Skundžia nuosprendį
Vil­niaus aps­kri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) va­kar pra­ne­šė, kad Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui aps­kun­dė nuo­spren­dį Dar­bo par­ti­jos by­lo­je, pra­šy­da­ma iš kal­tų as­me­nų pri­teis­ti dau­giau kaip 174 tūkst. eu­rų ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių. 

Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­šo įver­tin­ti, ar Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­grįs­tai pa­li­ko ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ne­nag­ri­nė­tą. Ape­lia­ci­nis teis­mas va­sa­rį Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­ją Vik­to­rą Us­pas­ki­chą, par­la­men­ta­rą Vy­tau­tą Gap­šį ir bu­vu­sią fi­nan­si­nin­kę Ma­ri­ną Liut­ke­vi­čie­nę pri­pa­ži­no kal­tais dėl ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo, bet iš­tei­si­no dėl su­kčia­vi­mo.

Teis­mas nu­ro­dė, kad ci­vi­li­nius ieš­ki­nius dėl ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių ir įmo­kų pa­li­ko ne­nag­ri­nė­tus, „ka­dan­gi nu­teis­tie­ji iš­tei­sin­ti da­ly­je dėl mo­kes­ti­nių prie­vo­lių ven­gi­mo“. Sa­vo ruo­žtu ins­pek­ci­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad teis­mas pri­pa­ži­no, jog ap­gau­lin­gai tvar­kant aps­kai­tą siek­ta „iš­veng­ti mo­kė­ti pri­va­lo­mus mo­kes­čius ir įmo­kas vals­ty­bei“. By­los duo­me­ni­mis, 2004–2006 me­tais į ofi­cia­lią Dar­bo par­ti­jos bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ne­įra­šy­ta 24 mln. 297 tūkst. 626,06 li­to (7 mln. 37 078,91 eu­ro) pa­ja­mų ir 14 mln. 727 tūkst. 63,21 li­to (4 mln. 265 tūkst. 252,32 eu­ro) iš­lai­dų, su­si­ju­sių su tur­to, įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio ir struk­tū­ros pa­kei­ti­mu.