ŠMM: metodologinė medžiaga lytiškumo ugdymui mokytojams iki galo neparengta
Mo­ky­to­jai yra pa­si­ren­gę nuo rug­sė­jo mo­ky­ti pa­gal nau­ją Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai prog­ra­mą, nors me­to­do­lo­gi­nė me­džia­ga dar iki ga­lo ne­pa­reng­ta, sa­ko Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Bend­ro­jo ug­dy­mo de­par­ta­men­to at­sto­vė Liu­ci­ja Ja­siu­ke­vi­čie­nė.

„Dau­giau ar ma­žiau pa­si­ren­gę vi­si mo­ky­to­jai, dir­ban­tys mo­kyk­lo­je, bet gal ne vi­siš­kai at­liep­da­mi bend­rą prog­ra­mą, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta iš dvie­jų prog­ra­mų. Ti­kiuo­si, ką ga­lė­jo, mi­nis­te­ri­ja, Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tras ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rai pa­da­rė, mo­ky­to­jams ky­lan­čius klau­si­mus ban­dė­me at­sa­ky­ti“, – spe­cia­lis­tė žur­na­lis­tams sa­kė po Sei­me su­reng­tų klau­sy­mų.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį su­ren­gė klau­sy­mus aiš­kin­tis, kaip mo­kyk­lo­se pa­si­reng­ta nuo rug­sė­jo įgy­ven­din­ti in­teg­ruo­tą svei­ka­tos, ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo ir pa­si­ren­gi­mo šei­mai prog­ra­mą.

Nors spe­cia­lis­tai tvir­ti­no, jog prog­ra­ma bus pra­dė­ta įgy­ven­din­ti lai­ku, kai ku­rie Sei­mo na­riai bei klau­sy­mų da­ly­viai svars­tė, jog ge­riau prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą ati­dė­ti bent pus­me­čiui, nes aki­vaiz­du, kad jos star­tui ne­pa­si­ruoš­ta.

„Sei­mo ko­mi­te­to klau­sy­muo­se nu­skam­bė­jus, kad me­to­di­niai nu­ro­dy­mai bus tik lap­kri­čio pir­mai, po to ku­ria­mos bro­šiū­ros, nors mi­nis­tro įsa­ky­mas įsi­ga­lio­ja nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos. Iš vi­sos dis­ku­si­jos aš su­si­da­riau vaiz­dą, kad ta prog­ra­ma ne­pra­dės funk­cio­nuo­ti ir rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie ati­tin­ka­mą ati­dė­ji­mą, kad ji pra­dė­tų nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti. Da­bar jei ir bus vyk­do­ma ta prog­ra­ma, ji bus pa­pras­čiau­siai ne­efek­ty­vi, pu­siau lup­ta, pu­siau skus­ta“, – sa­kė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Da­rius Ka­mins­kas.

Tai, jog me­to­do­lo­gi­nė me­džia­ga mo­ky­to­jams iki ga­lo ne­pa­reng­ta, pa­tvir­ti­no ir ŠMM at­sto­vė. „Vis­kas ne­spė­ta per­žiū­rė­ti, ji bus per­žiū­rė­ta vi­sa, kaip tu­ri bū­ti, ko­ky­biš­kai, gal ne šiai die­ni, bet iki rug­sė­jo pir­mos tu­ri­me lai­ko“, – sa­kė L.Ja­siu­ke­vi­čie­nė.

Per klau­sy­mus Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tras pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad šios prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mui skir­tuo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vo apie 300 at­sto­vų, nes pla­tes­nių kur­sų tie­siog ne­spė­ta su­reng­ti, tuo tar­pu mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, kad kur­suo­se da­ly­va­vo me­to­di­nių bū­re­lių at­sto­vai, ku­rie grį­žę į sa­vi­val­dy­bes to­liau tu­rė­tų rū­pin­tis gau­tos in­for­ma­ci­jos sklai­da.

„Dau­giau nei 300 mo­ky­to­jų da­ly­va­vo šių me­tų ge­gu­žės-bir­že­lio mė­ne­sio mo­ky­muo­se ir kur­suo­se, fi­ziš­kai ne­bu­vo kaip vi­sų su­kvie­sit, bet mo­ky­muo­se da­ly­va­vęs mo­ky­to­jas kaip at­sto­vas iš re­gio­no tu­ri vyk­dy­ti sklai­dą, jis da­li­na­si in­for­ma­ci­ja grį­žęs į sa­vo ra­jo­ną. Bu­vo kvie­čia­mi ne kon­kre­tūs mo­ky­to­jai, o me­to­di­nių bū­re­lių at­sto­vai, aso­cia­ci­jų at­sto­vai. Mes ti­krai ti­ki­mės, kad sa­vi­val­dy­bė­je, re­gio­ne dir­ban­tys žmo­nės pa­si­da­li­na iš­girs­ta in­for­ma­ci­ja“, – kal­bė­jo ŠMM at­sto­vė.

Pa­sak jos, mo­kyk­los ga­li rink­tis, kaip įgy­ven­din­ti mi­ni­mą prog­ra­mą – in­teg­ruo­ti į ki­tus da­ly­kus, to­kius kaip bio­lo­gi­ja, do­ri­nis ug­dy­mas ir pnš., ar at­ski­roms pa­mo­koms ati­duo­ti pa­pil­do­mam ug­dy­mui pa­gal po­rei­kį skir­tas va­lan­das.

„Y­ra ga­li­mi mo­kyk­lai pa­si­rink­ti šios prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo mo­de­liai, mes ma­nom, kad iš ti­krų­jų yra tiks­lin­giau­sia da­ry­ti in­teg­ruo­tai, ir kiek­vie­na mo­kyk­la, įver­tin­da­ma sa­vo mo­ky­to­jų pa­si­ren­gi­mą, ga­lės prog­ra­mą įgy­ven­din­ti in­teg­ruo­tai, ar­ba skir­ti iš pa­pil­do­mų po­rei­kių va­lan­dų kon­kre­čias pa­mo­kas“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Klau­sy­mus dėl Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai bend­ro­sios prog­ra­mos ko­mi­te­tas su­ren­gė rea­guo­da­mas į pra­ne­ši­mus, kad ne­pa­si­reng­ta jos įgy­ven­di­ni­mui. Įsa­ky­mas, ku­riuo pa­tvir­ti­na nau­jo­ji Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai bend­ro­ji prog­ra­ma, pa­si­ra­šy­tas per­nai ru­de­nį, o įgy­ven­din­ti ji tu­ri bū­ti pra­dė­ta nuo rug­sė­jo.

Prog­ra­mos ren­gi­mas su­kė­lė daug dis­ku­si­jų vi­suo­me­nė­je iš­sis­ky­rus nuo­mo­nėms, kaip vai­kams tu­rė­tų bū­ti pri­sta­to­mi ly­ti­niai san­ty­kiai, kon­tra­cep­ci­ja. Prog­ra­mos kri­ti­kai tei­gė, kad jau­ni­mui ak­tua­lūs ly­tiš­ku­mo klau­si­mai pa­tei­kia­mi pa­vir­šu­ti­niš­kai, ig­no­ruo­ja­ma so­cia­li­nė rea­ly­bė.