Skelbiamas pilietiškos ir patriotiškos knygos konkursas
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ir Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja skel­bia kas­me­ti­nį pi­lie­tiš­kos ir pa­trio­tiš­kos me­tų kny­gos kon­kur­są.

Jau šeš­ta­ja­me kny­gų kon­kur­se Pa­trio­tų pre­mi­joms lai­mė­ti bus ver­ti­na­mos kny­gos, iš­leis­tos per 2015 me­tus. Tri­jų kny­gų au­to­riai Pa­trio­tų pre­mi­jų lau­rea­tais bus pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti tarp­tau­ti­nė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je 2016 m. va­sa­rio 25 die­ną.

Pa­trio­tų pre­mi­jo­mis sie­kia­ma ska­tin­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­to­rius ra­šy­ti pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiz­mo te­ma­ti­ka, per kny­gą skie­py­ti mei­lę ir iš­ti­ki­my­bę sa­vo ša­liai. Kon­kur­sui kvie­čia­ma pa­teik­ti gro­ži­nės, me­mua­ri­nio po­bū­džio, edu­ka­ci­nės, moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo sri­ties kny­gas, iš­leis­tas per 2015 me­tus Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ša­ly­se.

Par­aiš­kas Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja pri­ims iki sau­sio 15 die­nos. Jas ver­tins ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­ro pen­ki Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­jos de­le­guo­ti li­te­ra­tai ir du Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Iš vi­so ko­mi­si­ja ga­lės skir­ti tris Pa­trio­tų pre­mi­jas, vie­ną iš jų – už kny­gą vai­kams. Pre­mi­jos ga­li bū­ti ir ne­skir­tos ko­mi­si­jai nu­spren­dus, kad jų skir­ti nė­ra už ką. Pi­ni­gi­nes pre­mi­jas įstei­gė KAM, vie­ną pre­mi­ją su­da­ro 1,5 tūkst. eu­rų.

Anks­tes­nės pre­mi­jos už jų dar­bus skir­tos ra­šy­to­jams bei kny­gų au­to­riams Jus­ti­nui Sa­jaus­kui, Ag­nei Žag­ra­ka­ly­tei, And­riui Ta­pi­nui, Al­vy­dui Šle­pi­kui, Rū­tai Še­pe­tys ir ki­tiems.