Skandalingai lenkų politikei – apdovanojimas
Prieš­ta­rin­gai pa­gar­sė­ju­si Vil­niaus kraš­to po­li­ti­kė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų (LLRA-KŠ) są­jun­gos at­sto­vė Re­na­ta Cy­tac­ka ga­vo ap­do­va­no­ji­mą „Ho­nor i pra­wda“ („Gar­bė ir tie­sa“), ku­rį ski­ria Len­ki­jos fon­das „Lvo­vas ir pie­try­čių pa­kraš­čiai“.

Kaip pra­ne­šė Len­ki­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je, R. Cy­tac­ka ap­do­va­no­ta „už drą­są bū­ti len­ke Lie­tu­vo­je, už gar­bę, tie­są, pa­do­ru­mą bei pa­trio­tiz­mą“. Ap­do­va­no­ji­mas jai bu­vo įteik­tas Var­šu­vo­je, Len­ki­jos ka­riuo­me­nės ka­ted­ro­je.

R. Cy­tac­ka – Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės na­rė, len­kiš­kų mo­kyk­lų tė­vų fo­ru­mo at­sto­vė, pa­gar­sė­ju­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mais pa­si­sa­ky­mais. 2012–2014 me­tais ji dir­bo ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tre. Tuo­met R. Cy­tac­ka iš­gar­sė­jo pre­zi­den­tę iš­va­di­nu­si me­la­ge, ant sa­vo na­mo Šal­či­nin­kų ra­jo­ne ne­kė­lė vals­ty­bi­nės vė­lia­vos per Lie­tu­vos šven­tes.

2014 me­tų lie­pą, pra­si­dė­jus an­trai pre­zi­den­tės ka­den­ci­jai, dėl įtar­ti­nų vi­ce­mi­nis­trų ša­lies va­do­vės kri­ti­kos su­lau­ku­si tuo­me­ti­nė val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja – so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“, „dar­bie­čiai“ bei LLRA – nu­spren­dė, jog įga­lio­ji­mus grą­žin­da­mi mi­nis­trai at­leis vi­sus vi­ce­mi­nis­trus, o nau­jai pa­tvir­ti­nus ka­bi­ne­tą, sa­vo ko­man­das for­muos iš nau­jo. Tuo­met pa­si­trau­kė vi­si vi­ce­mi­nis­trai, iš­sky­rus R. Cy­tac­ką. Skan­da­las bai­gė­si tuo, kad iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas pats ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius.