Skelbia policijos reformos pabaigą
Po­li­ci­ja pra­ne­šė ša­ly­je už­bai­gu­si gau­sios kri­ti­kos su­lau­ku­sią re­for­mą. 

Nors ją dar tu­ri įver­tin­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, vi­so­je Lie­tu­vo­je į bend­rus ko­mi­sa­ria­tus jau su­jung­ta kri­mi­na­li­nė ir vie­šo­ji po­li­ci­ja.

„Vi­si ko­mi­sa­ria­tai Lie­tu­vo­je dir­ba pa­gal nau­ją mo­de­lį“, – BNS sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Ra­mū­nas Ma­to­nis.

Po­li­ci­jos va­do­vy­bė re­for­mos ėmė­si per­nai, sa­ky­da­ma, kad tai pa­di­dins vi­suo­me­nės sau­gu­mą, pa­tru­liuo­jan­čių po­li­ci­nin­kų skai­čių ir ge­rins par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gas. Jun­giant vie­šą­ją ir kri­mi­na­li­nę po­li­ci­ją ko­mi­sa­ria­tuo­se, at­si­sa­ky­ta ne­rei­ka­lin­gų pa­sta­tų, da­lies dar­buo­to­jų.

R.Ma­to­nis tei­gė, kad po re­for­mos iš­au­go gat­vė­se dir­ban­čių par­ei­gū­nų skai­čius. Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je vie­nu me­tu į įvy­kius vi­du­ti­niš­kai ga­lė­jo rea­guo­ti apie 200 eki­pa­žų, o pa­laips­niui pe­rei­nant prie nau­jo veik­los mo­de­lio pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį vie­nu me­tu rea­guo­jan­čių eki­pa­žų yra dau­giau nei 300.

Po­li­ci­jos va­do­vy­bė tei­gia mo­kan­ti par­ei­gū­nus vyk­dy­ti nau­jas už­duo­tis, ge­riau juos ap­rū­pi­nan­ti rei­ka­lin­ga įran­ga.

Pa­sak at­sto­vo spau­dai, nuo po­li­ci­jos re­for­mos pra­džios at­si­sa­ky­ta 70 pa­sta­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je.

R.Ma­to­nis tei­gė, kad pert­var­ka lei­do su­tau­py­ti ir di­din­ti al­gas par­ei­gū­nams. Nuo šių me­tų lie­pos pir­mi­nės gran­dies po­li­ci­nin­kai gau­na ma­žiau­siai po 700 eu­rų, o vi­du­ri­nės gran­dies par­ei­gū­nai – ne ma­žiau 850 eu­rų „į ran­kas“.

Po­li­ci­ja sie­kia, kad 2020 me­tais ma­žiau­sias par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis siek­tų tūks­tan­tį eu­rų.

Kri­ti­ka­vo ir prof­są­jun­gos, ir prezidentė

Po­li­ci­jos re­for­mai itin prieš­ino­si par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos. Pa­bai­gus pert­var­ką, dau­giau­siai ne­ri­mo joms ke­lia iš­au­gęs dar­bo krū­vis.

Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ba­ne­lis par­eiš­kė, kad po­li­ci­jos re­for­ma įvyk­dy­ta „krei­vo­mis ran­ko­mis“.

„Jie pa­da­rė to­kį jo­va­lą, kad žmo­nės da­bar dūs­ta nuo per­dė­tų, chao­tiš­kų, sti­chi­nių dar­bų“, – BNS sa­kė jis.

V.Ba­ne­lis pri­dū­rė, kad re­for­mos me­tu iš po­li­ci­jos „vie­nu ar ki­tu bū­du bu­vo iš­va­ry­ti po­ra tūks­tan­čių žmo­nių“.

Vil­niaus aps­kri­ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­ris Vi­ta­li­jus Jag­mi­nas BNS tei­gė, kad siek­da­ma pa­da­ry­ti par­ei­gū­ną uni­ver­sa­lų po­li­ci­jos va­do­vy­bė vis tiek tu­ri nu­sta­ty­ti jo dar­bo pri­ori­te­tus.

„Vie­nas par­ei­gū­nas vie­nu me­tu ne­ga­li at­lik­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ir vyk­dy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­se­nos“, – sa­kė V.Jag­mi­nas.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas nu­ro­do ne­tu­rin­ti duo­me­nų, kiek tiks­liai par­ei­gū­nų pa­li­ko tar­ny­bą dėl pert­var­kos. Jo duo­me­ni­mis, 2015 me­tais po­li­ci­jos sis­te­mo­je dir­bo apie 11,4 tūkst. par­ei­gū­nų, 2016 me­tais – be­veik 10,7 tūkst. po­li­ci­nin­kų.

Šiuo me­tu po­li­ci­jo­je dir­ba 10,6 tūkst. žmo­nių. Į šį skai­čių pa­ten­ka ir sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai, ir kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ir dar­buo­to­jai pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Šie­met gruo­dį dar­bą pra­dė­jęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas bu­vo pri­stab­dęs po­li­ci­jos pert­var­ką.

„Ten ti­krai bu­vo daug chao­so, daug par­ei­gū­nų pa­si­pik­ti­ni­mo. (...) Ma­nau, kad si­tua­ci­ja da­bar yra su­val­dy­ta“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Jis tei­gė, kad mi­nis­te­ri­ja re­for­mą įver­tins šį ru­de­nį.

Po prof­są­jun­gų skun­dų Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to veiks­mus vyk­dant pert­var­ką per­nai spa­lį bu­vo su­kri­ti­ka­vu­si ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.