Skambus pavadinimas – reklaminis triukas
Na­cio­na­li­nis ad­vo­ka­tų kon­tro­lės ir ver­ti­ni­mo cen­tras - šį skam­bų pa­va­di­ni­mą tu­rin­ti įstai­ga su­kė­lė ad­vo­ka­tų pa­si­pik­ti­ni­mą, nes rea­liai to­kio cen­tro nė­ra, o jo var­du be­si­dangs­tan­ti bend­ro­vė už­sii­ma vi­sai ki­ta veik­la. Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros va­do­vai dėl to ke­ti­na kreip­tis į teis­mą.

Apie Na­cio­na­li­nį ad­vo­ka­tų kon­tro­lės ir ver­ti­ni­mo cen­trą Lie­tu­vos ad­vo­ka­tų ta­ry­ba pir­mą­kart iš­gir­do iš pa­pras­tų žmo­nių. Skam­bi­nu­sie­ji te­le­fo­nu tei­ra­vo­si, ko­kias tiks­liai funk­ci­jas at­lie­ka ir ko­kių ga­lių tu­ri šis cen­tras.

„Mus pa­sie­kia ne vi­sa in­for­ma­ci­ja, tad anks­čiau apie to­kį cen­trą ne­bu­vo­me gir­dė­ję. Pa­si­do­mė­jus pa­aiš­kė­jo, kad pa­va­di­ni­mas nau­do­ja­mas tie­siog rek­la­mos tiks­lais“, - LŽ sa­kė Lie­tu­vos ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ig­nas Vė­gė­lė.

Jo tei­gi­mu, per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jau ne sy­kį kreip­ta­si į teis­mus dėl ne­tei­sė­tai var­to­ja­mo ad­vo­ka­to var­do. By­las Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra lai­mi, ta­čiau no­rin­čių­jų, kad ne­tiks­lūs ar są­mo­nin­gai klai­di­nan­tys pa­va­di­ni­mai gau­sin­tų tam ti­krų įmo­nių klien­tų bū­rius, ne­ma­žė­ja.

„Pa­ti­kri­nau Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tre ir ne­ra­dau, kad Na­cio­na­li­nis ad­vo­ka­tų kon­tro­lės ir ver­ti­ni­mo cen­tras bū­tų re­gis­truo­tas. Su šį cen­trą ke­ti­nu­sio steig­ti as­mens ki­to­mis įmo­nė­mis - UAB “Ti­kro­ji tur­to kai­na" ir UAB Na­cio­na­li­niu ža­los ir sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo cen­tru - šiuo me­tu tu­ri­me ad­mi­nis­tra­ci­nę by­lą, ku­rio­je yra gin­či­ja­mas Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos spren­di­mas dėl bau­dos joms sky­ri­mo už klai­di­nan­čios rek­la­mos sklei­di­mą”, - LŽ pa­sa­ko­jo ad­vo­ka­tė Bea­ta Vi­lie­nė. Ji pri­dū­rė, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Ape­lia­ci­ne tvar­ka by­la bus nag­ri­nė­ja­ma Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me ge­gu­žės 19 die­ną.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius LŽ sa­kė, kad jo at­sto­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja jo­kių skun­dų dėl Na­cio­na­li­nio ad­vo­ka­tų kon­tro­lės ir ver­ti­ni­mo cen­tro nė­ra ga­vu­si. „Dau­gu­ma var­to­to­jų jau ži­no, kur kreip­tis, jei­gu jiems bu­vo su­teik­tos ne­tin­ka­mos pa­slau­gos. Bū­tent to­dėl mi­nis­te­ri­ją pa­sie­kia itin ma­žai skun­dų“, - aiš­ki­no A. Ku­tre­vi­čius.

Re­gis­trų cen­tro at­sto­vas spau­dai Ai­das Pe­tro­šius LŽ pa­tvir­ti­no, kad mi­nė­tas cen­tras duo­me­nų ba­zė­je nė­ra už­re­gis­truo­tas, o in­ter­ne­te nu­ro­dy­tu ad­re­su vei­kia ki­ta or­ga­ni­za­ci­ja - UAB Na­cio­na­li­nis ža­los ir sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo cen­tras. Jo di­rek­to­rius - Sau­lius Vaikš­no­ras. Vie­nin­te­lė bend­ro­vės ak­ci­nin­kė - ki­ta įmo­nė “Ti­kro­ji tur­to kai­na”. Jos vie­nin­te­lis ak­ci­nin­kas ir va­do­vas - jau mi­nė­tas S. Vaikš­no­ras. UAB „Ti­kro­ji tur­to kai­na“ nu­ro­do už­sii­man­ti tei­si­ne veik­la. 2013 me­tų pa­bai­go­je jo­je dir­bo 25 dar­buo­to­jai.

„Re­gis­trų cen­tro ver­ti­ni­mu, ši įmo­nė lai­ky­ti­na ne­skaid­ria, nuo­sek­liai ig­no­ruo­jan­čia įsta­ty­muo­se įtvir­tin­tą prie­vo­lę vie­šam re­gis­trui teik­ti sa­vo veik­los fi­nan­si­nes at­as­kai­tas“, - pa­brė­žė A. Pe­tro­šius.

Kai LŽ pa­skam­bi­no S. Vaikš­no­rui, jis pa­tvir­ti­no, kad Na­cio­na­li­nis ad­vo­ka­tų kon­tro­lės ir ver­ti­ni­mo cen­tras tė­ra rek­la­mi­nis pa­va­di­ni­mas, ta­čiau iš­sa­miau pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją su­ti­ko tik raš­tu. Nu­ro­dy­tu elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­su klau­si­mus nu­siun­tu­si žur­na­lis­tė per pu­sę sa­vai­tės at­sa­ky­mo iš S. Vaikš­no­ro ne­su­lau­kė.