Skriausti K. Brazauskienę valdžia nenusiteikusi
Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo re­for­muo­ti ne­kons­ti­tu­ci­nę ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sių pre­zi­den­tų su­tuok­ti­niams bei vai­kams mo­ka­mų ren­tų tvar­ką. Ren­tas siū­lo­ma per­va­din­ti iš­mo­ko­mis, jas su­ma­žin­ti bei ri­bo­ti pri­vi­le­gi­juo­to naš­lio iš vals­ty­bės ki­še­nės gau­na­mų iš­mo­kų dy­dį.

Prieš ket­ve­rius me­tus mi­ru­sio pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko su­tuok­ti­nė vers­li­nin­kė ir po­li­ti­kė 65-erių Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė, ku­rios no­ras gau­ti pre­zi­den­to naš­lės ren­tą pa­sie­kė Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT), ne­tu­rė­tų jaus­tis nu­skriaus­ta. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM), ku­riai Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­ve­du­si su­gal­vo­ti, kaip pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ti KT lie­pos pra­džio­je pa­skelb­tą ver­dik­tą dėl pre­zi­den­to naš­lių pen­si­jų bei ki­tų so­cia­li­nių pri­vi­le­gi­jų, dras­tiš­kų spren­di­mų ne­pa­siū­lė. Net ir pa­gal nau­jus pla­nus su­ma­žin­ta K. Bra­zaus­kie­nės, kaip pre­zi­den­to naš­lės, iš­mo­ka siek­tų 3 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. Tie­sa, šios su­mos bu­vu­si pre­zi­den­tie­nė ne­tek­tų, jei­gu dar kar­tą iš­te­kė­tų ar­ba iš­vyk­tų gy­ven­ti į už­sie­nį. Re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se klau­si­mas ati­dė­tas vė­les­niam me­tui.

Nu­ro­dė nai­kin­ti pri­vi­le­gi­jas

Lie­pą KT pa­skel­bė, kad Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos įsta­ty­mo nuo­sta­ta, įtvir­ti­nan­ti ga­li­my­bę pre­zi­den­to naš­lei ar naš­liui gau­ti ren­tą, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. KT tei­gi­mu, vien dėl bu­vu­sio su­tuok­ti­nio sta­tu­so naš­lys ne­ga­li įgy­ti tei­sės gau­ti spe­cia­lią so­cia­li­nę iš­mo­ką. To­kių ren­tų mo­kė­ji­mas įtvir­ti­na pri­vi­le­gi­ją dėl as­mens so­cia­li­nės pa­dė­ties. To­kiu pa­grin­du naš­liui ne­prik­lau­so ir ki­tos pri­vi­le­gi­jos, tarp jų - ga­li­my­bė nau­do­tis re­zi­den­ci­ja.

Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos pa­tai­so­mis SADM “ren­tos” ter­mi­ną siū­lo keis­tį į “iš­mo­kos”. Pa­sak pro­jek­to au­to­rių, tei­sę gau­ti pre­zi­den­to naš­lių iš­mo­ką tu­rė­tų se­nat­vės pen­si­jos su­lau­kęs ana­pi­lin iš­ėju­sio ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­nis (ar to­kio am­žiaus su­lau­kęs per pen­ke­rius me­tus po su­tuok­ti­nio mir­ties), taip pat naš­lys, ku­riam per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį pri­pa­žin­tas 0-40 proc. ne­dar­bin­gu­mo ly­gis. Pre­ten­duo­ti į to­kią iš­mo­ką ga­lė­tų ir naš­lai­čius, tu­rin­čius tei­sę gau­ti pre­zi­den­to naš­lai­čių iš­mo­ką, au­gi­nan­tis mi­ru­sio vals­ty­bės va­do­vo su­tuok­ti­nis.

Fi­nan­si­niai barjerai

Pro­jek­to au­to­riai naš­lių iš­mo­kos sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo siū­lo ne­sie­ti su ga­vė­jo drau­džia­mo­sio­mis pa­ja­mo­mis. Ta­čiau naš­liu ta­pu­siam mi­ru­sio ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­niui tek­tų pa­si­rink­ti tik vie­ną iš pri­klau­san­čių fi­nan­si­nių “do­ta­ci­jų” – pre­zi­den­to naš­lio iš­mo­ką ar­ba so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių pen­si­ją. Pa­gal pro­jek­tą pre­zi­den­to naš­lių iš­mo­kos dy­dis siek­tų 20 proc. (da­bar – 50 proc.) pre­zi­den­to ren­tos dy­džio. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tui A. M. Bra­zaus­kui bu­vo mo­ka­ma apie 14 tūkst. li­tų dy­džio ren­ta. Pa­tai­so­mis taip pat nu­ma­ty­ta įves­ti iš vals­ty­bės ki­še­nės pre­zi­den­to naš­lio gau­na­mų vi­sų fi­nan­si­nių iš­mo­kų ri­bo­ji­mus. Šios die­nos duo­me­ni­mis, tai bū­tų iki 3600 li­tų.

