Smarkiai ribojamas lankymasis miškuose
Lan­ky­mą­si miš­kuo­se dėl gais­rų pa­vo­jaus ap­ri­bo­jo bent 25 iš 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas tei­gė, kad ypač di­de­lis gais­rų pa­vo­jus gre­sia Vi­du­rio Lie­tu­vos miš­kams.

„Vie­nas di­džiau­sių mū­sų tur­tų – ža­liuo­jan­tys miš­kai – da­bar yra pa­vir­tęs par­ako sta­ti­ne ir bet koks ne­at­sar­gus veiks­mas ga­li tap­ti di­de­lės ne­lai­mės prie­žas­ti­mi“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė vi­ce­mi­nis­tras.

Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos duo­me­ni­mis, iki ket­vir­ta­die­nio lan­ky­mą­si miš­kuo­se užd­rau­dė ar­ba ap­ri­bo­jo Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, Elek­trė­nų, Kal­va­ri­jos, Kaz­lų Rū­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­gė­gių, taip pat Anykš­čių, Ig­na­li­nos, Jo­na­vos, Jo­niš­kio, Jur­bar­ko, Kai­šia­do­rių, Kau­no, Kė­dai­nių, Laz­di­jų, Prie­nų, Ša­kių, Šal­či­nin­kų, Ši­lu­tės, Šven­čio­nių, Tra­kų, Ute­nos, Vil­ka­viš­kio ir Vil­niaus ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.

Pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, ypač daug ne­ri­mo ke­lia tai, kad aukš­tas ket­vir­to­sios kla­sės gais­rų pa­vo­jus jau fik­suo­ja­mas ir Kur­šių ne­ri­jos miš­kuo­se, kur ki­lę gais­rai yra la­bai pa­vo­jin­gi ir su­nkiai su­val­do­mi. Kur­šių ne­ri­jo­je gais­rus lik­vi­duo­ti par­eng­tos ke­tu­rios ma­ši­nos – du prieš­gais­ri­niai au­to­mo­bi­liai ir du vi­su­rei­giai su van­dens tal­po­mis ir aukš­to spau­di­mo siurb­liais. Gais­rą ge­sin­ti pa­si­ren­gu­sios ir dvi prieš­gais­ri­nės ko­man­dos ir dar dvi re­zer­vi­nės miš­ki­nin­kų ko­man­dos. Jos pa­gal par­eng­tą ir pa­tvir­tin­tą gra­fi­ką bu­di kar­tu su Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jais.

Re­mian­tis Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos at­nau­ji­na­mu Miš­kų gais­rin­gu­mo že­mė­la­piu, ket­vir­to­sios kla­sės gais­rų pa­vo­jus fik­suo­ja­mas be­veik vi­sų Lie­tu­vos miš­kų urė­di­jų te­ri­to­ri­jo­se. Ma­žes­nis gais­rų pa­vo­jus gre­sia Ro­kiš­kio, Šal­či­nin­kų, Val­ki­nin­kų ir Va­rė­nos miš­kų urė­di­jų miš­kams.