Skiriamuosius raštus įteikė pirmasis Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pri­ėmė pir­mo­jo Iz­rae­lio am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je Ami­ro Mai­mo­no ski­ria­muo­sius raš­tus.

Svei­kin­da­ma nau­ją­jį am­ba­sa­do­rių, ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog Iz­rae­lio am­ba­sa­dos ati­da­ry­mas Lie­tu­vo­je yra is­to­ri­nis įvy­kis, ku­ris su­stip­rins nuo­šir­dų abie­jų ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, Lie­tu­va ir Iz­rae­lis pri­va­lo iš­lai­ky­ti jau tu­ri­mus in­ten­sy­vius ry­šius ir pa­nau­do­ti esa­mą di­de­lį po­ten­cia­lą dvi­ša­lei par­tne­rys­tei plės­ti.

Pre­zi­den­tė su nau­juo­ju am­ba­sa­do­riu­mi ap­ta­rė abie­jų vals­ty­bių eko­no­mi­nio ir kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus ir pa­brė­žė to­les­nės par­tne­rys­tės svar­bą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, nau­jų tech­no­lo­gi­jų, moks­li­nių ty­ri­mų ir tu­riz­mo sri­ty­se.

Kaip nu­ro­do Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, vi­ce­mi­nis­tras Ne­rius Ger­ma­nas tre­čia­die­nį su A.Mai­mo­nu ap­ta­rė ša­lių san­ty­kius ir jų plė­to­ji­mo pers­pek­ty­vas, taip pat pa­brė­žė, kad Iz­rae­lio am­ba­sa­dos ati­da­ry­mas Vil­niu­je leis „sus­tip­rin­ti po­li­ti­nį ir eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą bei pri­si­dės prie žy­dų kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mo Lie­tu­vo­je“.

A.Mai­mo­nas ta­po pir­muo­ju Iz­rae­lio am­ba­sa­do­riu­mi, re­zi­duo­jan­čiu Vil­niu­je. Iz­rae­lio am­ba­sa­da Vil­niu­je dar­bą pra­dė­jo šių me­tų sau­sio 26 die­ną.

Tai pir­ma­sis A. Mai­mo­no, tu­rin­čio so­cia­li­nių moks­lų ir is­to­ri­jos iš­si­la­vi­ni­mą, pa­sky­ri­mas am­ba­sa­do­riu­mi. Prieš pra­dė­da­mas nau­jas par­ei­gas, dip­lo­ma­tas dir­bo Iz­rae­lio Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ry­tų Eu­ro­pos sky­riaus di­rek­to­riu­mi. Anks­čiau A. Mai­mo­nas dir­bo mi­nis­tru pa­ta­rė­ju am­ba­sa­do­je Va­šing­to­ne, am­ba­sa­do­se Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Etio­pi­jo­je, Tur­ki­jo­je ir Ka­na­do­je.