Skriaudžiami pasijutę vyrai suskubo skųstis
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bo­je (LGKT) per­nai bu­vo at­lik­ti 85 ty­ri­mai dėl ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos ly­ties pa­grin­du. Du skun­dai bu­vo gau­ti dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo dar­be, vie­nas – dėl at­si­sa­ky­mo teik­ti svei­ka­tos pa­slau­gas ly­tį pa­kei­tu­siam as­me­niui. Skun­dus ra­šiu­sių vy­rų bu­vo kiek dau­giau nei mo­te­rų.

Kaip tei­gia­ma LGKT Sei­mui pa­teik­to­je me­tų veik­los at­as­kai­to­je, 2015-ie­ji bu­vo iš­skir­ti­ni dėl vy­rus že­mi­nan­čios ir men­ki­nan­čios so­cia­li­nės rek­la­mos. Tar­ny­ba ga­vo skun­dų dėl so­cia­li­nės kam­pa­ni­jos „Vy­rai už mo­te­ris“, vie­ši­nu­sios vy­rų smur­to prieš mo­te­ris prob­le­mą. Kam­pa­ni­jos me­tu pa­si­ro­dė rek­la­ma „Sus­tab­dyk šuns­nu­kį“. Skųs­ta­si, kad šio­je rek­la­mo­je vy­rai bu­vo že­mi­na­mi ir nie­ki­na­mi. LGKT tei­gi­mu, so­cia­li­nei rek­la­mai ne­tai­ko­mos Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių bei Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mų nuo­sta­tos. Pa­gal pir­mą­jį įsta­ty­mą tik pre­kių ir pa­slau­gų rek­la­mai yra tai­ko­mi šio tei­sės ak­to drau­di­mai reikš­ti pa­že­mi­ni­mą, pa­nie­ki­ni­mą dėl as­mens ly­ties ar­ba for­muo­ti nuo­sta­tas, kad vie­na ly­tis yra pra­na­šes­nė už ki­tą. So­cia­li­nei rek­la­mai yra ke­lia­mi ki­ti tiks­lai ir tai­ko­mos iš­raiš­kos prie­mo­nės nei ko­mer­ci­nei rek­la­mai. So­cia­li­nė rek­la­ma ga­li pro­vo­kuo­ti, šo­ki­ruo­ti. Vi­sais at­ve­jais so­cia­li­nė rek­la­ma tu­ri at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį ir pa­veik­ti žmo­nių mąs­ty­se­ną, elg­se­ną, kad jie at­ei­ty­je ne­at­lik­tų prieš­in­gų tei­sei ir mo­ra­lei veiks­mų.

Taip pat LGKT ga­vo skun­dą dėl esą vy­rus men­ki­nan­čio ir že­mi­nan­čio te­le­vi­zi­jos se­ria­lo pa­va­di­ni­mo „Vi­si vy­rai kiau­lės“. Ta­čiau Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas ne­tai­ko­mas vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių tu­ri­niui, to­kie skun­dai Tar­ny­bo­je ne­ti­ria­mi. 2015 me­tais bu­vo gau­ti du skun­dai dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo dar­be ir vienas dėl ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos ly­ti­nės ta­pa­ty­bės pa­grin­du, at­si­sa­kius teik­ti svei­ka­tos pa­slau­gas as­me­niui, pa­kei­tu­siam ly­tį.

LGKT tei­gi­mu, ty­ri­mai dėl ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos ly­ties pa­grin­du per­nai su­da­rė ket­vir­tį vi­sų tar­ny­bos at­lik­tų ty­ri­mų. Di­džio­ji jų da­lis bu­vo pra­dė­ti dėl dar­bo skel­bi­mų, ypač tų, ku­riuo­se dar­bas bu­vo siū­lo­mas mo­te­rims. Ne­re­tai to­kiuo­se dar­bo skel­bi­muo­se par­ei­gy­bės nu­ro­do­mos mo­te­riš­kos gi­mi­nės daik­ta­var­džiu. Api­bend­ri­nu­si darb­da­vių gau­tus pa­aiš­ki­ni­mus dėl pir­me­ny­bės įsi­dar­bi­nant su­tei­ki­mo mo­te­rims, LGKT iš­sky­rė dvi darb­da­vių gru­pes: pir­mo­ji, di­džiau­sia, ku­ri ne­bu­vo gir­dė­ju­si apie įsta­ty­mi­nę par­ei­gą už­ti­krin­ti ly­gias ga­li­my­bes, an­tro­ji – są­mo­nin­gai ir tiks­lin­gai sie­kė į tam ti­kras par­ei­gas pri­im­ti tik mo­te­ris. Daž­niau­siai darb­da­viai tam ti­kras pro­fe­si­jas sie­jo tik su mo­te­riš­ką­ja ly­ti­mi. Pa­vyz­džiui, par­da­vė­jos pre­ky­bos sa­lė­je, biu­ro ad­mi­nis­tra­to­rės, va­ly­to­jos, kam­ba­rių tvar­ky­to­jos. Itin kruopš­taus dar­bo įgū­džius, darb­da­vių įsi­ti­ki­ni­mu, ga­li tu­rė­ti tik mo­te­rys. Pa­ste­bė­ta, kad dar­bo skel­bi­muo­se daž­nai bu­vo nu­ro­dy­ti ke­li drau­džia­mi rei­ka­la­vi­mai pre­ten­den­tams, t.y. ly­tis ir am­žius. Per­nai bu­vo at­lik­ti 7 ty­ri­mai dėl to­kių skel­bi­mų. LGKT pa­ste­bė­jo, kad įsta­ty­mą pa­žei­džian­čiuo­se dar­bo skel­bi­muo­se mo­te­rims nu­sta­to­mas aukš­tes­nis am­žiaus kri­te­ri­jus nei ki­toms par­ei­gy­bėms. Jei­gu par­ei­gos siū­lo­mos mo­te­rims, am­žiaus ri­ba daž­niau­siai bū­na iki 35 me­tų, jei­gu par­ei­gų pa­va­di­ni­mas yra ne­utra­lus, ne­su­si­jęs su ly­ti­mi, am­žiaus ri­ba ga­li bū­ti 45 me­tai ir dau­giau. Abiem at­ve­jais lai­ky­ti­na, kad pa­žeis­ti tiek Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių, tiek Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mai.

2015 me­tais bu­vo at­lik­ti 23 ty­ri­mai (27 proc.) dėl mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mų pre­kių ir pa­slau­gų tei­ki­mo sri­ty­je, t.y. dėl pa­lan­kes­nių įėji­mo į klu­bus, ba­rus są­ly­gų nu­sta­ty­mo mo­te­rims, ma­žes­nių mo­te­rims nei vy­rams pre­kių kai­nų, mo­te­rų že­mi­ni­mo ko­mer­ci­nė­je rek­la­mo­je.

Iš vi­so LGKT per­nai ga­vo 265 skun­dus.