Skandalas pučiasi
Tęs­da­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ gal­būt vyk­dy­to aukš­tų po­li­ti­kų pa­pir­ki­nė­ji­mo, par­ei­gū­nai nu­si­tai­kė į dar vie­ną par­la­men­ta­rą – Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pir­mą­jį pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Gap­šį. Įta­ria­ma, kad Sei­mo na­rys ga­lė­jo su­si­gun­dy­ti itin di­de­lės ver­tės ky­šiais.

Į „dar­bie­čio“ V. Gap­šio na­mų du­ris tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai pa­si­bel­dė va­kar iš pat ry­to. Ne­tru­kus im­ta kra­ty­ti ir jo ka­bi­ne­tą Sei­me. Po pie­tų par­la­men­ta­ras bu­vo pa­kvies­tas į apk­lau­są Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT), jam su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas. Anks­čiau šia­me ty­ri­me įta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Jis at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to ir pa­si­trau­kė iš Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gų.

Kra­tos at­lik­tos ir kon­cer­nui „MG Bal­tic“ pri­klau­san­čio­se įmo­nė­se – sta­ty­bų kom­pa­ni­jo­je „Mit­ni­ja“ ir te­le­vi­zi­jos ka­na­le LNK.

Sie­kė pa­veik­ti?

Kaip pra­ne­šė STT, tu­ri­ma duo­me­nų, kad šiuo me­tu su­im­tas vie­nas iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tų Rai­mon­das Kur­lians­kis gal­būt per V. Gap­šį už itin di­de­lės ver­tės ky­šius (dau­giau nei 250 MGL (mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio ro­dik­lis) – 9415 eu­rų) sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad jie veik­tų kon­cer­no in­te­re­sais.

Siek­da­ma nu­sta­ty­ti vi­sas gal­būt įvyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bes, tei­sė­sau­ga at­lie­ka ir ki­tus pro­ce­si­nius veiks­mus. Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad par­la­men­ta­ras be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, taip pat ne­ga­li bū­ti su­var­žy­ta jo lais­vė, to­dėl pro­ku­ro­ras pri­ėmė nu­ta­ri­mą V. Gap­šį apk­laus­ti kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rų gru­pė.

Vytautas Gapšys vakar mėgino juokauti, kad labiausiai pareigūnus sudomino Eligijaus Masiulio padovanota knyga „Žmogus, įveikęs Staliną“ apie Carlą Gustafą Mannerheimą.

Ne­igia pri­me­ta­mas nuodėmes

V. Gap­šys ne­pri­pa­ži­no jam mes­tų įta­ri­mų ko­rup­ci­ja. Jis tvir­ti­no nie­ka­da ne­ėmęs, ne­da­vęs ky­šių ir ne­la­bai įsi­vaiz­duo­jan­tis, kuo ga­li bū­ti kal­ti­na­mas. Po apk­lau­sos STT jis tei­gė, kad tei­sė­sau­gos įta­ri­mai ky­ši­nin­ka­vi­mu tarp jo ir kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R. Kur­lians­kio nė­ra su­si­ję su gry­nai­siais pi­ni­gais. Ga­li­mos ky­šio ver­tės par­la­men­ta­ras ne­atsk­lei­dė, ta­čiau nu­ro­dė, „kad tai ti­krai nė­ra šim­tai tūks­tan­čių“.

Esą apk­lau­sa STT bu­vo dau­giau tech­ni­nio po­bū­džio. „Kal­bė­jo­me apie tech­ni­nes de­ta­les – am­žius, gi­mi­mo da­ta. Ne ka­žin ko­kios de­ta­lės, ku­rios ži­niask­lai­dai bū­tų bai­siai įdo­mios“, – aiš­ki­no V. Gap­šys.

Pa­sak „dar­bie­čio“, per kra­tą na­muo­se iš jo bu­vo pa­im­ti ke­li do­ku­men­tai, su­si­ję su ži­niask­lai­dos kam­pa­ni­jos pla­na­vi­mu, taip pat as­me­ni­nis kom­piu­te­ris, te­le­fo­nas. Kaip ti­ki­no V. Gap­šys, gry­nų­jų pi­ni­gų na­muo­se jis tu­rė­jo ne­daug – 120 eu­rų ir ke­lis šim­tus JAV do­le­rių. Jų par­ei­gū­nai ne­lie­tė.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, iš jo ka­bi­ne­to Sei­me par­ei­gū­nai iš­ėjo ne­ši­ni vie­no įsta­ty­mo pro­jek­to me­džia­ga. „Kra­ta tru­ko ke­lias va­lan­das, ma­no ka­bi­ne­te yra ga­na daug kny­gų, do­ku­men­tų. Pa­siė­mė vie­no pro­jek­to me­džia­gą, su­si­ju­sią su įsta­ty­mu, ku­ris jau se­no­kai pri­im­tas ir vei­kia“, – aiš­ki­no V. Gap­šys.

Spren­di­mą dėl to, ar pa­seks E. Ma­siu­lio pa­vyz­džiu ir at­si­sa­kys Sei­mo na­rio man­da­to bei pa­si­trauks iš par­ti­jos, V. Gap­šys ža­dė­jo pri­im­ti po po­kal­bio su Dar­bo par­ti­jos va­do­vais. „Su­si­tik­siu su par­ti­jos va­do­vy­be, ap­kal­bė­si­me si­tua­ci­ją ir ko­kį rei­kia pri­im­ti spren­di­mą. Nė­ra prob­le­mų vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą pri­im­ti. Ne­tu­riu nuo ko bėg­ti, vis­ką ga­liu pa­aiš­kin­ti“, – ti­ki­no jis.

Kol kas – už V. Gapšį

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis par­eiš­kė pa­si­ti­kin­tis tei­sė­sau­ga ir lau­kian­tis dau­giau in­for­ma­ci­jos apie at­lie­ka­mą ty­ri­mą. Taip pat jis įsi­ti­ki­nęs, kad esant da­bar­ti­nei si­tua­ci­jai V. Gap­šys ne­tu­rė­tų pa­lik­ti par­ti­jos ir Sei­mo. „Aš pa­si­ti­kiu V. Gap­šiu, ta­čiau jei­gu pa­si­ro­dys dau­giau tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos, kad kas nors bu­vo ne­tei­sė­tai pa­da­ry­ta, tai rea­guo­si­me ki­taip“, – tvir­ti­no V. Ma­zu­ro­nis. Par­ti­jos spren­di­mas dėl V. Gap­šio esą pri­klau­sys nuo to, ar tei­sė­sau­ga kreip­sis į Sei­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, ko­kia in­for­ma­ci­ja bus iš­dės­ty­ta Sei­mui pa­teik­to­je ty­ri­mo me­džia­go­je.

V. Ma­zu­ro­nis pa­brė­žė ne­ma­tęs jo­kių po­žy­mių, kad Dar­bo par­ti­jai bū­tų da­ro­ma ne­tei­sė­ta įta­ka. „Ti­krai nie­ko ne­nu­jau­čiau, nie­ko ne­ži­nau, koks po­vei­kis ir apie ką ga­lė­jo bū­ti. Aš, tie­sa, ne vi­suo­se frak­ci­jos po­sė­džiuo­se da­ly­vau­ju, tik tuo­met, kai bū­nu Lie­tu­vo­je, bet nei in­for­ma­ci­jos to­kios tu­riu, nei bū­da­mas par­ti­jo­je ne­pas­te­bė­jau, kad bū­tų po­vei­kis ar kas nors pa­na­šaus“, – tvir­ti­no jis.

V. Ma­zu­ro­nis aiš­ki­no ne­pa­žįs­tan­tis šiuo me­tu su­im­to R. Kur­lians­kio ir kaip par­ti­jos va­do­vas ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie ko­kius nors par­ti­jos ir kon­cer­no „MG Bal­tic“ ry­šius.

