Skundai Varšuvai – apsimestinis rūpestis švietimu
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) pa­lai­ko­mi tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų gy­nė­jai iš­nau­do­ja bet ko­kią pro­gą pa­ai­ma­nuo­ti dėl esą žlug­do­mo tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo. Į Var­šu­vą plūs­tan­čius skun­dus Lie­tu­vos po­li­ti­kai va­di­na po­li­ti­ka­vi­mu, o ne sie­kiu ge­rin­ti mo­ky­mo ko­ky­bę.

Len­kų tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų prob­le­mos šią sa­vai­tę bu­vo iš­dės­ty­to­jo Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­siam Len­ki­jos Sei­mo na­riui Pio­trui Py­zi­kui. Kar­tu su Len­ki­jos am­ba­sa­dos at­sto­vais po­li­ti­kas su­si­ti­ko su šiuo me­tu re­for­muo­ja­mos sos­ti­nės Joa­chi­mo Le­le­ve­lio mo­kyk­los va­do­vy­be bei Vil­niaus len­kų mo­kyk­lų mo­ki­nių tė­vų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Da­nu­ta Nar­but. Pa­sak am­ba­sa­dos pra­ne­ši­mo, „Sei­mo na­rys iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl mo­kyk­los si­tua­ci­jos bei už­ti­kri­no Var­šu­vos par­amą ir su­si­do­mė­ji­mą Lie­tu­vos len­kų pa­dė­ti­mi, ypač len­kų vai­kų Vil­ni­jo­je at­ei­ti­mi, taip pat ga­li­my­be tęs­ti jiems moks­lus len­kų kal­ba“. Vė­liau „su­si­rū­pi­ni­mą dėl Lie­tu­vos len­kų ma­žu­mos prob­le­mų, pa­brėž­da­mas tei­sių ri­bo­ji­mo švie­ti­mo sri­ty­je klau­si­mus“ P. Py­zi­kas iš­sa­kė su­si­ti­ki­me su Sei­mo na­riu, tarp­par­la­men­ti­nės gru­pės ry­šiams su Len­ki­ja vi­ce­pir­mi­nin­ku „dar­bie­čiu“ Me­čis­lo­vu Zaš­čiu­rins­ku. „Tai kad ne­sis­kun­dė, drau­giš­kai, ra­miai pa­si­kal­bė­jo­me, su­si­ta­rė­me, kad ne­tru­kus su­si­tik­si­me ir ap­tar­si­me dvi­ša­lius mū­sų vals­ty­bių san­ty­kius“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė M. Zaš­čiu­rins­kas.

Bus mo­der­niau­sia mokykla

Pra­ėju­sių me­tų lie­pą Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė re­for­muo­sian­ti len­kų ir ru­sų kal­bo­mis dės­to­mą J. Le­le­ve­lio mo­kyk­lą. Du pa­sta­tus – sos­ti­nės An­ta­kal­nio ir Žir­mū­nų ra­jo­nuo­se tu­rin­čią mo­ky­mo įstai­gą nu­spręs­ta su­tal­pin­ti į vie­ną, pa­si­ren­kant an­trą­jį ra­jo­ną. Dėl to ki­lo di­džiau­sia pro­tes­to ban­ga, dėl pa­žei­džia­mų tei­sių bu­vo kreip­ta­si į teis­mus. Pa­gal pa­tvir­tin­tą pla­ną J. Le­le­ve­lio mo­kyk­la tu­rė­tų bū­ti re­for­muo­ta iki rug­sė­jo 1 die­nos.

Pa­sak Vil­niaus vi­ce­me­ro Val­do Ben­kuns­ko, sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kus teis­mo spren­di­mas dėl šios mo­kyk­los da­bar aps­kųs­tas aukš­tes­nei teis­mi­nei ins­tan­ci­jai. „Ma­nau, kad iki nau­jų moks­lo me­tų pra­džios vi­si teis­mai baig­sis ir pri­im­tas spren­di­mas liks ga­lio­ti“, – sa­kė vi­ce­me­ras. Jo tei­gi­mu, jau par­eng­tas Žir­mū­nuo­se, Min­ties gat­vė­je, esan­čio pa­sta­to tech­ni­nis pro­jek­tas, to­dėl ne­tru­kus bus pra­dė­ti iš­orės dar­bai, per va­sa­rą bus su­tvar­ky­tas vi­dus. „Sa­vo pa­ža­dus mo­kyk­los bend­ruo­me­nei vyk­do­me. Tai bus mo­der­niau­sia mo­kyk­la vi­sa­me Vil­niu­je. Bet ku­ris ūki­nin­kas džiaug­tų­si, kad ga­li sa­va­ran­kiš­kai tvar­ky­tis vie­na­me pa­sta­te, o ne trin­tis su ke­liais kai­my­nais“, – tei­gė V. Ben­kuns­kas. Taip pat sa­vi­val­dy­bė te­sės pa­ža­dą dėl il­go­sios gim­na­zi­jos sta­tu­so J. Le­le­ve­lio mo­kyk­lai su­tei­ki­mo. Pa­sak vi­ce­me­ro, tai – iš­im­ti­nis da­ly­kas, gau­ti to­kį sta­tu­są pa­vy­ko tik ne­dau­ge­liui lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų.

