Skelbiami galutiniai balsavimo rezultatai
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), su­skai­čia­vus re­zul­ta­tus iš 1996 apy­lin­kių (iš vi­so – 1996 apy­lin­kės), ap­len­kė Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­ja­me tu­re iš pra­džių pir­ma­vu­sią Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą, ro­do ga­lu­ti­niai Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 20 man­da­tų (21,66 proc.) 275365 balsai

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 19 man­da­tų (21,55 proc.) 273924 balsai

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 13 man­da­tų (14,43 proc.) 183479 balsai

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis – 8 man­da­tai (9,04 proc.) 114869 balsai

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­nių šei­mų są­jun­ga – 5 man­da­tai (5,49 proc.) 69796 balsai

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 5 man­da­tai (5,33 proc.) 67794 balsai

An­ti­ko­rup­ci­nė N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (6,06 proc.)

Dar­bo par­ti­ja (4,69 proc.)

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) (2,14 proc.)

Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja (1,94 proc.)

Po­li­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“ (1,72 proc.)

Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja (1,01 proc.)

S. Buš­ke­vi­čiaus ir Tau­ti­nin­kų koa­li­ci­ja „Prieš ko­rup­ci­ją ir skur­dą“ (0,54 proc.)

„Drą­sos ke­lias“ po­li­ti­nė par­ti­ja (0,28 proc.)

..