Skelbs nuosprendį Medininkų žudynių byloje
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį skelbs nuo­spren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl Me­di­nin­kų pa­sie­nio kon­tro­lės pos­te 1991 me­tais įvyk­dy­tų Lie­tu­vos par­ei­gū­nų žu­dy­nių.

Dėl žu­dy­nių tei­sia­mi Ru­si­jos pi­lie­čiai And­re­jus Lak­tio­no­vas, Čes­la­vas Mli­ny­kas ir Alek­sand­ras Ry­žo­vas. Kal­ti­na­mie­ji teis­mo pro­ce­se Lie­tu­vo­je ne­da­ly­vau­ja, jiems at­sto­vau­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­skir­ti gy­nė­jai.

Ru­si­ja šiuo klau­si­mu su Lie­tu­va ne­bend­ra­dar­biau­ja ir ne­su­tin­ka iš­duo­ti sa­vo pi­lie­čių. Lie­tu­vos įsta­ty­mai tam ti­krais at­ve­jais lei­džia nag­ri­nė­ti by­las kal­ti­na­mie­siems už akių.

Gy­nė­jai pra­šo iš­tei­sin­ti kal­ti­na­muo­sius, ne­įro­džius jų kal­tės, o jei­gu ir bus jie pri­pa­žin­ti kal­tais, skir­ti švel­nes­nę baus­mę nei siū­lo pro­ku­ro­rai. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra vi­sus kal­ti­na­muo­sius pra­šo pri­pa­žin­ti kal­tais ir skir­ti įka­li­ni­mą iki gy­vos gal­vos.

Siū­ly­da­mas baus­mę vals­ty­bės kal­tin­to­jas pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas yra sa­kęs, kad Me­di­nin­kų pa­sie­nio pos­to par­ei­gū­nai nu­žu­dy­ti tęs­ti­nės ka­ri­nės ag­re­si­jos me­tu, o omo­ni­nin­kai pa­žei­dė įsta­ty­mus ir ka­ro pa­pro­čius, įvyk­dė Niurn­ber­go tri­bu­no­lo ju­ris­dik­ci­jai pri­skir­tus nu­si­kal­ti­mus tai­kai ir žmo­niš­ku­mui.

Pa­sak S.Ver­sec­ko, nors to me­to Lie­tu­vo­je ne­bu­vo nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui, jau ga­lio­jo tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mos, nu­ma­tan­čios at­sa­ko­my­bę už to­kius nu­si­kal­ti­mus. Kal­ti­na­mie­ji aiš­kiai ži­no­jo ir su­vo­kė So­vie­tų Są­jun­gos vyk­dy­mą po­li­ti­ką.

By­los duo­me­ni­mis, Ry­gos OMON va­do­vas Č.My­lin­kas da­vė įsa­ky­mą už­pul­ti Me­di­nin­kų pos­tą, o A.Lak­tio­no­vas ir A.Ry­žo­vas, rem­da­mi so­vie­tų po­li­ti­ką, šį įsa­ky­mą įvyk­dė.

Ši by­la teis­mui nag­ri­nė­ti per­duo­ta 2013 me­tų gruo­dį.

Tai an­tro­ji teis­mą pa­sie­ku­si by­la dėl šio nu­si­kal­ti­mo. Dėl Me­di­nin­kų žu­dy­nių kol kas nu­teis­tas vie­nas as­muo. 2011 me­tų pa­va­sa­rį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas Lat­vi­jos pi­lie­tį, bu­vu­sį omo­ni­nin­ką Kons­tan­ti­ną Mi­chai­lo­vą įka­li­no iki gy­vos gal­vos.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas nu­teis­to­jo skun­dą šią va­sa­rą at­me­tė, nuo­spren­dis jam įsi­tei­sė­jo.

Pri­pa­žin­ti tris omo­ni­nin­kus įta­ria­mai­siais ir per­duo­ti šią by­lą teis­mui ta­po įma­no­ma, kai 2010 me­tų gruo­džio mė­ne­sį bu­vo pri­im­tos Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sos dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo už nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus. Šios pa­tai­sos nu­ma­tė ga­li­my­bę už­baig­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­ria­ma­jam ne­da­ly­vau­jant pro­ce­se.