Slaptos kandidatų nuodėmės gali tapti viešos
Val­dan­čių­jų par­ama Vy­dui Ged­vi­lui, pre­zi­den­tei ne­įti­ku­siam kan­di­da­tui į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, Sei­me įgi­jo kon­kre­čią iš­raiš­ką. Ry­toj ke­ti­na­ma pri­im­ti pa­tai­są, ku­ri leis­tų vie­šin­ti slap­tą kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tus į aukš­tus pos­tus.

Į pa­gal­bą ne­sup­ran­tan­čiam, ko­dėl ne­ga­li va­do­vau­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai, V. Ged­vi­lui ir šią “pas­lap­tį” ži­nan­tiems, bet pa­vie­šin­ti ne­ga­lin­tiems aukš­čiau­sios val­džios at­sto­vams, su­sku­bo Sei­mas. Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­jos na­rių ini­ci­juo­tą Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­są ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka nu­ma­ty­ta pri­im­ti jau ry­toj.

Už tai va­kar mū­ru sto­jo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, pa­lai­ko­mos bu­vu­sios par­tne­rės - Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, frak­ci­jos. Sei­mo opo­zi­ci­ja to­kiai ini­cia­ty­vai di­de­lio pa­lan­ku­mo ne­de­mons­tra­vo, ta­čiau per daug ir ne­prieš­ta­ra­vo. Už “dar­bie­čių” pro­jek­tą bal­sa­vo 69, prieš -10, su­si­lai­kė 18 par­la­men­ta­rų.

Pri­mi­nė žmo­gaus tei­ses

DP frak­ci­jos at­sto­vų par­eng­ta pa­tai­sa nu­ma­to, kad vals­ty­bės va­do­vams tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie kan­di­da­tus į aukš­tus pos­tus ga­li bū­ti pa­vie­ši­na­ma, jei­gu to pra­šo pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, prem­je­ras ir su tuo su­tin­ka pats as­muo bei kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas. Iš­slap­tin­ti duo­me­nis taip pat ga­lė­tų pra­šy­ti as­muo, apie ku­rį jie yra su­rink­ti.

“Tai ma­žas žings­ne­lis į prie­kį, kad ma­ni­pu­lia­ci­jos bū­tų ap­ri­bo­tos“, - tei­gė vie­nas pro­jek­to au­to­rių Vy­tau­tas Gap­šys. Jis pa­brė­žė dar vie­ną svar­bų ini­cia­ty­vos as­pek­tą - žmo­gaus tei­ses. „Žmo­gui ir­gi rei­kia tu­rė­ti bent mi­ni­ma­lią ga­li­my­bę ap­si­gin­ti“, - par­eiš­kė „dar­bie­tis“. Jo nuo­mo­ne, „kar­tais ne taip svar­bu, bū­si ar ne­bū­si pa­skir­tas, bet la­bai svar­bi ta­vo re­pu­ta­ci­ja”.

“Gal ne kiek­vie­nas bern­va­ka­ris pa­žy­mo­je tu­rė­tų bū­ti ap­ra­šy­tas?“ - svars­tė V. Gap­šys. Kai ku­riems Sei­mo na­riams ki­lo įta­ri­mų, jog siū­lo­ma pa­tai­sa dau­giau yra pro­gi­nė, nes ja ban­do­ma spręs­ti V. Ged­vi­lo re­pu­ta­ci­jos klau­si­mą. “Si­tua­ci­ja to­kia, kad kai ku­rios pro­gos ima kar­to­tis pe­rio­diš­kai. Be­veik ne­abe­jo­ju, kad tą įsta­ty­mą tek­tų tai­ky­ti ne kar­tą”, - aiš­ki­no V. Gap­šys.

Prob­le­mos ne­išsp­ręs

Sei­mo na­riai ne­pa­lai­kė kon­ser­va­to­rių siū­ly­mo pra­šy­ti, kad sa­vo nuo­mo­nę dėl pa­tai­sų iš­sa­ky­tų Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). „Ste­biuo­si dar­niu val­dan­čių­jų bal­sa­vi­mu dėl da­ly­ko, ku­ris ini­ci­juo­tas DP, nuo­lat vargs­tan­čios su sa­vo kan­di­da­tais“, - par­eiš­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma. Jis nuo­gąs­ta­vo, jog pa­tai­sa ga­li vi­siš­kai des­ta­bi­li­zuo­ti Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų veik­lą.

“Įs­ta­ty­mą kaip dra­bu­žį ban­do­me pri­tai­ky­ti prie kon­kre­čios si­tua­ci­jos ir žmo­gaus. Bet ar tai pa­dės iš­spręs­ti prob­le­mą? Juk es­mė - ne in­for­ma­ci­ja, ku­rią tei­kia kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos, bet tai, kas ir ko­kiais tiks­lais tą in­for­ma­ci­ją nau­do­ja”, - kal­bė­jo Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Po­vi­las Urb­šys. Jo tei­gi­mu, pro­jek­tas "ne­už­ker­ta ke­lio vie­nam iš vals­ty­bės va­do­vų, šiuo at­ve­ju - pre­zi­den­tei, pikt­nau­džiau­ti val­džios ga­lio­mis ir nau­do­ti žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją sa­vo ga­liai de­mons­truo­ti”. Taip pat “neuž­ker­ta ke­lio vals­ty­bės va­do­vės ap­lin­kai įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją ne­bau­džia­mai nu­te­kin­ti ži­niask­lai­dai”. P. Urb­šio nuo­mo­ne, ir esa­mų įsta­ty­mų pa­kan­ka tam, kad slap­ta in­for­ma­ci­ja ne­bū­tų nau­do­ja­ma­si as­me­ni­nėms reik­mėms. Te­rei­kia po­li­ti­nės va­lios.

Pa­žeis­tų pa­ma­ti­nius pri­nci­pus

STT tei­gi­mu, „dar­bie­čių“ siū­lo­ma pa­tai­sa prieš­ta­rau­ja pa­ma­ti­niams kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pri­nci­pams. Ją pri­ėmus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tų veik­la tap­tų la­bai su­var­žy­ta. Anot STT, bū­tų su­kur­ta tei­si­nė pro­ce­dū­ra, kai su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją, ar jų at­žvil­giu nė­ra at­lie­ka­mi kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mai.

Kaip jau ra­šy­ta, pra­ėju­sią sa­vai­tę DP į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus pa­siū­lė Sei­mo pir­mą­jį vi­ce­pir­mi­nin­ką V. Ged­vi­lą, ta­čiau pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, mo­ty­vuo­da­ma STT in­for­ma­ci­ja, kan­di­da­tū­rą at­me­tė. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tvir­ti­no ga­vęs ki­to­kią in­for­ma­ci­ją nei ša­lies va­do­vė. Jis par­ei­ka­la­vo, kad STT duo­me­nis pa­tiks­lin­tų. Ži­niask­lai­da spė­jo, jog STT in­for­ma­vo pa­žy­mo­je, kad V. Ged­vi­las ga­lė­jo pro­te­guo­ti par­ti­jos ko­le­gos Gin­ta­ro Fur­ma­na­vi­čiaus ir ne­par­ti­nio Edžio Ur­ba­na­vi­čius kan­di­da­tū­ras į Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to va­do­vo par­ei­gas. Be to, už po­li­ti­ko bern­va­ka­rio va­ka­rė­lį esą su­mo­kė­jo įmo­nės „Ar­vi“ sa­vi­nin­kas Vid­man­tas Ku­čins­kas. STT in­for­ma­ci­ja yra įslap­tin­ta. V. Ged­vi­las par­eiš­kė no­rįs, kad ji bū­tų pa­vie­šin­ta.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tas li­ko lais­vas, kai DP iš šių par­ei­gų at­šau­kė Dai­nių Pa­val­kį.