Skęstantysis gramzdina ir buvusius bendražygius
Nuo užuo­jau­tos iki pa­ty­čių – toks po ke­tu­rių ty­los mė­ne­sių pra­bi­lu­sio bu­vu­sio Sei­mo na­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio iš­pa­žin­ties ver­ti­ni­mas. Prog­no­zuo­ja­ma, kad la­biau­siai ji pa­kenks li­be­ra­lams, ku­riems va­do­va­vo E. Ma­siu­lis.

Ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mo bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) va­do­vo, anks­ty­vą pa­va­sa­rį dar lai­ky­to pa­grin­di­ne de­ši­nių­jų flan­go fi­gū­ra ir bū­si­mu prem­je­ru, pa­sta­rų­jų die­nų vie­šas kal­bas iš­klau­sę par­la­men­ta­rai su­ta­rė – taip elg­tis ne­de­ra. Bu­vę E. Ma­siu­lio bend­ra­žy­giai už­jau­tė jį dėl su­ga­din­tos po­li­ti­nės at­ei­ties, o tei­sė­sau­gi­nin­kai pa­brė­žė, kad pa­sko­los ar­gu­men­tas – daž­niau­sia gy­ny­ba mė­gi­nant at­rem­ti kal­ti­ni­mus ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais.

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tų ver­ti­ni­mu, lai­kas, ku­rį E. Ma­siu­lis pa­si­rin­ko iš­pa­žin­čiai at­lik­ti, – pei­lis į nu­ga­rą LS, be­si­ren­gian­čiam Sei­mo rin­ki­mams.

Apie ko­mu­ni­ka­ci­ją ne­gal­vo­jo

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tui Ar­tū­rui Jon­kui aki­vaiz­du, kad šiuo me­tu E. Ma­siu­lio pri­ori­te­tas – tei­si­niai rei­ka­lai, o vie­šo­ji ko­mu­ni­ka­ci­ja – an­traei­lis da­ly­kas. „Kai skęs­ti, ti­krai ne­rū­pi, kaip gra­žiai at­ro­dy­ti. Juk nė­ra skir­tu­mo, ar nu­skę­si su­si­šu­ka­vęs, ar su­si­vė­lęs“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eks­per­tas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, bet ku­ri ki­ta, gal net žmo­giš­kai įti­ki­mes­nė is­to­ri­ja, ku­riai par­eng­ti E. Ma­siu­lis ir jo pa­ta­rė­jai tu­rė­jo lai­ko, tei­si­niu po­žiū­riu bū­tų bu­vu­si ne­ge­ra.

„Iš­sa­ky­ta ver­si­ja jiems ga­li pa­gel­bė­ti, vi­sos ki­tos ko­mu­ni­ka­ci­niu po­žiū­riu gal bū­tų bu­vu­sios ir ge­res­nės, ta­čiau tei­si­niu – blo­gos. To­dėl apie ko­mu­ni­ka­ci­ją gal­vo­ta ma­žiau­siai“, – tvir­ti­no A. Jon­kus.

Anot eks­per­to, ne­svar­bu, ar E. Ma­siu­lis liks po­li­ti­ko­je, ar ne, jo šių die­nų kal­bos – dar vie­nas skau­dus pri­mi­ni­mas LS prieš rin­ki­mus apie ne­se­ną is­to­ri­ją. „A­ki­vaiz­du, kad bu­vu­sių par­ti­jos ko­le­gų at­žvil­giu pa­si­rink­tas la­bai ne­tin­ka­mas lai­kas kal­bė­ti. Bet ir vėl – da­bar E. Ma­siu­liui ne tai rū­pi“, – dės­tė A. Jon­kus.

Ga­li­mi sce­na­ri­jai

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to Li­no Kon­tri­mo tei­gi­mu, bu­vo du sce­na­ri­jai, ku­riuos sa­vo iš­pa­žin­čiai ga­lė­jo rink­tis E. Ma­siu­lis. „Pir­mas – pa­sa­ky­ti: „Pa­da­riau klai­dą, ir amen.“ An­tras – ras­ti ko­kią nors žmo­giš­ką is­to­ri­ją. To­kią jis ir pa­si­rin­ko. Ki­ta ver­tus, pa­teik­to­je is­to­ri­jo­je yra ir pir­mo­jo sce­na­ri­jaus ele­men­tų. E. Ma­siu­lis pa­sa­ko­jo, kad rū­pi­no­si sa­vo šei­mos ge­ro­ve, at­ei­ti­mi, bet kaip po­li­ti­kas pa­da­rė ne­do­va­no­ti­ną klai­dą. „Su­si­mo­viau“, – sa­kė jis“, – at­krei­pė dė­me­sį L. Kon­tri­mas.

Eks­per­to nuo­mo­ne, to­kia lek­si­ka pri­ar­ti­na pa­sa­ko­ji­mą „prie jau­traus ir žmo­giš­ko kal­bė­ji­mo“, ką E. Ma­siu­lis pui­kiai mo­ka. „Ban­dy­ki­me ap­siau­ti jo ba­tus. Ką gi ki­ta jis ga­lė­jo pa­sa­ky­ti? Juk su­pran­ta, kad po­li­ti­nė kar­je­ra baig­ta. To­dėl ir rei­kė­jo pa­pa­sa­ko­ti to­kią is­to­ri­ją, ku­ri bent jau žmo­giš­ku po­žiū­riu leis­tų iš­lik­ti vi­suo­me­nė­je tu­rint tam ti­krą pa­si­tei­si­ni­mą“, – kal­bė­jo L. Kon­tri­mas. Jis pri­dū­rė, kad pro­ku­ra­tū­ra ir teis­mas ga­li pa­pa­sa­ko­ti vi­siš­kai ki­to­kią is­to­ri­ją.