Siū­lo­ma, kad pre­zi­den­to naš­lai­čių iš­mo­ka di­dė­tų nuo da­bar esan­čių 25 iki 30 proc. pre­zi­den­to ren­tos dy­džio vie­nam as­me­niui. Jei šei­mo­je naš­lai­čių dau­giau, bend­ra iš­mo­kų su­ma ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 80 proc. pre­zi­den­to ren­tos.

SADM Vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­riaus ve­dė­jos Da­nu­tės Aku­la­vi­čie­nės tei­gi­mu, siū­lo­mi iš­mo­kų dy­džiai pro­cen­tais ana­lo­giš­ki vals­ty­bi­nių naš­lių ir naš­lai­čių pen­si­jų dy­džiams, nu­sta­ty­tiems Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­me. “To­dėl, at­siž­vel­giant į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo nuo­sta­tas, siū­lo­ma, kad iš­mo­kos dy­dis, sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo są­ly­gos bū­tų nu­sta­ty­tos to­kios pat, ko­kios yra da­bar naš­liams už mi­ru­sius nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų, pir­mo ir an­tro laips­nio, par­ei­gū­nų vals­ty­bi­nių pen­si­jų ga­vė­jus”, - LŽ sa­kė D. Aku­la­vi­čie­nė.

Ne­pa­ju­dė­jo nė per žingsnį

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos, ku­rios na­riai ini­ci­ja­vo krei­pi­mą­si į KT dėl ren­tos sky­ri­mo K. Bra­zaus­kie­nei, se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, pa­teik­tos pa­tai­sos tė­ra “są­vo­kų pa­pud­ra­vi­mas”, nes iš es­mės vis­kas lie­ka kaip bu­vę. “Ren­ta per­va­din­ta iš­mo­ka, ta­čiau kri­te­ri­jai, ku­rie tai­ko­mi iš­skir­ti­nai pre­zi­den­to naš­liams ir naš­lai­čiams, iš­lie­ka. Man at­ro­do, kad KT tai trak­tuo­tų kaip iš­sau­go­tą pri­vi­le­gi­ją. Par­ama mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­niams ir vai­kams ga­li bū­ti, bet ji tu­ri bū­ti tei­kia­ma va­do­vau­jan­tis tais pa­čiais pri­nci­pais kaip ir vi­siems pi­lie­čiams. Kam tas pa­pil­do­mas nuo­sta­tas rei­kė­jo ra­šy­ti, jei bu­vo ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad par­ama ski­ria­ma bend­rais pa­grin­dais?” – ste­bė­jo­si J. Raz­ma. Be to, pa­sak jo, iš mir­ties taš­ko ne­ju­di­na­mas re­zi­den­ci­jos klau­si­mas, nors KT aiš­kiai pa­sa­kė, kad jo­kių pri­vi­le­gi­jų ne­ga­li bū­ti.

Svar­bu statusas

“Te­gu jie su­ka ką no­ri, ma­ne tai ma­žiau­siai jau­di­na. Tai – pri­nci­po rei­ka­las. No­ri­si gy­ven­ti tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, kur įsta­ty­mai ga­lio­ja vi­siems – ir Lands­ber­gie­nei, ir Bra­zaus­kie­nei”, - LŽ sa­kė K. Bra­zaus­kie­nė. Ji pa­žy­mė­jo, kad dar ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir į Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ro naš­lės pen­si­ją. Jei tek­tų rink­tis iš ke­lių va­rian­tų, kaip siū­lo nau­jo­sios pa­tai­sos, K. Bra­zaus­kie­nė rink­tų­si pre­zi­den­to naš­lės iš­mo­ką. “Gau­čiau 3 tūkst. li­tų ir bū­tų ge­rai. Man svar­biau iš­mo­kos sta­tu­sas”, - tei­gė ji.

K. Bra­zaus­kie­nė pik­ti­no­si kal­bo­mis, esą Tur­niš­kių re­zi­den­ci­ja, ku­rio­je ji gy­ve­na, iš­lai­ko­ma iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės. “Aš vie­nin­te­lė iš ten gy­ve­nan­čių už vis­ką mo­ku pa­ti. Kai aš ne­mo­kė­siu, tai teks da­ry­ti vals­ty­bei”, – ti­ki­no ji. LŽ jau ra­šė, kad Tur­niš­kė­se esan­tis na­mas, ku­ria­me dau­giau kaip de­šimt­me­tį gy­ve­na K. Bra­zaus­kie­nė, pri­klau­so Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai. 2010-ai­siais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su pre­zi­den­to A. M. Bra­zaus­ko naš­le bu­vo su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų re­zi­den­ci­jos pa­nau­dos su­tar­tis. Ši su­tar­tis bai­gia­si at­ei­nan­čių me­tų spa­lį. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis LŽ yra sa­kęs, kad po bend­rų pa­si­ta­ri­mų su pre­zi­den­tū­ros bei ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais bu­vo nu­spręs­ta, jog da­bar ją nu­trauk­ti bū­tų ne­lo­giš­ka, ge­riau su­lauk­ti ga­lio­ji­mo pa­bai­gos. Iki va­sa­rio Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai ir SADM pa­siū­ly­ta ap­tar­ti to­les­nius ga­li­mus va­rian­tus.