Skandinaviška parama – pilietinei visuomenei ir konkurencingumui
Lie­tu­vo­je svars­to­ma, kur pa­nau­do­ti ke­lių ša­lių do­no­rių tei­kia­mą fi­nan­si­nę par­amą. Iki 2021 me­tų skir­tą dau­giau nei šim­tą mi­li­jo­nų eu­rų pir­miau­sia no­ri­ma nu­kreip­ti į pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ug­dy­mą, kon­ku­ren­cin­gu­mo stip­ri­ni­mą, tei­sin­gu­mo, kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės psi­chi­nės svei­ka­tos sri­tis.

Fi­nan­si­nę par­amą Lie­tu­va gau­na ne tik iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), bet ir iš Bend­ri­jai ne­prik­lau­san­čių ša­lių – Is­lan­di­jos, Nor­ve­gi­jos bei Lich­tenš­tei­no. 2014–2021 me­tų lai­ko­tar­piu mū­sų ša­liai nu­ma­ty­ta skir­ti 117 mln. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė siū­ly­mus, į ku­rias kon­kre­čias sri­tis tiks­lin­giau­sia in­ves­tuo­ti šiuos pi­ni­gus.

Stip­ri­na teis­mų kompetencijas

„Tam, kad Lie­tu­vai skir­tos 2014–2021 me­tų Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų par­amos lė­šos bū­tų pa­nau­do­tos efek­ty­viai, įver­ti­no­me anks­tes­nę pa­tir­tį, dar dau­giau dė­me­sio skir­si­me bend­ra­dar­bia­vi­mui su ša­li­mis do­no­rė­mis ir siek­si­me, kad ši par­ama pa­pil­dy­tų ES in­ves­ti­ci­jas“, – aiš­ki­na fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­trė Ag­nė Ba­go­čiu­tė.

2009–2014 me­tų fi­nan­si­nės par­amos pro­jek­tai bus įgy­ven­di­na­mi iki ki­tų me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio. Iš vi­so šiuo lai­ko­tar­piu Lie­tu­vai skir­ti 84 mln. eu­rų. Pla­nuo­ja­ma, kad bus įgy­ven­din­ta per 220 pro­jek­tų. Dau­giau­sia lė­šų skir­ta ap­lin­ko­sau­gai stip­rin­ti, ko­vai su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu, teis­mų kom­pe­ten­ci­jų stip­ri­ni­mui, pa­tai­sų sis­te­mos pert­var­kai.

Par­amos lė­šo­mis su­tvar­ky­ti Kau­no Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no ir Šv. Jur­gio Kan­ki­nio baž­ny­čios pa­sta­tų komp­lek­sai, Tra­kų Vo­kės dva­ro so­dy­bos kop­ly­čia-mau­zo­lie­jus. Tarp nu­ro­do­mų sėk­min­gai įgy­ven­din­tų pro­jek­tų – šo­kio tea­trų kop­ro­duk­ci­ja ir jos sklai­da Lie­tu­vos bei Nor­ve­gi­jos re­gio­nuo­se, me­dia­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas pro­ba­ci­jos tar­ny­bo­se, są­ly­gų įka­lin­tiems as­me­nims, pri­klau­san­tiems pa­žei­džia­moms gru­pėms, ge­ri­ni­mas, ža­lio­sios ino­va­ci­jos su­slėg­tų gam­ti­nių du­jų ga­my­ba tech­no­lo­gi­niuo­se pro­ce­suo­se.

Įgy­ven­din­ta per 300 projektų

2004–2009 me­tais pa­gal mi­nė­tą prog­ra­mą Lie­tu­vai bu­vo skir­ta dau­giau nei 67 mln. eu­rų. Šios lė­šos pa­nau­do­tos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­kons­truk­ci­jai, li­go­ni­nių re­no­va­ci­jai ir įran­gos at­nau­ji­ni­mui, vai­kų glo­bos na­mų re­kons­truk­ci­jai, on­ko­lo­gi­nių li­gų pre­ven­ci­jai ir anks­ty­va­jai diag­nos­ti­kai, pa­ty­čių ir smur­to mo­kyk­lo­je pre­ven­ci­jai, spor­to aikš­te­lių ša­lia mo­kyk­lų įren­gi­mui ir re­no­va­ci­jai, ne­for­ma­liam vai­kų ir jau­ni­mo švie­ti­mui.

Iš vi­so šios par­amos lė­šo­mis bu­vo sėk­min­gai įgy­ven­din­ti 343 pro­jek­tai. Tarp svar­biau­sių – re­kons­truo­tas Liu­ba­vo dva­ro ma­lū­nas mu­zie­jus, ku­ris bu­vo ap­do­va­no­tas pres­ti­ži­niu ES kul­tū­ros pa­vel­do pri­zu. Taip pat bu­vo re­kons­truo­ti ir vi­suo­me­nės reik­mėms pri­tai­ky­ti 22 ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tai, pa­vyz­džiui, Pa­žais­lio vie­nuo­ly­nas, Ne­ma­jū­nų Šv. Pe­tro ir Pa­uliaus baž­ny­čia, Kel­mės dva­ro so­dy­bos svir­nas, J. Gi­žo et­nog­ra­fi­nė žve­jo so­dy­ba, De­gu­čių Šv. Vin­cen­to Fe­re­ro baž­ny­čia ir ki­ti ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lai.