Slaptame susitikime šlifavo aštrius kampus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ak­tua­liau­sius po­li­ti­kos klau­si­mus su ke­liais val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vais ap­ta­rė vie­šai ne­skelb­ta­me su­si­ti­ki­me. Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, ša­lies va­do­vė į po­kal­bį po­li­ti­kus pa­sik­vie­tė ban­dy­da­ma apš­li­fuo­ti aš­trius kam­pus, kad jie per­ne­lyg ne­dras­ky­tų vi­suo­me­nės kū­no.

Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se an­tra­die­nio ry­tą su­si­ti­kę D. Gry­baus­kai­tė, Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis bei nau­ja­sis Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos va­do­vas And­rius Pa­lio­nis kal­bė­jo­si apie prie­mo­nes al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mui ma­žin­ti, par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą, taip pat dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis do­ku­men­tuo­se klau­si­mais.

Nors po šio su­si­ti­ki­mo R. Kar­baus­kis su­švel­ni­no po­zi­ci­ją dėl kai ku­rių an­tial­ko­ho­li­nių prie­mo­nių, jis tvir­ti­na, kad pre­zi­den­tė tam įta­kos ne­tu­rė­jo.

Tu­ri daug ir įvai­rių susitikimų

Pa­klaus­ti, ko­dėl ne­skel­bia­mi kai ku­rie D. Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mai su Sei­mo na­riais, kaip ir pa­sta­ra­sis su R. Kar­baus­kiu, A. Pa­lio­niu, pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai sa­kė, kad po­li­ti­kų bend­ra­vi­mo for­mos bū­na įvai­rios. „Kas­die­nis po­li­ti­kų bend­ra­vi­mas yra svar­bus spren­džiant vals­ty­bei ir žmo­nėms ak­tua­lius klau­si­mus. Bend­ra­vi­mo for­mos ga­li bū­ti skir­tin­gos: vie­šai skel­bia­mas su­si­ti­ki­mas, dar­bi­nis su­si­ti­ki­mas, po­kal­biai te­le­fo­nu, elek­tro­ni­nis bend­ra­vi­mas. Pre­zi­den­tė dar­bi­nių su­si­ti­ki­mų tu­ri daug ir įvai­rių“, – tei­gė pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai.

Iš­sis­ky­rė draugiškai

A. Pa­lio­nis ne­ži­no­jo, ar su­si­ti­ki­mas pre­zi­den­tū­ro­je bu­vo vie­šai skel­bia­mas. Jis sa­kė su­lau­kęs D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jo ži­nu­tės, kad ša­lies va­do­vė no­ri su­si­pa­žin­ti su juo, nau­juo­ju Sei­mo LSDP frak­ci­jos va­do­vu.

Anot A. Pa­lio­nio, per su­si­ti­ki­mą bu­vo ap­tar­tos šiuo me­tu ak­tua­liau­sios te­mos: al­ko­ho­lio kon­tro­lės prie­mo­nės, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais rašt­me­ni­mis klau­si­mai, siū­ly­mai įtei­sin­ti par­tne­rys­tę ir kt. „Pre­zi­den­tė iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę. Ypa­tin­gų pa­gei­da­vi­mų ne­bu­vo. Ji pa­sa­kė, ko­kius ma­to spren­di­mus, mes pa­sa­kė­me, ko­kius mes ma­to­me. Taip drau­giš­kai ir iš­sis­ky­rė­me“, – pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras.

Po su­si­ti­ki­mo su D. Gry­baus­kai­te R. Kar­baus­kis pa­kei­tė nuo­mo­nę dėl vie­nos iš sa­vo siū­ly­tų prie­mo­nių al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mui ma­žin­ti. Jis Sei­mui pa­siū­lė at­si­sa­ky­ti ke­ti­ni­mo užd­raus­ti ne­štis al­ko­ho­lį per­ma­to­mo­je pa­kuo­tė­je. A. Pa­lio­nis ti­ki­no, kad pre­zi­den­tė tu­rė­jo ge­ro­kai dau­giau pa­sta­bų dėl svars­to­mų Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų, ta­čiau at­siž­velg­ta ti­krai ne į vis­ką.

A. Pa­lio­nio tei­gi­mu, su­si­ti­ki­mas su ša­lies va­do­ve bu­vo nau­din­gas. „Na­tū­ra­lu, kad pre­zi­den­tės po­zi­ci­ja yra įdo­mi. Kai kur ji iš­reiš­kė par­amą LSDP, ki­tais klau­si­mais – LVŽS pa­siū­ly­mams. Tu­rint pre­zi­den­tės par­amą yra dau­giau sti­mu­lo dirb­ti“, – aiš­ki­no jis.

