Skirtos baudos už kartelinius susitarimus
Bend­ro­vė „Mi­nis­te­rium“, ir dar trys prog­ra­mi­nės įran­gos ir vie­ši­ni­mo pa­slau­gų bend­ro­vės už kar­te­li­nius su­si­ta­ri­mus tu­rės su­mo­kė­ti bend­rą 34,7 tūskt. eu­rų bau­dą.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nu­sta­tė, kad UAB „Mi­nis­te­rium“, ku­rios ak­ci­nin­ku yra bu­vęs prem­je­ro žen­tas Eval­das Vai­ta­sius, UAB „Ne­būk brie­dis“ ir VšĮ „TV Eu­ro­pa“ su­da­rė drau­džia­mą su­si­ta­ri­mą, da­ly­vau­da­mos VšĮ Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me pir­ki­me prog­ra­mi­nės įran­gos su­kū­ri­mo dar­bams pirk­ti, o UAB „Ne­būk brie­dis“ ir VšĮ „Me­dia me­dis“ su­da­rė drau­džia­mą su­si­ta­ri­mą, da­ly­vau­da­mos Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me pir­ki­me vie­ši­ni­mo pa­slau­goms pirk­ti. Vi­sos šios įmo­nės pa­žei­dė Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo 5 straips­nį, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ver­ti­ni­mu, ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tų fak­ti­nių ap­lin­ky­bių vi­su­ma – įmo­nių tar­pu­sa­vio su­si­ra­ši­nė­ji­mas, šių įmo­nių at­sto­vų pa­aiš­ki­ni­mai bei ki­tos ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tos ap­lin­ky­bės liu­di­ja įmo­nių da­ly­va­vi­mą kar­te­liuo­se.

Įver­ti­nu­si vie­šo po­sė­džio me­tu įmo­nių pa­teik­tus pa­aiš­ki­ni­mus bei ty­ri­mo me­tu su­rink­tas ap­lin­ky­bes Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba už da­ly­va­vi­mą drau­džia­muo­se su­si­ta­ri­muo­se įmo­nėms sky­rė to­kias bau­das:

– VšĮ „Me­dia me­dis“ – 15 700 eu­rų;

– UAB „Mi­nis­te­rium“ – 8 800 eu­rų;

– VšĮ „TV Eu­ro­pa“ – 2 000 eu­rų;

– UAB „Ne­būk brie­dis“ skir­tos dvi bau­dos po 4 100 eu­rų už da­ly­va­vi­mą dve­juo­se kar­te­liuo­se.

Už drau­džia­mus su­si­ta­ri­mus vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se įmo­nėms ski­ria­mos bau­dos pri­klau­so nuo įmo­nių pa­ja­mų (bau­da ne­ga­li vir­šy­ti 10 proc. bend­rų­jų me­ti­nių pa­ja­mų), pa­žei­di­mo truk­mės ir pa­vo­jin­gu­mo.