Skubanti Vyriausybė nė nestabteli
Pro­fe­si­nių są­jun­gų ir dar­buo­to­jų at­sto­vai pik­ti­na­si Vy­riau­sy­bės už­sis­py­ri­mu strim­gal­viais stum­ti so­cia­li­nės sis­te­mos re­for­mą, dėl ku­rios ne­su­tar­ta nei Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, nei tarp vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­mi­na, kad ko­re­guo­ti siū­lo­mo so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tas dar bus ga­li­ma ir tuo­met, kai jis pa­sieks Sei­mą.

Va­kar Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me svars­ty­tam so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pa­ke­tui iš es­mės pri­tar­ta. Tuo me­tu prie Vy­riau­sy­bės pi­ke­ta­vo ke­lios de­šim­tys pro­fe­si­nių są­jun­gų ir dar­buo­to­jų at­sto­vų. Jie kri­ti­ka­vo „bul­do­ze­ri­nę“ Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ką, ku­ria esą blo­gi­na­mos są­ly­gos dar­buo­to­jams.

Šią sa­vai­tę prie­kaiš­tų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM) pa­žė­rė ir kai ku­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, pa­si­pik­ti­nu­sios, kad tu­rė­jo vos ke­lias die­nas pro­jek­tams de­rin­ti. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius dar va­kar pa­brė­žė, jog lai­ko­si pri­nci­pi­nės nuo­sta­tos, kad par­eng­tas so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas kuo grei­čiau pa­siek­tų Sei­mą.

Ga­lu­ti­nai so­cia­li­niam mo­de­liui, ku­ris api­ma apie 40 tei­sės ak­tų, mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ke­ti­na pri­tar­ti bir­že­lio 8-ąją.

Vy­riau­sy­bės sku­bė­ji­mas įtartinas

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPSK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas LŽ tei­gė ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl Vy­riau­sy­bė sten­gia­si pa­sku­bo­mis į Sei­mą pra­stum­ti so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą. „Tas sku­bė­ji­mas ke­lia įvai­rių min­čių, lyg bū­tų ka­žin kie­no už­sa­ky­mas...“ - ste­bė­jo­si A. Čer­niaus­kas. Jis pa­žy­mė­jo, kad nė pu­sė so­cia­li­nio mo­de­lio klau­si­mų dar nė­ra su­de­rin­ti Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. „De­ri­ni­mas vyks­ta la­bai su­nkiai“, - ne­slė­pė LPSK va­do­vas.

Pa­sak A. Čer­niaus­ko, va­ka­rykš­čia­me Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pa­teik­tas so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tas ne­bu­vo itin džiaugs­min­gai su­tik­tas, nes ir mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai iš­sa­kė ne­ma­žai pa­sta­bų. „La­bai abe­jo­ju, ar per sa­vai­tę bus su­ge­bė­ta su­de­rin­ti gin­čy­ti­nus klau­si­mus, juo la­biau kad ki­tą sa­vai­tę net ne­nu­ma­ty­ta Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­džių“, - at­krei­pė dė­me­sį jis. LPSK pir­mi­nin­ką nu­ste­bi­no ir Vy­riau­sy­bės va­do­vo siū­ly­mas pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vams pa­sta­bas dėl so­cia­li­nio mo­de­lio teik­ti Sei­mui. „Svars­tant to­kius klau­si­mus pa­pras­tai de­ri­ni­mas pir­miau­sia vyks­ta su Tri­ša­le ta­ry­ba“, - pa­žy­mė­jo A. Čer­niaus­kas ir pri­mi­nė, kad bū­ta at­ve­jų, kai Sei­mas Vy­riau­sy­bės teik­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus grą­ži­no de­rin­ti pa­pil­do­mai. „Ban­dy­si­me pa­si­nau­do­ti to­kia ga­li­my­be“, - pri­dū­rė jis.

LPSK va­do­vo tei­gi­mu, vi­siems bū­tų pri­im­ti­nas Vy­riau­sy­bės spren­di­mas ap­tar­tą so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą pa­teik­ti Sei­mo ru­dens se­si­jai. „Nes­ku­bė­da­mi ras­tu­me ne­ma­žai bend­rų var­dik­lių, ku­rie bū­tų nau­din­gi ir dar­buo­to­jams, ir darb­da­viams“, - pa­brė­žė A. Čer­niaus­kas.

Rei­kia grei­tų sprendimų

Va­kar pa­si­bai­gus Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mui prem­je­ras A. But­ke­vi­čius sa­kė ne­ma­tan­tis rei­ka­lo vil­kin­ti pro­jek­tų, ku­rie esą tik pa­ge­rins dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas. „Ne­sa­me nu­si­tei­kę, kad to­kie įsta­ty­mo pro­jek­tai bū­tų svars­to­mi me­tus ar dve­jus“, - tvir­ti­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Jis pa­ti­ki­no, kad so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tos ap­sau­gos dar­buo­to­ją ir pa­ge­rins dar­bo san­ty­kius. „Ne­tu­ri­me tiks­lo blo­gin­ti są­ly­gų dar­buo­to­jams, - aiš­ki­no A. But­ke­vi­čius. – To­kio dar­bo san­ty­kių li­be­ra­liz­mo, koks yra da­bar, kai per­nai nu­trau­kus dar­bo san­ty­kius 93 proc. žmo­nių ne­bu­vo iš­mo­kė­ta nė vie­no li­to, o tarp 7 proc. iš­ei­ti­nes iš­mo­kas ga­vu­sių­jų dau­giau­sia bu­vo at­leis­ti iš vals­ty­bi­nių įmo­nių, dar nė­ra bu­vę“.

Re­vo­liu­cin­gas Dar­bo kodeksas

Va­di­na­ma­sis so­cia­li­nis mo­de­lis – SADM už­sa­ky­tas moks­li­nin­kų dar­bas. Jis api­ma dar­bo tei­sę, užim­tu­mą ir so­cia­li­nę ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. Moks­li­nin­kų gru­pės par­eng­to įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to bran­duo­lį su­da­ro nau­jas Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti svar­būs so­cia­li­nės ap­sau­gos įsta­ty­mų pro­jek­tai.

Lanks­tes­nius dar­bo san­ty­kius siū­lan­tis Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tas ke­lia dau­giau­sia dis­ku­si­jų. Jei­gu jam bus pri­tar­ta, darb­da­viams pri­im­ti ir at­leis­ti dar­buo­to­jus taps pa­pras­čiau. Pa­vyz­džiui, siū­lo­ma trum­pin­ti įspė­ji­mo apie at­lei­di­mą iš dar­bo ter­mi­ną, ma­žin­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas, ta­čiau už­ti­krin­ti dar­buo­to­jams dos­nes­nes ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kas ir ga­li­my­bę jas gau­ti di­des­niam bū­riui as­me­nų. Taip pat no­ri­ma įtvir­tin­ti dau­giau dar­bo su­tar­čių rū­šių ir su­pap­ras­tin­ti ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių su­da­ry­mą. Dar­buo­to­jams su­si­ta­rus su darb­da­viu bū­tų lei­džia­ma nu­sta­ty­ti in­di­vi­dua­lų kiek­vie­nos die­nos gra­fi­ką, pa­lie­kant 40 va­lan­dų per sa­vai­tę dar­bo lai­ko nor­mą.