Smerkia N. Savčenko kalinimą
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja dar kar­tą griež­tai smer­kia Ukrai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nės Na­di­jos Sav­čen­ko ne­tei­sė­tą su­lai­ky­mą ir ka­li­ni­mą Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je. Siū­lo­ma su­da­ry­ti va­di­na­mą­jį „Na­di­jos Sav­čen­ko są­ra­šą“, ku­ria­me esan­tiems Ru­si­jos par­ei­gū­nams dėl Ukrai­nos pi­lo­tės per­se­kio­ji­mo bū­tų įves­tos sank­ci­jos.

Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia jos svei­ka­tos būk­lė, ku­ri dėl il­ga­lai­kio ba­da­vi­mo yra la­bai pa­blo­gė­ju­si, jai bū­ti­na tin­ka­ma me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba ir prie­žiū­ra, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

N. Sav­čen­ko, ku­ri yra iš­rink­ta Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos de­pu­ta­te, ne­tei­sė­tas pa­gro­bi­mas ir ka­li­ni­mas yra gru­bus tarp­tau­ti­nių tei­sės nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių žmo­gaus tei­ses, pa­žei­di­mas, o Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos at­si­sa­ky­mas ją per­duo­ti Ukrai­nai yra aki­vaiz­dus Mins­ko su­si­ta­ri­mų ne­si­lai­ky­mas.

Ra­gi­na­me Ru­si­jos val­džios ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas gerb­ti žmo­gaus tei­ses, ne­del­siant ir be­są­ly­giš­kai iš­lais­vin­ti N. Sav­čen­ko bei ki­tus Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos te­ri­to­ri­jo­je ne­tei­sė­tai lai­ko­mus Ukrai­nos pi­lie­čius ir su­da­ry­ti jiems są­ly­gas grįž­ti į tė­vy­nę.

Siū­lo ES su­da­ry­ti „Sav­čen­ko sąrašą“

Lie­tu­va ir dar ke­tu­rios ša­lys siū­lo Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) su­da­ry­ti va­di­na­mą­jį „Na­di­jos Sav­čen­ko są­ra­šą“, ku­ria­me esan­tiems Ru­si­jos par­ei­gū­nams dėl Ukrai­nos pi­lo­tės per­se­kio­ji­mo bū­tų įves­tos sank­ci­jos, pra­ne­šė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

„As­me­nims, ku­rie yra su­si­ję su šia su­fab­ri­kuo­ta by­la, tu­rė­tų bū­ti tam ti­kros pa­sek­mės. Tu­ri bū­ti svars­to­ma ga­li­my­bė su­da­ry­ti to­kį są­ra­šą“, – BNS sa­kė Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Anot mi­nis­tro, prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­de­da Šve­di­jos, Bri­ta­ni­jos, Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos mi­nis­trai, jie ar­ti­miau­siu me­tu pa­siū­ly­mą pri­sta­tys ES už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vei Fe­de­ri­cai Mog­he­ri­ni.

„Ki­ti veiks­mai – pro­tes­to ak­ci­jos, laiš­kai, par­eiš­ki­mai – ne­duo­da jo­kių re­zul­ta­tų. Tai yra vie­na iš spau­di­mo prie­mo­nių“, – tei­gė mi­nis­tras.

Ra­gin­da­mi su­da­ry­ti šį są­ra­šą į F.Mog­he­ri­ni krei­pė­si ir 57 Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai, pra­ne­šė Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

„Šian­dien bū­ti­na aukš­čiau­siu po­li­ti­niu ly­giu pa­smerk­ti su­fab­ri­kuo­tus kal­ti­ni­mus prieš N.Sav­čen­ko ir par­ei­ka­lau­ti kuo sku­bes­nio jos pa­lei­di­mo lais­vėn, t.y. sau­gaus grą­ži­ni­mo į Ukrai­ną. Tai ypač svar­bu ar­tė­jant Ru­si­jos val­džios kon­tro­liuo­ja­mai teis­mo by­los baig­čiai, o taip pat ky­lant di­de­lei grės­mei N.Sav­čen­ko gy­vy­bei, jai at­si­sa­kius mais­to ir van­dens“, – tei­gė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Sank­ci­jos, ku­rių rei­ka­lau­ja gru­pė eu­ro­par­la­men­ta­rų, už ne­tei­sė­tą N. Sav­čen­ko su­lai­ky­mą ir ka­li­ni­mą at­sa­kin­giems as­me­nims ne­leis­tų kirs­ti ES te­ri­to­ri­jos, užb­lo­kuo­tų jų pri­ėji­mą prie as­me­ni­nių sąs­kai­tų ES ir nu­ma­ty­tų ga­li­mą jų tur­to ES ša­ly­se kon­fis­ka­vi­mą.