Nuo­mo­nę per­duo­da S. Skvernelis

Pa­si­kal­bė­jęs su D. Gry­baus­kai­te R. Kar­baus­kis sa­kė ma­nąs, kad pre­zi­den­tė ne­ve­tuos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų. Taip pat po­li­ti­kas aiš­ki­no, jog nuo­mo­nę dėl tam ti­krų su­griež­ti­ni­mų tai­ky­mo pa­kei­tęs ne dėl su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te, o to­dėl, kad juos bū­tų per­ne­lyg su­nku įgy­ven­din­ti.

Pa­sak R. Kar­baus­kio, jis re­tai su­si­tin­ka su D. Gry­baus­kai­te, jos nuo­mo­nę jam per­duo­da prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. „Man lyg ir nė­ra pra­smės daž­niau su­si­ti­ki­nė­ti, nes Sau­lius vi­sas nuo­mo­nes ir prob­le­mas ga­li per­duo­ti, jei­gu bū­tų ko­kių nors pa­siū­ly­mų. Pre­zi­den­tū­ros pa­ta­rė­jai nuo­lat bū­na Sei­me, jei rei­kia, prie­ina, pa­si­tei­rau­ja, kad tu­rė­tų tiks­lią in­for­ma­ci­ją. Su pre­zi­den­tū­ra san­ty­kiai ir bend­ra­dar­bia­vi­mas yra ge­ras, ne­pa­ly­gin­ti ge­res­nis nei anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je. Ta­čiau, aiš­ku, pre­zi­den­tė tu­ri sa­vo ma­ty­mą“, – kal­bė­jo jis.

Ge­ra­no­riš­ku­mas su­kan­dus dantis

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) do­cen­to Ber­na­ro Iva­no­vo tei­gi­mu, po­li­ti­kų bend­ra­vi­mo for­mos Lie­tu­vo­je ir ki­tur pa­sau­ly­je yra la­bai įvai­rios, su­si­ti­ki­mų esa­ma ir skel­bia­mų, ir ne­skel­bia­mų. Jis su­pran­ta, ko­dėl mi­nė­tas D. Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mas su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vais ga­lė­jo bū­ti ne­vie­ši­na­mas. „Kai prob­le­mos pri­spau­džia, tur­būt ne tai rū­pi. Kiek su­si­da­riau įspū­dį iš vi­sų tų įvy­kių, pre­zi­den­tū­ra ban­do vai­din­ti svei­ko pro­to vaid­me­nį vi­so­je to­je po­li­ti­nė­je is­to­ri­jo­je ir su drau­di­mais, dėl ku­rių ky­la keis­čiau­sių epi­zo­dų, su­si­ju­sių su Lie­tu­vos gir­ta­vi­mo sta­tis­ti­ka. Re­gis, sta­tis­ti­ka gal ir ne to­kia jau bai­si, ir gal­būt ne taip bu­vo nu­pieš­ta, ir koks šio­je is­to­ri­jo­je Au­re­li­jaus Ve­ry­gos vaid­muo ir t. t. So­cia­li­nis mo­de­lis ir­gi ke­lia daug klau­si­mų. Taip ant ki­li­mė­lio kvie­čia ir ban­do šli­fuo­ti aš­trius koa­li­ci­jos kam­pus, kad po­li­ti­kai vi­suo­me­nės kū­no per daug ne­dras­ky­tų“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.

B. Iva­no­vo nuo­mo­ne, tarp pre­zi­den­tū­ros ir bu­vu­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ku­rią su­da­rė so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“ ir „dar­bie­čiai“, vy­ko šal­ta­sis ka­ras, o su da­bar­ti­ne koa­li­ci­ja klos­to­si keis­to­ki san­ty­kiai. Vie­na ver­tus, pre­zi­den­tė ban­do pa­dė­ti val­dan­tie­siems, ta­čiau jau­čia­ma ir įtam­pa. „Į­tar­čiau, kad pre­zi­den­tū­ra apie šią val­džią kal­ba ge­ra­no­riš­kai su­kan­du­si dan­tis. Šios val­džios at­žvil­giu nė­ra la­bai nuo­šir­daus po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo. Ta­čiau an­tro­ji pre­zi­den­tės ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­gą, jos po­li­ti­niai re­sur­sai tirps­ta, to­dėl ga­li­my­bių griež­tai, „kie­tai“ pa­veik­ti Sei­mą ma­žė­ja“, – pa­žy­mė­jo VDU do­cen­tas.