„No­riu už­jaus­ti sa­vo ko­le­gas, ku­rie dir­ba Sei­me, nes at­ro­do, kad iki rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pa­bai­gos jiems vi­siems yra sau­giau­sias bal­sa­vi­mas su­si­lai­kant, nes bal­suo­jant „už“ ga­li at­ro­dy­ti, jog tu re­mi spren­di­mus, bal­suo­jant „prieš“ ga­li at­ro­dy­ti, kad tu kam nors truk­dai pri­im­ti spren­di­mą“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Koa­li­ci­jos dar­bui nesutrukdys

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė pa­si­ti­kin­tis tei­sė­sau­ga. „Tei­sė­sau­ga dir­ba sa­vo dar­bą, ne­abe­jo­ju, kad jį at­liks tin­ka­mai ir iš­siaiš­kins, kas vyks­ta. Ne­pai­sant to, ar kra­tos at­lie­ka­mos pas koa­li­ci­jos par­tne­rius, ar pas opo­zi­ci­ją – tu­ri bū­ti tai­ko­mi vie­no­di skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mai“, – pa­brė­žė jis.

A. But­ke­vi­čiaus ma­ny­mu, su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja ne­su­truk­dys koa­li­ci­jos par­tne­riams skir­ti de­ra­mai dė­me­sio svar­biems dar­bams, ku­riuos pri­va­lu baig­ti iki šios ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

Ky­ši­nin­kai „užk­ni­so juodai“

Į skan­da­lą ne­tru­ko rea­guo­ti ir di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LDK) – pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. „Ky­ši­nin­kai užk­ni­so juo­dai. Taip, jūs, krei­piuo­si į jus vi­sus, ku­rie kiau­lės aki­mis ma­nė­te (o gal dar vis ma­no­te), kad čia tik ne­di­de­lis ky­še­lis. Nes juk „vi­si taip da­ro“. Jūs griau­na­te vals­ty­bę, ėda­te jos pa­ma­tus. Jūs esa­te su­pu­vę ir jū­sų su­pu­vi­mas nuo­di­ja ki­tus. De­ja, ko­rup­ci­jai nė­ra nau­jo­sios ar se­no­sios kar­tos. Jei ėmė­te ne­šva­rius pi­ni­gus, jūs ne­sa­te jo­kia nau­jo­ji kar­ta. Jūs – to­kia pa­ti sa­va­nau­diš­ka no­menk­la­tū­ra, ku­riai tiks­las – sa­vo ir bend­ri­nin­kų ge­ro­vė – pa­tei­si­na vi­sas prie­mo­nes. Ži­nau vie­na – kai va­ka­re vis­kas nu­rims­ta, ty­lo­je jūs gir­di­te pa­bai­gos žings­nius. Jū­sų pa­bai­gos“, – sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je par­eiš­kė G. Lands­ber­gis.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius sa­kė per daug ne­nus­te­bęs dėl ži­nios apie nau­ją tei­sė­sau­gi­nin­kų vi­zi­tą į par­la­men­to rū­mus. Jis tei­gė tu­rįs per ma­žai in­for­ma­ci­jos, kad ga­lė­tų pa­tar­ti, kaip to­liau tu­rė­tų elg­tis V. Gap­šys. „Ta­čiau yra E. Ma­siu­lio pa­vyz­dys ir Vik­to­ro Us­pas­ki­cho. Jie ga­na prieš­in­gi – vie­nas aiš­ki­no, kad vis­kas yra są­moks­las, ki­tas ne­aiš­ki­no, esą tei­sė­sau­ga kaž­ką blo­gai da­ro, o pa­si­trau­kė“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lius.