ES ins­ti­tu­ci­joms pa­teik­tas 29 Ru­si­jos pi­lie­čių, ku­riuos siū­lo­ma įtrauk­ti į tiks­li­nių sank­ci­jų pa­ke­tą, są­ra­šas. Jo vir­šu­je – Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, gre­ta jo – Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos va­do­vai ir par­ei­gū­nai, gru­pė Ru­si­jos tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų. At­sa­kin­gų­jų as­me­nų są­ra­šą su­da­rė ne­vy­riau­sy­bi­nės žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos „O­pen Dia­lo­gue Foun­da­tion“ eks­per­tai, bend­ra­dar­biau­da­mi su pi­lo­tės N.Sav­čen­ko ad­vo­ka­tais ir žmo­gaus tei­sių bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

„N.Sav­čen­ko at­ve­jis yra ti­kra­sis at­spin­dys, kuo Ru­si­jos val­džios kon­tro­liuo­ja­ma ša­lies tei­si­nė sis­te­ma vir­to šian­dien. Ru­si­ja virs­ta kri­mi­na­li­ne vals­ty­be, pra­de­dant nuo pa­čios jos vir­šū­nės. To­dėl ES tu­ri im­tis adek­va­čių ir griež­tų prie­mo­nių, jei­gu no­ri­me pa­siek­ti N. Sav­čen­ko iš­lais­vi­ni­mo. Vie­nin­te­lis tei­sin­gas at­sa­kas – tai aiš­kiai įvar­din­ti ir įtrauk­ti nu­si­kal­tė­lių pa­var­des su­da­rant „N. Sav­čen­ko są­ra­šą“ bei nu­ma­tant jiems kon­kre­čias sank­ci­jas“, – sa­ko P.Auš­tre­vi­čius.

Tęs ba­do streiką

Ba­do strei­ką pa­skel­bu­si ukrai­nie­tė ka­ro la­kū­nė N. Sav­čen­ko tre­čia­die­nį Ru­si­jos teis­me par­eiš­kė to­liau at­si­sa­ky­sian­ti mais­to ir van­dens bei par­odė iš­kel­tą vi­du­ri­nį pirš­tą tei­sė­jui ir pro­ku­ro­rams, sa­ky­da­ma, kad ne­pri­pa­žins nuo­spren­džio, jei­gu bū­tų pa­skelb­ta kal­ta dėl da­ly­va­vi­mo in­ci­den­te, nu­si­ne­šu­sia­me dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų gy­vy­bes.

„Aš tę­siu sau­są ba­do strei­ką, jei­gu už­truks il­giau ne­gu sa­vai­tę pa­skelb­ti nu­tar­tį“, – pa­brė­žė N.Sav­čen­ko, kai jai bu­vo su­teik­tas pa­sku­ti­nis žo­dis, ir par­odė iš­kel­ta vi­du­ri­nį pirš­tą.

Tei­sė­jas sa­kė, kad nu­tar­tis bus pa­skelb­ta ko­vo 21–22 die­no­mis.

„Nep­ri­pa­žįs­tu sa­vo kal­tės ar­ba nuo­spren­džio, pa­skelb­to Ru­si­jos teis­mo. Ir jei­gu bū­siu nu­teis­ta, ne­bus jo­kio ape­lia­ci­jos. Po nuo­spren­džio aš tę­siu ba­do strei­ką dar de­šimt die­nų. Po de­šim­ties die­nų pra­dė­siu sau­są ba­do strei­ką, o ta­da Ru­si­ja tu­rės per de­šimt die­nų su­grą­žin­ti ma­ne į Ukrai­ną“, – N.Sav­čen­ko sa­kė ukrai­nie­čių kal­ba.