Smerkia terorą Turkijoje
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja griež­tai smer­kia gruo­džio 17 d. įvyk­dy­tą dar vie­ną te­ro­ris­ti­nį iš­puo­lį Tur­ki­jo­je, šį kar­tą Kay­se­ri mies­te, ša­lia Er­ciyes uni­ver­si­te­to ir ka­ri­nio mies­te­lio.

Lie­tu­va reiš­kia gi­lią užuo­jau­tą Tur­ki­jos vy­riau­sy­bei, žu­vu­sių­jų bei nu­ken­tė­ju­sių­jų šei­moms ir vi­siems Tur­ki­jos žmo­nėms. Vi­sos te­ro­riz­mo ap­raiš­kos yra nu­si­kal­ti­mas prieš žmo­ni­ją, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Šio te­ro­ro ak­to tai­ki­nys bu­vo šauk­ti­nių ka­rių au­to­bu­sas. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, dau­giau kaip de­šimt ka­rių žu­vo, ke­lios de­šim­tys as­me­nų, tarp ku­rių yra ir ci­vi­lių, su­žeis­ta.