Skrydžių bendrovės teisėsaugai teiks duomenis apie visus keleivius
Nuo sau­sio skry­džių bend­ro­vės tu­rės re­gis­truo­ti ir tei­sė­sau­gai pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie vi­sus oro trans­por­tu į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čius ir iš jos iš­vyks­tan­čius as­me­nis.

Po­li­ci­jos die­gia­ma ir nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos pra­dė­sian­ti veik­ti ke­lei­vių duo­me­nų įra­šų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma pri­sta­ty­ta ve­žė­jams, pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių ir iš Lie­tu­vos iš­vyks­tan­čių as­me­nų duo­me­nys bus ren­ka­mi įgy­ven­di­nant di­rek­ty­vą dėl duo­me­nų apie oro trans­por­to ke­lei­vius kei­ti­mą­si.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te pa­žy­mi­ma, kad pra­ktiš­kai pra­dė­ti rink­ti ir tvar­ky­ti ke­lei­vių duo­me­nis Lie­tu­va pra­dės vie­na pir­mų­jų Eu­ro­po­je.

Pa­sak po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jo Ed­var­do Ši­le­rio, sis­te­ma leis veiks­min­gai ir lai­ku at­skleis­ti ren­gia­mas, da­ro­mas ar pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ypač la­ten­ti­nio po­bū­džio.

„Duo­me­nų ana­li­zė su­teiks ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti as­me­nis, ku­rie ne­bu­vo ži­no­mi ar ne­bu­vo įta­ria­mi dėl su­nkaus ar la­bai su­nkaus nu­si­kal­ti­mo, ar te­ro­riz­mo, bet, ku­rie ga­li bū­ti su­si­ję su to­kiu nu­si­kal­ti­mu, ir to­dėl juos tu­rė­tų iš­sa­miau pa­ti­krin­ti kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos“, – tei­gė E. Ši­le­ris.

In­for­ma­ci­jos apie ke­lei­vius rin­ki­mas Lie­tu­vo­je įtei­sin­tas per Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mą. Jis nu­ma­to, kad skry­džių bend­ro­vės li­kus ma­žiau­siai 48 va­lan­doms iki skry­džio pri­va­lės au­to­ma­tiš­kai po­li­ci­jos įga­lio­tai įstai­gai pa­teik­ti de­ta­lią in­for­ma­ci­ją apie vi­sus lėk­tu­vu vyks­tan­čius ke­lei­vius. Pa­kar­to­ti­nai ši in­for­ma­ci­ja par­ei­gū­nams tu­rės bū­ti pa­teik­ta bai­gus ke­lei­vių lai­pi­ni­mo pro­ce­dū­rą.

Be var­do, pa­var­dės, gi­mi­mo da­tos, ly­ties, pi­lie­ty­bės, ve­žė­jai pri­va­lė­tų nu­ro­dy­ti ke­lei­vio duo­me­nų įra­šo uni­ka­lų ko­dą, vi­zos ar ki­to do­ku­men­to, lei­džian­čio bū­ti ša­ly­je, duo­me­nis, kon­tak­ti­nį ke­lei­vio ad­re­są, jo re­gis­tra­vi­mo bū­se­ną, taip pat vi­są in­for­ma­ci­ją apie bi­lie­tą, ba­ga­žą, nu­ro­dy­ti ke­lei­vio sė­di­mą vie­tą ir mo­kė­ji­mo už bi­lie­tą ti­pą (gry­nais ar kor­te­le), su­mą, as­mens, ku­ris pir­ko bi­lie­tą, kon­tak­ti­nius duo­me­nis. Taip pat bend­ro­vės tu­rė­tų pa­teik­ti vi­są su skry­džiu su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją.