Slepiama Gintauto Kėvišo deklaracija įkvėpė prezidentę naujoms pataisoms
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo plės­ti as­me­nų, ku­rių tur­to dek­la­ra­ci­jos tu­rė­tų bū­ti pa­vie­šin­tos, są­ra­šą.

Ša­lies va­do­vė siū­lo, kad vie­šin­ti sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jas pri­va­lo­mai tu­rė­tų pre­zi­den­to, mi­nis­trų pa­ta­rė­jai, Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jai, vi­sų biu­dže­ti­nių įstai­gų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių va­do­vai bei pa­va­duo­to­jai.

Šiuo me­tu vie­šos yra pre­zi­den­to, prem­je­ro, Sei­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių, Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio ir jo pa­va­duo­to­jų, prem­je­ro pa­ta­rė­jų, vi­ce­mi­nis­trų, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių tur­to dek­la­ra­ci­jos. Taip pat vie­ši­na­mos yra mi­nis­te­ri­jų kanc­le­rių, tei­sė­jų, pro­ku­ra­tū­ros ir jos pa­da­li­nių va­do­vų, kai ku­rių ki­tų tar­nau­to­jų dek­la­ra­ci­jos.

D.Gry­baus­kai­tė pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė, kad vie­šu­mas yra ge­riau­sias gink­las ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja, ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu ir ne­skaid­riu lo­biz­mu.

„Vie­šos aukš­tų par­ei­gū­nų dek­la­ra­ci­jos leis vi­suo­me­nei įsi­ti­kin­ti, kad už mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šas sam­do­mi po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jai, įstai­gų va­do­vai dir­ba vals­ty­bės, o ne as­me­ni­nei nau­dai, taip pat pa­dės nu­sta­ty­ti nu­slėp­to ir ne­dek­la­ruo­to tur­to fak­tus“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Ša­lies va­do­vė tei­gė, kad vie­šos tur­to dek­la­ra­ci­jos leis įsi­ti­kin­ti, kad as­me­nys ne­pikt­nau­džiau­ja par­ei­go­mis, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų lė­šas nau­do­ja skaid­riai ir efek­ty­viai.

„Šiuo me­tu dau­gu­ma pa­tei­kia­mų dek­la­ra­ci­jų nė­ra vie­šos. Pa­vyz­džiui, nuo vi­suo­me­nės sle­pia­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro di­rek­to­riaus (Gin­tau­to Kė­vi­šo) tur­to dek­la­ra­ci­ja tik dar la­biau pa­di­di­no abe­jo­nes dėl jo veik­los skaid­ru­mo“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Dėl veik­los skaid­ru­mo pa­sta­ruo­ju me­tu aukš­čiau­sių po­li­ti­kų kri­ti­kuo­ja­mas G.Kė­vi­šas ža­da pa­vie­šin­ti sa­vo tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, ta­čiau tai sa­ko pa­da­ry­sian­tis „kai nu­rims ažio­ta­žas“.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko idė­ją pa­lai­kan­tis ir net pa­si­sa­kan­tis už vi­suo­ti­nį tur­to dek­la­ra­vi­mą prieš tai įver­ti­nus, kiek tai kai­nuo­tų vals­ty­bei ir ko­kį po­vei­kį tai duo­tų.

„Tad tas ra­tas ga­lė­tų plės­tis ir apim­ti as­me­nis, ku­rie yra vals­ty­bės įmo­nių val­dy­bo­se, val­dy­mo or­ga­nuo­se, kal­bant apie sa­vi­val­dy­bių įmo­nes ly­giai tą pa­tį ga­liu pa­sa­ky­ti – taip, tas at­vi­ru­mas di­des­nis ir prie­ina­mu­mas prie šios in­for­ma­ci­jos ti­krai pri­si­dė­tų prie pro­ce­sų skaid­ru­mo. Ga­lė­tu­mė­me mes ga­liau­siai ma­ty­ti, kas su kuo yra su­si­jęs“, – žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.