Skandalas Seimo sveikatos reikalų komitete
Va­kar tre­čia­die­nį, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te svars­tant dar­bot­var­kės klau­si­mus pa­aiš­kė­jo, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė pa­tei­kė ga­li­mai su­klas­to­tą ko­mi­te­to iš­va­dą vie­nu svars­to­mu klau­si­mu.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos (TS-LKD) mi­nė­to ko­mi­te­to na­rys An­ta­nas Ma­tu­las ke­lia klau­si­mą dėl pa­si­ti­kė­ji­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke ir ga­li­my­bės to­liau va­do­vau­ti ko­mi­te­tui.

Svars­tant klau­si­mą dėl Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­to ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­tas iš­va­dų pro­jek­tas, ku­rio ne­pa­si­ra­šė iš­va­dų ren­gė­jai, o Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis tvir­ti­na, kad su šiuo pro­jek­tu jis ne­bu­vo net su­pa­žin­din­tas.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ta So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­pil­do­ma iš­va­da, už ku­rią bal­sa­vo ko­mi­te­tas, ta­čiau vė­liau, bal­suo­jant už tre­čią šio ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą,pa­aiš­kė­jo, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas jo­kio spren­di­mo šiuo klau­si­mu dar ne­bu­vo pri­ėmęs.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ši­rins­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad ji bu­vo ga­vu­si tik žo­di­nį pa­tvir­ti­ni­mą, jog toks pro­jek­tas bus svars­to­mas.

„Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ne kar­tą po­sė­džius ve­dė ne­etiš­kai, ten­den­cin­gai, o šiuo at­ve­ju pa­tei­kė su­klas­to­tą do­ku­men­tą, siek­da­ma, kad ko­mi­te­tas aps­vars­ty­tų klau­si­mą ir jam pri­tar­tų, nes klau­si­mas jau įtrauk­tas į ry­to­jaus Sei­mo po­sė­džio dar­bot­var­kę. Tuo me­tu ma­no va­kar, 16 val., pa­teik­to pa­siū­ly­mo svars­to­mu klau­si­mu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė nė ne­įtrau­kė į iš­va­dų pro­jek­tą, mo­ty­vuo­da­ma, kad jis pa­teik­tas per vė­lai“, – sa­kė ko­mi­te­to na­rys An­ta­nas Ma­tu­las.

Par­la­men­ta­ras jau kar­tą krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją klaus­da­mas, ar nor­ma­lu, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, teik­da­ma įsta­ty­mų pro­jek­tus, pa­ti sa­ve pa­ski­ria ir ko­mi­te­to iš­va­dų ren­gė­ja tam klau­si­mui. Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo jai nu­si­ša­lin­ti nuo iš­va­dos ren­gė­jų pa­čios pa­teik­tiems klau­si­mams.

Pri­me­na­me, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė jau pa­te­ko į vi­suo­me­nės aki­ra­tį dėl smul­kaus su­kčia­vi­mo re­gis­truo­jant ki­tus Sei­mo na­rius pa­si­sa­ky­mams.