Slaptas Sauliaus Skvernelio ir Gabrieliaus Landsbergio susitikimas
Vy­riau­sy­bė­je tre­čia­die­nio ry­tą įvy­ko ne­skelb­tas prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių va­do­vo Gab­rie­liaus Lands­ber­gio su­si­ti­ki­mas.

Ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sto­vas, ir G.Lands­ber­gis iš­sa­miau šio su­si­ti­ki­mo ne­ko­men­ta­vo. Be to, nei vie­na pu­sė ne­atsk­lei­dė, kie­no ini­cia­ty­va vy­ko šis su­si­ti­ki­mas.

„Aš ne­ži­nau, kas bu­vo ini­cia­to­rius, to ne­pak­lau­siau, bet no­riu pa­sa­ky­ti, kad čia nė­ra re­te­ny­bė, tai nuo­la­ti­nis, nor­ma­lus, kons­truk­ty­vus bend­ra­dar­bia­vi­mas tiek su koa­li­ci­jos par­tne­riais, tiek su opo­zi­ci­jos at­sto­vais, – apie S.Skver­ne­lio ir G.Lands­ber­gio su­si­ti­ki­mą BNS sa­kė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas. – Bend­rau­ja­ma su vi­sais. Čia ne­se­niai bu­vo so­cial­de­mo­kra­tai su Ra­mū­nu Kar­baus­kiu su­si­ti­kę, pla­nuo­ja­ma pa­sik­vie­ti ir Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį ki­tą sa­vai­tę. Tai da­ro­ma dėl ar­tė­jan­čios se­si­jos“.

BNS žur­na­lis­tų Vy­riau­sy­bė­je pa­ste­bė­tas G.Lands­ber­gis tei­gė tiks­liai ne­pa­me­nan­tis, ku­ris iš po­li­ti­kų ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą bei pa­brė­žė, kad tai bu­vo „pri­va­taus po­bū­džio“ po­kal­bis, ne­de­rin­tas su li­ku­sia par­ti­jos va­do­vy­be. Kon­ser­va­to­rių va­do­vas aiš­ki­no, kad su­si­ti­ki­me ap­tar­ti tik du klau­si­mai, vie­nas jų – prem­je­ro da­ly­va­vi­mas ar­tė­jan­čia­me kon­ser­va­to­rių su­va­žia­vi­me.

„Ga­li­me ne­pri­tar­ti idė­joms, ga­li­me ne­pa­lai­ky­ti prog­ra­mos ar siū­ly­mų, bet Va­ka­rų pa­tir­tis ir pra­kti­ka ro­do, kad par­ti­jos aps­kri­tai nė­ra prieš­ai. Bū­tent to­kią ži­nia no­ri­me nu­siųs­ti – tai yra nau­jos kul­tū­ros eta­pas, ku­ris Eu­ro­pos Par­la­men­te ar Va­ka­rų Eu­ro­po­je pla­čiai pro­pa­guo­ja­mas“, – BNS aiš­ki­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

„A­tro­do, kad prem­je­ras tą pri­ėmė tei­gia­mai ir po­zi­ty­viai. Ki­tas ne ma­žiau svar­bus klau­si­mas, tai – „Eu­ro­vi­zi­ja“. Pa­si­da­li­no­me įspū­džiais iš at­ran­kos. Vi­siš­kai rim­tai“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

Jis ne­ko­men­ta­vo, ar su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­ti urė­di­jų pert­var­kos, ga­li­mos koa­li­ci­jos, san­ty­kių su koa­li­ci­jos par­tne­riais so­cial­de­mo­kra­tais ir ki­ti klau­si­mai. G.Lands­ber­gis tei­gė, kad tai bu­vo pir­mas toks su­si­ti­ki­mas su prem­je­ru. Su prem­je­rą de­le­ga­vu­sios „vals­tie­čių“ frak­ci­jos Sei­me va­do­vu Ra­mū­nu Kar­baus­kiu jis taip pat sa­ko pa­sta­ruo­ju me­tu as­me­niš­kai ne­si­kal­bė­jęs.

„Tė­vy­nės są­jun­ga į val­dan­čią­ją dau­gu­mą ti­krai ne­si­ver­žia, bet yra pa­si­ren­gu­si pa­lai­ky­ti Lie­tu­vai svar­bias re­for­mas (...). Gal prem­je­ras ap­sisp­ręs­tų dau­giau kaž­ką pa­sa­ky­ti, jei jis ma­ty­tų rei­ka­lą, bet tai bu­vo ne­for­ma­lus, drau­giš­kas šnek­te­lė­ji­mas“, – aiš­ki­no G.Lands­be­gis.

Opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad kon­ser­va­to­riai yra pa­si­ren­gę rem­ti val­dan­čių­jų švie­ti­mo re­for­mas ir vals­ty­bės įmo­nių, įskai­tant urė­di­jų, pert­var­ką, jei jų ne­pa­lai­kys so­cial­de­mo­kra­tai ir kai ku­rie „vals­tie­čiai“.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai yra par­eiš­kę, jog ne­rems kai ku­rių Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­ja­mų pert­var­kų – pa­vyz­džiui, urė­di­jų re­for­mos. So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vai taip pat yra kri­ti­ka­vę koa­li­ci­jos par­tne­rius „vals­tie­čius“ dėl, jų tei­gi­mu, ne­no­ro tar­tis ir ne­sis­kai­ty­mo su so­cial­de­mo­kra­tais. il­gą lai­ką ne­šau­kia­mo koa­li­ci­jos ta­ry­bos po­sė­džio.

„Aš no­riu po­ky­čių. Jei But­ke­vi­čius ar Kar­baus­kis jiems ne­pa­si­ruo­šę, nes ne­iš­ma­no ar ne­sup­ran­ta, tai ne­si­ruo­šiu sė­dė­ti ran­kų su­dė­jęs. Kvie­čiu ir ki­tas par­ti­jas pa­svars­ty­ti, ką ga­lė­tu­me pa­lai­ky­ti drau­ge“, – sa­vai­tės pra­džio­je tei­gė G.Lands­ber­gis.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis an­tra­die­nį tei­gė, jog to­kie G.Lands­ber­gio pa­ža­dai rem­ti stra­te­gi­nes re­for­mas ro­do, jog opo­zi­ci­ja vei­kia kons­truk­ty­viai.

Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­ti vals­tie­čių – ža­lių­jų frak­ci­ja tu­ri 56 bal­sus par­la­men­te (ne­skai­čiuo­jant frak­ci­jai ne­prik­lau­san­čio Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio), koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri 19 at­sto­vų Sei­me. Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai – 31 na­rio frak­ci­ją.

Po Sei­mo rin­ki­mų pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį juos di­džiu­liu at­otrū­kiu lai­mė­ję „vals­tie­čiai“ bu­vo par­eiš­kę, jog dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos no­rė­tų de­rė­tis ir su so­cial­de­mo­kra­tais, ir su kon­ser­va­to­riais. Ta­čiau po kon­sul­ta­ci­jų dėl val­džios ran­ko­mis ga­liau­siai su­kir­to vals­tie­čiai ir so­cial­de­mo­kra­tai. Kon­ser­va­to­riai pa­sis­kel­bė opo­zi­ci­ja.