Skirs daugiau dėmesio prokurorų kvalifikacijai
Sei­mo pa­tvir­tin­tas kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus Eval­das Pa­ši­lis ža­da es­mi­nį dė­me­sį skir­ti pro­ku­ro­rų pro­fe­si­niam to­bu­lė­ji­mui, vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mui, siek­ti trum­pin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ter­mi­nus.

„Vi­siš­kai ne­įsi­vaiz­duo­ju pro­ku­ro­ro kar­je­ros, jei jis pro­fe­siš­kai ne­to­bu­lė­ja: rei­ka­lin­ga sis­te­mo­je su­stip­rin­ti mo­ky­mų tvar­ką: tiek tarp­tau­ti­nių, tiek Lie­tu­vo­je (...). Ki­tas pri­ori­te­tas bū­tų dar­bo ko­ky­bė, pro­ce­si­nių ter­mi­nų, kiek įma­no­ma, trum­pi­ni­mas. Ta ko­ky­bė tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti pro­ku­ro­rui sie­kiant kar­je­ros“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė E. Pa­ši­lis.

Kaip svar­bias sa­vo bū­si­mo dar­bo kryp­tis jis įvar­di­jo sie­kį stip­rin­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą, pro­ku­ra­tū­ros ko­mu­ni­ka­vi­mą su vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Kal­bė­da­mas apie bū­si­mą sa­vo ko­man­dą, jis tei­gė kol kas ne­svars­tęs, ar ga­lė­tų dirb­ti kar­tu su šiuo me­tu lai­ki­nai ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ei­nan­čiu Da­riu­mi Rau­lu­šai­čiu bei ka­den­ci­ją bai­gu­siu pro­ku­ra­tū­ros va­do­vu Da­riu­mi Va­liu, nes jų ne­pa­žįs­ta ir su jais dar nė­ra kal­bė­jęs.

„Šian­dien dar ne­su pa­skir­tas, esu tei­sė­jas, bet ieš­ko­siu, vi­sų pir­ma, pa­čio­je sis­te­mo­je kva­li­fi­kuo­tų, kom­pe­te­tin­gų žmo­nių, už­sie­nio kal­bas mo­kan­čių. Ga­li bū­ti ir toks va­rian­tas, kad iš iš­orės bus koks žmo­gus, bet ties pa­var­dė­mis, per­so­na­li­jo­mis ti­krai šian­dien ne­no­rė­čiau ap­sis­to­ti“, – sa­kė jis.

Tuo me­tu pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė įvar­di­jo, jog ša­lies va­do­vė iš kan­di­da­to ti­ki­si skaid­rios ir stip­rios pro­ku­ra­tū­ros, ku­rios pri­ori­te­tas bū­tų vals­ty­bės ir žmo­gaus tei­sių, o ne „ak­la sa­vo pa­čių mun­du­ro“ gy­ny­ba.

„O tai reiš­kia, kad bū­ti­nas nau­jas ir kri­tiš­kas ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro po­žiū­ris į ap­lai­džiai dir­ban­čius pro­ku­ro­rus, pri­nci­pin­gas jų dar­bo ver­ti­ni­mas. Tik ta­da sis­te­ma ap­si­va­lys nuo ne­at­sa­kin­gų ir ap­lai­džiai dir­ban­čių pro­ku­ro­rų“, – žur­na­lis­tams sa­kė ji.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja taip pat pa­žy­mė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ko­ky­bės stip­ri­ni­mo svar­bą. Ji pri­mi­nė, jog apie 50 va­do­vau­jan­čių pro­ku­ro­rų ki­tą­met baigs sa­vo ka­den­ci­ją ir bū­si­mą­jam ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui teks „di­de­lis iš­šū­kis“ ras­ti „aukš­to ly­gio tei­si­nin­kus ir pro­fe­sio­na­lus“.

Tuo me­tu E.Pa­ši­lis ti­ki­si tin­ka­mus kan­di­da­tus į šias po­zi­ci­jas ras­ti taip pat pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je. Kaip es­mi­nius rei­ka­la­vi­mus bū­si­miems pro­ku­ro­rams E.Pa­ši­lis įvar­di­jo kom­pe­ten­ci­ją, pro­fe­si­nio to­bu­li­ni­mo­si ir dar­bo re­zul­ta­tus.

„Ro­ta­ci­ja vis­gi tu­ri vyk­ti – aš esu už ro­ta­ci­ją. Nes kiek žmo­gus ge­rai be­dirb­tų, gal­būt at­si­ras ko­le­ga, ku­ris tu­ri dau­giau idė­jų, ga­li kaž­ką ge­res­nio pa­siū­ly­ti“, – sa­kė E.Pa­ši­lis.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru skir­ti Uk­mer­gės apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją 42 me­tų E.Pa­ši­lį. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

E.Pa­ši­lis tu­ri 15 me­tų tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį, sa­vo kar­je­rą jis pra­dė­jo 1999 me­tais Uk­mer­gė­je. 2007–2012 me­tais bu­vo šio teis­mo pir­mi­nin­kas.

Pa­skir­ta­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, taip pat Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vil­niaus aps­kri­ties sky­riu­je Kvo­tos ir ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos ins­pek­to­riu­mi.

Spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je par­la­men­ta­rai ne­pri­ta­rė siū­ly­mui ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­rau­kie­nę. Va­sa­rą at­mes­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­ra. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai va­do­va­vo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas D.Rau­lu­šai­tis.