nių ty­ri­mų, stu­di­jų po­ten­cia­lą, nes ko mes vi­si ti­ki­mės ir ko mes lau­kia­me – tu­rė­ti stip­rų, kon­ku­ren­cin­gą aukš­tą­jį moks­lą Lie­tu­vo­je. Vals­ty­bė tu­rė­tų brėž­ti kryp­tį ir už­ti­krin­ti, kad aukš­to­sios mo­kyk­los to­kios ir bū­tų“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­trė.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo, juo Vy­riau­sy­bė ra­gi­na­ma par­eng­ti pert­var­kos pla­ną.

Pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro (MOS­TA) par­eng­tą stu­di­ją, op­ti­mi­zuo­jant aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lą Lie­tu­vo­je iki 2025 me­tų siū­lo­ma pa­lik­ti veik­ti 3–5 uni­ver­si­te­tus, taip pat vie­ną ar dvi me­nų aka­de­mi­jas bei Ka­ro aka­de­mi­ją. Vil­niu­je veik­tų du uni­ver­si­te­tai, vie­na ar dvi me­nų aka­de­mi­jos bei Ka­ro aka­de­mi­ja. Kau­ne siū­lo­ma pa­lik­ti vie­ną ar du uni­ver­si­te­tus, Klai­pė­do­je veik­tų uni­ver­si­te­tas ar jo pa­da­li­nys, o Šiau­liuo­se – uni­ver­si­te­to pa­da­li­nys ar­ba ko­le­gi­ja.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų.