Skelbia naują Kalėjimų departamento vadovo atranką
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė an­tra­die­nį nu­spren­dė ne­skir­ti kon­kur­są lai­mė­ju­sio Ar­tū­ro Nor­ke­vi­čiaus Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi ir skelbs nau­ją at­ran­ką į šias par­ei­gas.

„Mi­nis­trė nu­spren­dė skelb­ti nau­ją at­ran­ką Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vo par­ei­goms užim­ti“, – BNS sa­kė mi­nis­trės at­sto­vė spau­dai Ri­ta Gru­ma­dai­tė.

Nau­ją at­ran­ką nu­spręs­ta skelb­ti mi­nis­trui pir­mi­nin­kui Sau­liui Skver­ne­liui pir­ma­die­nį par­eiš­kus, kad so­viet­me­čiu dvel­kian­čiai ka­lė­ji­mų sis­te­mai rei­ka­lin­gas su ja ne­su­si­jęs va­do­vas. Pats A.Nor­ke­vi­čius BNS tei­gė ne­iš­gir­dęs ar­gu­men­tų, ko­dėl nu­spręs­ta jo ne­skir­ti į par­ei­gas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad M.Vai­niu­tė to­kį spren­di­mą pri­ėmė „pa­si­nau­do­da­ma jai su­teik­ta tei­se įgy­ven­din­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ir jam pa­val­džių įstai­gų val­dy­mą bei at­siž­velg­da­ma į bū­ti­nu­mą siek­ti es­mi­nių po­ky­čių baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je ir pert­var­ky­ti šią sis­te­mą“.

Pa­sak mi­nis­trės, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te ir baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mos įstai­go­se rei­kia gi­lu­mi­nių pert­var­kų, nau­jo po­žiū­rio į šią ins­ti­tu­ci­ją.

„At­lik­ti ir dar te­beat­lie­ka­mi pa­ti­kri­ni­mai pa­tvir­ti­na tai, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas, ku­riam pa­ves­ta kon­tro­liuo­ti, pri­žiū­rė­ti ir va­do­vau­ti pa­val­džioms įstai­goms, de­ja, ne­su­ge­ba vi­sa apim­ti­mi už­ti­krin­ti jam pa­ti­kė­tos mi­si­jos. Ma­nau, kad pri­va­lo­me at­sa­kin­gai įver­tin­ti ne tik at­ran­ko­je pa­de­mons­truo­tus bū­si­mo va­do­vo kva­li­fi­ka­ci­nius ge­bė­ji­mus, bet ir jo nu­veik­tų dar­bų re­zul­ta­tus“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė M.Vai­niu­tė.

Ji tvir­ti­no be­si­ti­kin­ti, kad nau­jo­je at­ran­ko­je da­ly­vaus dau­giau kan­di­da­tų, ne­su­si­ju­sių su lais­vės at­ėmi­mo vie­tų sis­te­ma, tu­rin­čių šiuo­lai­ki­nės va­dy­bos įgū­džių ir am­bi­ci­jų mo­der­ni­zuo­ti vi­są sis­te­mą.

A.Nor­ke­vi­čius yra dir­bęs vi­ce­mi­nis­tru tuo­me­ti­nio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S.Skver­ne­lio ko­man­do­je. Iki pa­sky­ri­mo į šias par­ei­gas 2014 me­tais jis va­do­va­vo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui.

Anot Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, A.Nor­ke­vi­čiui ei­nant Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas vals­ty­bi­niai au­di­to­riai ka­lė­ji­mų sis­te­mos įstai­go­se nu­sta­tė sis­te­mi­nių ir tęs­ti­nių trū­ku­mų, pla­nuo­jant, val­dant ir kon­tro­liuo­jant vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus, vals­ty­bės tur­tą, vie­šuo­sius pir­ki­mus, žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius.

Pir­ma­die­nį su tei­sin­gu­mo mi­nis­tre su­si­ti­kęs A.Nor­ke­vi­čius BNS sa­kė ne­iš­gir­dęs jo­kių tei­si­nių ar­gu­men­tų spren­di­mui ne­skir­ti jo į par­ei­gas.

„Kal­bė­jo, kad kaž­kam ne­įtin­ku, ga­liau­siai pa­siū­lė pa­sis­kai­ty­ti spau­dą ir su­sip­ras­ti, kad ne aš esu ma­to­mas Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vo par­ei­go­se. Su­pra­tau, kad at­ran­ka į sta­tu­ti­nes par­ei­gas da­bar vyk­do­ma ne pa­gal vals­ty­bė­je nu­sta­ty­tą tvar­ką, tei­sės nor­mas ir rei­ka­la­vi­mus, o pa­gal kaž­ko­kius ki­tus kri­te­ri­jus“, – tei­gė nuo ko­vo vy­ku­sią at­ran­ką lai­mė­jęs kan­di­da­tas.

A.Nor­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad dėl mak­si­ma­liai il­gai be­si­tę­su­sios at­ran­kos jam ki­lo abe­jo­nių, ar iš ti­krų­jų sie­kia­ma sku­biai spręs­ti baus­mių sis­te­mos va­dy­bos prob­le­mas.

„Lai­mė­jęs at­ran­ką ir per nu­ma­ty­tą ter­mi­ną ne­su­lau­kęs sky­ri­mo, krei­piau­si į mi­nis­trę. Po­kal­bis bu­vo trum­pas ir, de­ja, ne apie po­ky­čius, ku­rių rei­kia Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui“, – sa­kė jis.

Ažio­ta­žas dėl pa­dė­ties ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je ki­lo, kai Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ra­sa Ka­zė­nie­nė pra­ne­šė apie pa­žei­di­mus šio­je įstai­go­je.

Po pir­mo jos pra­ne­ši­mo šie­met pa­va­sa­rį vyks­tant tar­ny­bi­niam ty­ri­mui at­sis­ta­ty­di­no nuo 2015 me­tų Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­si Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė, anks­čiau ji ėjo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rės par­ei­gas.

Po pa­ti­kri­ni­mo at­leis­tas izo­lia­to­riaus va­do­vas Ed­var­das Kviat­kaus­kas. Prieš dvi sa­vai­tes iš par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no ir šį pa­ti­kri­ni­mą pri­žiū­rė­jęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Do­na­tas Ma­tui­za.

Vi­ce­mi­nis­tro at­sis­ta­ty­di­ni­mo die­ną R.Ka­zė­nie­nė an­trą­kart pra­ne­šė apie pa­žei­di­mus Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­ti­kri­ni­mo me­tu jos įta­ri­mai pa­sit­vir­ti­no.

Prem­je­rui S.Skver­ne­liui pir­ma­die­nį par­agi­nus nušalin