Pa­si­gen­da kons­truk­ty­vaus bendravimo

V. Ben­kuns­ko tei­gi­mu, kur kas ko­rek­tiš­kiau švie­ti­mo klau­si­mais sa­vi­val­dy­bė bend­rau­ja su ru­sų bend­ruo­me­ne. Ši su­pran­ta su­sik­los­čiu­sią pa­dė­tį ir pri­ta­ria, kad ne­ga­li bū­ti, jog vie­nos mo­kyk­los bū­tų tuš­čios, o ki­tos – per­pil­dy­tos. „Šiuo at­ve­ju ru­sų po­li­ti­kais kal­ba­mės ti­krai kons­truk­ty­viau nei su LLRA“, – pa­ste­bė­jo vi­ce­me­ras. Pa­sak jo, sa­vi­val­dy­bė tu­ri ži­nių, kad kai ku­rie LLRA po­li­ti­kai, pa­vyz­džiui, sos­ti­nės ta­ry­bos na­rė Re­na­ta Cy­tac­ka, „vaik­ši­nė­ja po Len­ki­jos par­la­men­tą ir sklei­džia de­zin­for­ma­ci­ją“. „Tai yra po­li­ti­ka­vi­mas, o ne sie­kis gin­ti mo­kyk­lų in­te­re­sus“, – įsi­ti­ki­nęs V. Ben­kuns­kas.

Sei­mo na­rio, Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų mo­ky­to­jų drau­gi­jos „Ma­cierz Szkol­na“ pir­mi­nin­ko Ju­ze­fo Kvet­kovs­kio tei­gi­mu, yra ke­lios prie­žas­tys, le­mian­čios pro­tes­tus dėl J. Le­le­ve­lio mo­kyk­los. Pir­miau­sia, anot jo, su­si­ta­ri­mas dėl il­go­sios gim­na­zi­jos sta­tu­to – žo­di­nis, to­dėl nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad bus įgy­ven­din­tas. „Be to, kaip są­ly­ga gau­ti to­kią akre­di­ta­ci­ją, ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas – iš­si­kraus­ty­ti į Min­ties gat­vę“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Jis ste­bė­jo­si, kad iš­kraus­ty­ti su­pla­nuo­ta bū­tent pa­čią se­niau­sią, gi­lias tra­di­ci­jas tu­rin­čią len­kiš­ką mo­kyk­lą. „Bet tra­di­ci­jos – emo­ci­nis da­ly­kas, yra ir pra­kti­nis – nuo Ne­men­či­nės iki pat ge­le­žin­ke­lio sto­ties ne­liks nė vie­nos len­kiš­kos mo­kyk­los“, – pa­brė­žė J. J. Kviet­kovs­kis. Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, skun­dus dėl švie­ti­mo prob­le­mų pir­miau­sia ska­ti­na ge­ra­no­riš­ko val­džios po­žiū­rio trū­ku­mas. „Ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo tie laiš­kai ir už­ta­ri­mo pa­ieš­kos. Tau­ti­nės ma­žu­mos tu­ri kaž­kaip gin­ti sa­vo tei­ses“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Laiš­kų gau­sa

Va­sa­rio pa­bai­go­je D. Nar­but iš­siun­tė laiš­ką Len­ki­jos Sei­mo va­do­vams bei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui, ku­ria­me skun­dė­si dėl žlug­do­mo tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo Lie­tu­vo­je. Kaip pa­vyz­dys bu­vo mi­ni­ma ir J. Le­le­ve­lio mo­kyk­la. Per­nai LLRA ak­ty­vis­tų raš­tai taip pat bu­vo iš­siųs­ti Len­ki­jos pre­zi­den­tui, Sei­mo pir­mi­nin­kui, prem­je­rei ir ki­tiems va­do­vams.

Sau­sį at­siųs­ta­me at­sa­ky­me Len­ki­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kas Ma­re­kas Kuch­cins­kis pa­dė­ko­jo už iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie prob­le­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria Lie­tu­vo­je vei­kian­čios len­kų mo­kyk­los. M. Kuch­cins­kis tvir­ti­no, kad len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je prob­le­mos yra jam ge­rai ži­no­mos. Sei­mo pir­mi­nin­kas pa­ti­ki­no, kad Len­ki­jos par­la­men­tas la­bai do­mi­si ir at­ei­ty­je do­mė­sis Lie­tu­vos len­kų si­tua­ci­ja, vi­sų pir­ma jų tei­sė­mis švie­ti­mo sri­ty­je.

Akis į akį ti­kras ir me­na­mas švie­ti­mo prob­le­mas LLRA at­sto­vai taip pat ne­ven­gia iš­sa­ky­ti per daž­nus sa­vo vi­zi­tus Len­ki­jo­je. Va­sa­rio vi­du­ry­je mi­nė­tų LLRA ak­ty­vis­čių su­reng­to­je pro­tes­to ak­ci­jo­je Tau­ti­nių ma­žu­mų de­par­ta­men­tas bu­vo par­agin­tas „ne­del­siant im­tis vi­sų rei­kia­mų prie­mo­nių, kad bū­tų iš­sau­go­ta iki šiol ge­rai vei­kian­ti tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo sis­te­ma“ ir iš­sau­go­tos aš­tuo­nios Vil­niaus tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los.