Skirtingi fizinio parengimo reikalavimai policijoje – teisėti
Skir­tin­gi mo­te­rims ir vy­rams tai­ko­mi fi­zi­nio par­en­gi­mo rei­ka­la­vi­mai vi­daus tar­ny­bo­je yra tei­sė­ti, tei­gia ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė A. Skar­džiu­vie­nė nu­trau­kė skun­do ty­ri­mą dėl vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nų ren­gi­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo tvar­kos ap­ra­še mo­te­rims ir vy­rams nu­sta­ty­tų skir­tin­gų fi­zi­nio par­en­gi­mo rei­ka­la­vi­mų dėl ne­pa­sit­vir­ti­nu­sių ja­me nu­ro­dy­tų pa­žei­di­mų, ra­šo­ma Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus ano­ni­mi­nį po­li­ci­jos par­ei­gū­nų skun­dą. Ja­me teig­ta, kad pri­ėmi­mo į vi­daus tar­ny­bą tvar­ka pa­žei­džia vy­rų ly­gias ga­li­my­bes tap­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nais ir siek­ti kar­je­ros vi­daus tar­ny­bo­je dėl mo­te­rims nu­sta­ty­tų žy­miai že­mes­nių fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mų. Pa­sak par­eiš­kė­jų, vy­rai daž­niau nei mo­te­rys ne­iš­lai­ko nu­sta­ty­tų fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo nor­ma­ty­vų (dėl aukš­tų rei­ka­la­vi­mų) ir to­dėl ne­ga­li pre­ten­duo­ti užim­ti tam ti­kras par­ei­gas, gau­ti pa­ska­ti­ni­mus ir t.t. Par­eiš­kė­jų įsi­ti­ki­ni­mu, mo­te­rys ir vy­rai pri­va­lo vyk­dy­ti tas pa­čias funk­ci­jas po­li­ci­jo­je, ta­čiau vy­rams, prieš­in­gai nei mo­te­rims, vi­sa­da pa­ve­da­mos pa­vo­jin­ges­nės, su­nkes­nės už­duo­tys.

Kon­tro­lie­rė ty­ri­mo me­tu nu­sta­tė, kad skir­tin­gi fi­zi­nio par­en­gi­mo rei­ka­la­vi­mai vy­rams ir mo­te­rims yra pa­grįs­ti.

Ap­ta­riant ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos ly­ties pa­grin­du pa­si­reiš­ki­mo at­ve­jus, bū­ti­na pa­brėž­ti, kad tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­ta mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bė bei šios ly­gy­bės sie­kia­my­bė tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma, at­siž­vel­giant į mo­ters ir vy­ro so­cio­kul­tū­ri­nę, bet ne fi­zio­lo­gi­nę ar bio­lo­gi­nę ly­tį. Ki­taip ta­riant, kal­ba­ma tik apie so­cia­li­nę ir kul­tū­ri­nę, bet ne bio­lo­gi­nę mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bę. Mo­te­rys ir vy­rai ob­jek­ty­viai ski­ria­si sa­vo fi­zio­lo­gi­nė­mis, bio­lo­gi­nė­mis sa­vy­bė­mis, ge­bė­ji­mu at­lik­ti rep­ro­duk­ci­nes funk­ci­jas, to­dėl dėl šių ne­gin­či­ja­mų, ob­jek­ty­viai pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių, mo­te­rų ir vy­rų fi­zio­lo­gi­nė ly­gy­bė yra ne­ga­li­ma.

At­siž­vel­giant į eg­zis­tuo­jan­čius fi­zio­lo­gi­nius mo­te­rų ir vy­rų skir­tu­mus, da­ran­čius ar ga­lin­čius da­ry­ti įta­ką mo­te­rų ir vy­rų ge­bė­ji­mui ly­gio­mis tei­sė­mis da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me, įsta­ty­mų lei­dė­jas nu­sta­to tam ti­kras iš­im­tis, ga­ran­ti­jas ar kom­pen­sa­ci­jas, ku­rios su­tei­kia ga­li­my­bę ob­jek­ty­viai la­biau pa­žei­džia­mai fi­zio­lo­gi­ne pra­sme as­me­nų gru­pei, tai yra ap­ta­ria­mu at­ve­ju mo­te­rims, įgy­ti ly­gias tei­ses su vy­rais rea­li­zuo­ti tei­sę į tam ti­krą dar­bą (užim­ti par­ei­gas vi­daus tar­ny­bo­je), tu­rė­ti vie­no­das su vy­rais dar­bo są­ly­gas ir pan. Tai­gi fi­zio­lo­gi­nių ly­čių skir­tu­mų eg­zis­ta­vi­mas ne­ga­li su­kel­ti dis­kri­mi­nuo­jan­čio po­vei­kio so­cia­li­nės ly­ties pa­grin­du ir su­kur­ti są­ly­gas at­si­ras­ti ma­žiau pa­lan­kiam trak­ta­vi­mui ly­ties pa­grin­du. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me yra nu­sta­ty­ta, kad mo­te­rų ir vy­rų ly­gių tei­sių pa­žei­di­mu nė­ra lai­ko­mi mo­te­rims tai­ko­mi fi­zi­nio par­eng­tu­mo, dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos dar­be rei­ka­la­vi­mai, ku­riais, at­siž­vel­giant į mo­te­rų fi­zio­lo­gi­nes sa­vy­bes, sie­kia­ma iš­sau­go­ti jų svei­ka­tą. Kon­tro­lie­rė, at­siž­velg­da­ma į šią Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me nu­ma­ty­tą nuo­sta­tą, pri­pa­ži­no, kad mo­te­rims ga­li bū­ti nu­sta­ty­ti ki­to­kie nei vy­rams fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai, sie­kiant užim­ti par­ei­gas vi­daus tar­ny­bo­je, ka­dan­gi bū­tent to­kie mo­te­rims pri­tai­ky­ti fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai su­tei­kia joms vie­no­das su vy­rais tei­ses ir ga­li­my­bes pre­ten­duo­ti užim­ti par­ei­gas vi­daus tar­ny­bo­je.