Skundų lavina dėl nekokybiško rinkimų komisijų narių darbo
Iš­au­šus spa­lio 9-osios, pa­grin­di­nės rin­ki­mų die­nos, ry­tui iš­kart pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai apie ga­li­mus rin­ki­mų tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Iš vi­so per rin­ki­mų die­ną „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ ga­vo dau­giau nei 270 su­si­rū­pi­nu­sių rin­kė­jų pra­ne­ši­mų.

Skir­tin­gai nei die­no­mis, kai vy­ko iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas, bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se ir na­muo­se, di­džią­ją rin­ki­mų die­ną ypač daug pra­ne­ši­mų – dau­giau nei treč­da­lis – bu­vo gau­ta dėl ne­ko­ky­biš­ko rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių dar­bo.

Tra­di­ciš­kai, kaip ir kiek­vie­nų rin­ki­mų me­tu, kar­to­ja­si tos pa­čios Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK), apy­gar­dų bei apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų klai­dos. Daž­niau­siai „Bal­tą­sias pirš­ti­nes“ pa­sie­kė pra­ne­ši­mai apie ne­ants­pau­duo­tas ar blo­gai plom­buo­tas bal­sa­dė­žes, ne­ants­pau­duo­tus biu­le­te­nius, pa­žy­mė­tus kan­di­da­tų są­ra­šus bal­sa­vi­mo ka­bi­no­se, skir­tin­gus at­ve­jus dėl kom­piu­te­ri­nės sis­te­mos truk­džių.

Pri­me­na­ma, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jų klai­dų pa­si­tai­kė ir per pir­mą­sias rin­ki­mų die­nas – ko­mi­si­jų na­riai ne­at­vyk­da­vo į bal­sa­vi­mus na­muo­se ar spe­cia­liuo­se pa­štuo­se, pa­sta­ruo­siuo­se bal­sa­vi­muo­se agi­tuo­ja­ma, ne­už­ti­kri­na­mas bal­sa­vi­mo slap­tu­mas, į rin­kė­jų są­ra­šus ne­įtrauk­ti rin­kė­jai ir t.t. Pa­grin­di­nę rin­ki­mų die­ną dau­gy­bę pi­lie­čių pa­pik­ti­no ir užs­tri­gu­si kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma.

„Žiū­rint į bend­rą šių rin­ki­mų pa­veiks­lą, kur ma­to­mas aiš­kus tei­gia­mas po­ky­tis rin­kė­jų pa­pir­ki­mo at­ve­jų ma­žė­ji­me, iš­ryš­kė­ja ki­ta la­bai svar­bi rin­ki­mų sis­te­mos spra­ga – ne­ko­ky­biš­kas rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­bas. Šios spra­gos tu­ri bū­ti iš­ana­li­zuo­tos ir ini­ci­juo­ja­mi ati­tin­ka­mi po­ky­čiai“, – tei­gia Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vė Ma­ri­ja Ša­rai­tė.

Aps­kai­čia­vus bend­rą pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus sta­tis­ti­ką, dau­giau­sia skun­dų pa­grin­di­nę rin­ki­mų die­ną „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ su­lau­kė dėl ga­li­mų rin­ki­mi­nės agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mų – to­kie skun­dai vy­ra­vo kiek­vie­ną rin­ki­mų die­ną.

„Bal­to­sios pirš­ti­nės“ ga­vo in­for­ma­ci­jos apie 18 ga­li­mų rin­kė­jų pa­pir­ki­mo ir pa­vė­žė­ji­mo at­ve­jų. Dau­ge­liu iš jų, ieš­kant in­for­ma­ci­jos, įro­dy­mų, ti­riant si­tua­ci­ją, sa­va­no­riai sėk­min­gai bend­ra­dar­bia­vo su Lie­tu­vos po­li­ci­ja.