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas ma­no, jog li­be­ra­lams lig­šio­li­nė E. Ma­siu­lio ty­la bu­vo la­bai nau­din­ga. Da­bar jie ver­čia­mi pri­si­min­ti ne­ma­lo­nią is­to­ri­ją. „Kol kas LS, kai nė­ra E. Ma­siu­lio, ne toks ryš­kus, ly­de­riai – blan­kūs, ne­trau­kia par­ti­jos į vir­šų, ji ne­tu­ri jo­kio vei­do. To­dėl, su­pran­ta­ma, bu­vu­sio va­do­vo ty­lė­ji­mas bū­tų bent jau iš­sau­go­jęs li­be­ra­lų ra­my­bę“, – svars­tė spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, iš­ryš­kė­jo dar vie­na de­ta­lė. „Ma­to­me, kad da­bar­ti­nis LS ra­di­ka­liai at­si­ri­bo­jo nuo E. Ma­siu­lio ir jo is­to­ri­jos. Ne­tru­kus iš­gir­si­me, jog LS ir E. Ma­siu­lis ne­tu­ri nie­ko bend­ra“, – prog­no­za­vo L. Kon­tri­mas.

Es­mė ne­pa­ki­to

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) va­do­vo Ser­ge­jaus Mu­rav­jo­vo žo­džiais, pir­miau­sia de­rė­tų kel­ti klau­si­mą, kuo vi­suo­me­nę tu­rė­jo įti­kin­ti E. Ma­siu­lio pa­teik­ta ver­si­ja. „Ar tu­rė­tu­me pa­keis­ti nuo­mo­nę apie tai, kas įvy­ko, kad E. Ma­siu­liui, kaip po­li­ti­kui, ne­rei­kė­jo ro­dy­ti rau­do­nos kor­te­lės? Ma­nau, jog ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar pa­sit­vir­tins įvar­dy­ta ver­si­ja, ar iš­gir­si­me ki­to­kios in­for­ma­ci­jos iš tei­sė­sau­gos, aiš­ku vie­na – po­li­ti­kas taip elg­tis ne­ga­li“, – pa­žy­mė­jo S. Mu­rav­jo­vas.

Anot jo, ir po bu­vu­sio LS ly­de­rio iš­pa­žin­ties li­ko daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų „Ge­rai, kad iš­gir­do­me E. Ma­siu­lio po­zi­ci­ją, klau­si­mas – kas to­liau? Ką da­rys LS ir ki­tos par­ti­jos? Su­si­da­ro įspū­dis, jog po­li­ti­kai ati­džiai se­ka šią is­to­ri­ją, ta­čiau ne­sii­ma kon­kre­čių veiks­mų, kad to­kios is­to­ri­jos ne­si­kar­to­tų jų par­ti­jo­se. Tai la­bai blo­gai“, – tvir­ti­no TILS va­do­vas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, par­ti­jos skaid­ru­mo at­žvil­giu ga­lė­tų užim­ti kur kas tvir­tes­nę po­zi­ci­ją ir, ne­lauk­da­mos tei­sė­sau­gos veiks­mų, par­ody­ti, kaip bend­rau­ja su vers­lo at­sto­vais, ką da­ro, kad ne­bū­tų fi­nan­siš­kai pikt­nau­džiau­ja­ma.

Ge­gu­žę iš po­li­ti­kos dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo by­los pa­si­trau­kęs E. Ma­siu­lis an­tra­die­nio va­ka­rą pa­skel­bė sa­vo ver­si­ją, iš kur ga­vo tei­sė­sau­gi­nin­kų pas jį ap­tik­tus pi­ni­gus. Esą iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio jis pa­ėmė 90 tūkst. eu­rų pa­sko­lą, už ku­rią ke­ti­no pirk­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Ni­do­je. Vė­liau LRT lai­dai „Dė­me­sio cen­tre“ jis aiš­ki­no ge­gu­žės 10-ąją iš R. Kur­lians­kio pa­im­tus pi­ni­gus pats su­dė­jęs į dė­žu­tę, ku­rio­je bu­vo ir bu­te­lis al­ko­ho­lio. E. Ma­siu­lis ti­ki­no au­to­mo­bi­ly­je pa­si­ra­šęs pa­sko­los raš­te­lį ir gau­tus pi­ni­gus ke­ti­nęs in­ves­tuo­ti jau po dvie­jų die­nų.

Va­kar pa­pra­šy­tas pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tei­sė­sau­ga mi­ni 106 tūkst. eu­rų ky­šį, jei­gu sko­li­no­si 90 tūkst. eu­rų, E. Ma­siu­lis sa­kė, kad 16 tūkst. eu­rų skir­tu­mas tarp pa­sko­los ir ras­tų pi­ni­gų bu­vo gi­mi­nai­čiams skir­tos lė­šos.

Ge­gu­žę per kra­tą E. Ma­siu­lio na­muo­se tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai iš vi­so ap­ti­ko apie 250 tūkst. eu­rų. Bu­vęs po­li­ti­kas an­tra­die­nį tei­gė, jog, be R. Kur­lians­kio pi­ni­gų, ten bu­vo jo ir gi­mi­nai­čių san­tau­pos.