Skųsis JAV ambasadorei
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) re­mia­mi mi­tin­gai dėl ęsą dis­kri­mi­nuo­ja­mo tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo se­ka vie­nas pa­skui ki­tą. Sa­vo skun­dus pro­tes­tuo­to­jai ry­toj dės­tys prie Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) am­ba­sa­dos sos­ti­nė­je.

Mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai – Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų tė­vų fo­ru­mas, ko­mi­te­tai tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms ap­gin­ti ir tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų strei­ko ko­mi­te­tai – ti­ki­na, kad ak­ci­ja skir­ta „en­gia­mam ma­žu­mų švie­ti­mui ap­gin­ti“. „JAV yra lai­ko­mos di­džiau­siu ir įta­kin­giau­siu pa­sau­ly­je de­mo­kra­ti­jos ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­ju, ga­ran­tu“, – taip spren­di­mą pi­ke­tuo­ti prie JAV dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės aiš­ki­na or­ga­ni­za­to­riai. Jei lig­šio­li­niai pro­tes­to veiks­mai ne­duos lau­kia­mo re­zul­ta­to, len­kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai ža­da ir pro­tes­tuo­ti ir to­liau. Pa­sak pra­ne­ši­mo, ku­rį iš­pla­ti­no LLRA, len­kų tau­ty­bės Lie­tu­vos pi­lie­čiai „pra­šys JAV am­ba­sa­do­rės ap­gin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mą Vil­niaus mies­te ir pro­tes­tuos prieš Vil­niaus mies­to da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos vyk­do­mą na­cio­na­lis­ti­nę švie­ti­mo po­li­ti­ką, taip pat pro­tes­tuos prieš dis­kri­mi­na­ci­ją ki­to­se sri­ty­se, pvz., nuo­sa­vy­bės ir že­mės grą­ži­ni­mo tei­sė­tiems sa­vi­nin­kams Vil­niaus kraš­te“. Per pi­ke­tą pla­nuo­ja kal­bė­ti ug­dy­mo įstai­gų bend­ruo­me­nių at­sto­vai, JAV am­ba­sa­do­rei bus įteik­ta pe­ti­ci­ja „su pra­šy­mu stab­dy­ti dis­kri­mi­na­ci­ją ir ap­gin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų tei­ses Lie­tu­vo­je“. Tei­gia­ma, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja lei­do su­reng­ti mi­tin­gą prie JAV am­ba­sa­dos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl to pa­ties pro­tes­tuo­ta prie sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės.