Skaudžios istorijos muziejams paskirtas globėjas
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui (LGGRTC) nuo 2016-ųjų bus pa­ti­kė­ta nau­ja funk­ci­ja - koor­di­nuo­ti trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jų veik­lą. Bū­ti­nos lė­šos šiai dau­gia­ly­pei už­duo­čiai at­lik­ti dar ne­sus­kai­čiuo­tos, to­dėl ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ne­nu­ma­ty­tos.

Sei­mas va­kar pa­lai­mi­no ge­rus po­rą me­tų stal­čiuo­se gu­lė­ju­sius pro­jek­tus, ku­riais LGGRTC su­tei­kia­ma tei­sė steig­ti re­gio­ni­nius trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jus, koor­di­nuo­ti jų veik­lą, kon­sul­tuo­ti ir teik­ti me­to­di­nę pa­gal­bą.

Aiš­ki­na­ma, kad to­kiu spren­di­mu sie­kia­ma iš­sau­go­ti, įam­žin­ti trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos lai­ko­tar­pį rep­re­zen­tuo­jan­čias vie­tas, su­pa­žin­di­nan­čias su 1944-1953 me­tų par­ti­za­ni­nio ka­ro, ne­gink­luo­to pa­sip­rie­ši­ni­mo, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trem­ties is­to­ri­ja, už­ti­krin­ti ak­ty­vią is­to­ri­nės at­min­ties sklai­dą bei su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę, ypač jau­ni­mą, su ver­tin­ga is­to­ri­ne me­džia­ga.

LGGRTC va­do­vės Bi­ru­tės Bu­raus­kai­tės tei­gi­mu, ša­ly­je yra dau­giau kaip trys de­šim­tys pa­na­šaus po­bū­džio mu­zie­jų. “To­dėl mums su­teik­tų nau­jų ga­lių po­rei­kis bu­vo pri­bren­dęs jau se­niai”, - LŽ sa­kė ji.

Vi­si mu­zie­jai - skirtingi

Anot B. Bu­raus­kai­tės, jos va­do­vau­ja­mas cen­tras prieš ke­le­rius me­tus Vy­riau­sy­bės už­sa­ky­mu at­li­ko ga­li­my­bių stu­di­ją, kaip bū­tų ga­li­ma op­ti­mi­zuo­ti to­kių mu­zie­jų veik­lą. Spe­cia­lis­tai ap­va­žia­vo vi­sus mu­zie­jus, įver­ti­no ma­te­ria­li­nę būk­lę, eks­po­zi­ci­jų ly­gį, už­fik­sa­vo ju­ri­di­nį sta­tu­są.

“Vie­nus yra įkū­rę pri­va­tūs as­me­nys, ki­ti yra ži­ny­bi­niai, dar ki­ti - kraš­tų mu­zie­jų fi­lia­lai. Vie­ni lai­ko­si vi­sai ge­rai, ki­tiems rei­kė­tų ne­di­de­lės pa­gal­bos, o dar ki­tiems yra bū­ti­na di­de­lė fi­nan­si­nė par­ama. Ta­čiau ne­tu­rin­čių­jų ju­ri­di­nio sta­tu­to ne­ga­li par­em­ti net sa­vi­val­dy­bės”, - pa­sa­ko­jo B. Bu­raus­kai­tė.

Idė­jų, kaip spręs­ti to­kių mu­zie­jų veik­los prob­le­mas, anot LGGRTC va­do­vės, bū­ta pa­čių įvai­riau­sių. Vie­na to­kių - įsteig­ti pen­kis jų veik­lą koor­di­nuo­jan­čius cen­trus. “Ta­čiau pa­vy­ko įti­kin­ti, kad leis­ti lė­šų cen­trams nė­ra jo­kio rei­ka­lo. Kur kas tiks­lin­giau pi­ni­gus iš­kart ati­duo­ti mu­zie­jams. Nes lė­šos bei kon­sul­ta­ci­jos ir yra di­džiau­sia jų prob­le­ma”, - sa­kė pa­šne­ko­vė.

Ji pri­pa­ži­no, kad dau­giau­sia klau­si­mų ke­lia mi­nė­to­mis pa­tai­so­mis LGGRTC su­teik­ta tei­sė steig­ti pa­čius mu­zie­jus ir jų fi­lia­lus. “Mū­sų nuo­mo­ne, bū­tų pa­ka­kę, jei bū­tu­me įpa­rei­go­ti teik­ti jiems me­to­di­nę, kon­sul­ta­ci­nę ir ki­to­kią par­amą, koor­di­nuo­ti jų veik­lą, pa­dė­ti įfor­min­ti ju­ri­di­nį sta­tu­są. Fi­lia­lų stei­gi­mas - ne mū­sų pre­ro­ga­ty­va. Be to, tai bran­giai kai­nuo­ja”, - pa­žy­mė­jo cen­tro va­do­vė.

Fi­lia­lai bran­giai kai­nuo­ja

B. Bu­raus­kai­tė vy­lė­si, kad įtei­sin­tas įpa­rei­go­ji­mas teik­ti kon­sul­ta­ci­nę ir me­to­di­nę pa­gal­bą pa­leng­vins LGGRTC bend­ra­vi­mą su mu­zie­jais. Bū­ta at­ve­jų, kai dėl duo­tų pa­ta­ri­mų mu­zie­jų at­sto­vai pyk­da­vo, kad ki­ša­ma­si į jų veik­lą. “Da­bar ga­lė­si­me ne­si­jaus­ti kaip Pi­ly­pas iš ka­na­pių”, - sa­kė cen­tro di­rek­to­rė.

Vi­są pa­gal­bą mu­zie­jams LGGRTC iki šiol teik­da­vo iš sa­vo lė­šų. Kiek rei­kės fi­nan­sų, kad bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti vi­sas įsta­ty­mo nau­jas su­teik­tas funk­ci­jas, kol kas ne­ži­no­ma. Anot B. Bu­raus­kai­tės, ar­ti­miau­siu me­tu bus mė­gi­na­ma aps­kai­čiuo­ti, kiek kai­nuo­tų bent vie­no fi­lia­lo iš­lai­ky­mas. Jos ži­nio­mis, yra mu­zie­jų, ku­rie la­bai no­rė­tų virs­ti LGGRTC fi­lia­lais.

Ta­čiau pir­miau­sia bus spren­džia­ma, ką da­ry­ti su prob­le­miš­kiau­siais iš jų - Kau­no ir Drus­ki­nin­kų re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jais. Bent jau pa­sta­rą­jį B. Bu­raus­kai­tė su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja kaip LGGRTC pa­da­li­nį. Jos tei­gi­mu, pra­sčiau­siai lai­ko­si ži­ny­bi­niai re­zis­ten­ci­nės te­ma­ti­kos mu­zie­jai, pri­klau­san­tys po­li­ti­nių ka­li­nių bei trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­joms.

Jau­di­na­si dėl at­ei­ties

Gruo­džio pa­bai­go­je 18-ąją gy­va­vi­mo su­kak­tį mi­nė­sian­čio Drus­ki­nin­kų re­zis­ten­ci­jos ir trem­ties mu­zie­jaus di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kaz­laus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad trem­ti­nių įkur­ti uni­ka­lių eks­po­na­tų tu­rin­tys mu­zie­jai pa­ma­žu nyks­ta.

“Ki­tais me­tais man su­kaks 80 me­tų, ma­no pa­dė­jė­ja - šiek tiek jau­nes­nė. Mu­zie­ju­je abu dir­ba­me vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Anks­čiau pa­gal­bi­nin­kų iš trem­ti­nių bu­vo dau­giau, bet jė­gos pa­ma­žu sen­ka”, - LŽ ti­ki­no mu­zie­jaus stei­gė­jas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad ne vie­nus me­tus įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms kė­lė mu­zie­jaus at­ei­ties klau­si­mą. “Sup­ran­ta­me, kad vi­sų jų vals­ty­bė ne­ga­li fi­nan­suo­ti. To­dėl siū­lė­me, kad kiek­vie­na­me et­nog­ra­fi­nia­me re­gio­ne iš­lik­tų bent po vie­ną to­kį mu­zie­jų. Jų veik­lą koor­di­nuo­tų Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jus, pri­klau­san­tis LGGRTC”, - sa­kė G. Kaz­laus­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo ne­su­lau­kęs sa­vo idė­jų pa­lai­ky­mo.

G. Kaz­laus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tų ge­riau­sia, kad mu­zie­jaus stei­gė­ja tap­tų ku­ri nors ofi­cia­li ins­ti­tu­ci­ja. “La­biau­siai lin­ko­me, kad tai bū­tų LGGRTC. Ga­lė­tu­me bū­ti jo fi­lia­las. Bet cen­tras vi­sus tuos me­tus ka­te­go­riš­kai tam prieš­ina­si, kaž­ko bi­jo. O mes ir be jų pui­kiai dir­ba­me - ne blo­giau nei jų mu­zie­jus”, - aiš­ki­no jis.