Jis sa­kė ne­ma­nąs, kad kas nors pa­na­šaus ga­lė­tų nu­tik­ti ir ku­riam nors Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­riui. „Ma­nau, kad mū­sų san­ty­kiai su šiuo kon­cer­nu šal­to­ki, to­dėl žiū­riu ra­miau“, – pa­brė­žė A. Ku­bi­lius.

Dar vie­nas smū­gis po­li­ti­nei sistemai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, nau­ja­sis skan­da­las – rim­tas sig­na­las vi­siems Sei­me dir­ban­tiems ir įsta­ty­mus ku­rian­tiems po­li­ti­kams apie tei­si­nia­me lau­ke eg­zis­tuo­jan­čias „sky­les“. Anot po­li­to­lo­go, „si­tua­ci­jos su­si­for­muo­ja pil­ko­jo­je tei­si­nė­je zo­no­je, kur iki ga­lo ne­aiš­ku, kas yra kas ir kaip tu­ri bū­ti“.

„Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­nio lau­ko są­ly­tis ne­iš­ven­gia­mas, bend­rų in­te­re­sų, įvai­rių sie­kių bend­ra­dar­biau­ti la­bai daug. To­dėl ma­ny­čiau, kad po­li­ti­kai tu­ri la­bai pre­ci­ziš­kai reg­la­men­tuo­ti vi­sas ga­li­mas ir ne­ga­li­mas si­tua­ci­jas. Gal­būt ta­da pa­vo­jai vi­sai po­li­ti­nei sis­te­mai bū­tų švel­nes­ni“, – LŽ sa­kė L. Bie­li­nis.

Ta­čiau jis pa­tiks­li­no ne­tei­giąs, kad tie po­li­ti­kai, ku­riems mes­ti įta­ri­mai, yra ne­kal­ti. „Aš sa­kau, kad tei­si­nį šios si­tua­ci­jos lau­ką rei­kia nu­glu­din­ti taip, kad vi­siems bū­tų aiš­ku: jei el­gie­si taip, esi ky­ši­nin­kas, apei­ni mo­kes­čių sis­te­mą – nu­si­kals­ti vals­ty­bei. Šiuo at­ve­ju dau­ge­lis po­li­ti­kų, ti­kė­ti­na, net ir ne­su­vo­kia, ką da­ro“, – sa­kė eks­per­tas. Ir tai, anot jo, le­mia įsta­ty­mų trū­ku­mai.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, V. Gap­šio skan­da­las – pa­pil­do­mas smū­gis Dar­bo par­ti­jai. „Ir di­džiu­lis smū­gis šios par­ti­jos nau­ja­jam va­do­vui Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui, ku­ris at­ėjo į šią par­ti­ją kaip žmo­gus, tu­rin­tis sim­bo­li­zuo­ti nau­ją ir šva­res­nį jos gy­ve­ni­mo eta­pą. Ir stai­ga nau­ja­sis va­do­vas tu­ri srėb­ti tą pa­čią sriu­bą“, – tei­gė L. Bie­li­nis.

Ka­dan­gi „dar­bie­čių“ įvaiz­dis dėl va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­los ir šiaip jau bu­vo ne be prie­kaiš­tų, ki­taip nei li­be­ra­lų at­ve­ju, dar vie­nas skan­da­lin­gas fak­tas Dar­bo par­ti­jos rin­kė­jų ne­tu­rė­tų itin iš­gąs­din­ti. „Ta­čiau vi­sai po­li­ti­nei sis­te­mai tai ti­krai rim­tas smū­gis. Bend­ras nu­si­vy­li­mas par­ti­jo­mis, rin­ki­mais, po­li­ti­kais tik pa­di­dės. Ma­nau, kad Sei­mas, pre­zi­den­tė, Vy­riau­sy­bė tu­ri mąs­ty­ti, kaip tą sis­te­mą rea­bi­li­tuo­ti, nu­ro­dy­ti bū­dus, ku­rie leis­tų at­si­kra­ty­ti ko­rup­ci­nio įvaiz­džio“, – pa­brė­žė L. Bie­li­nis.