Skaitys septintą metinį pranešimą
Šį ket­vir­ta­die­nį ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė skai­tys me­ti­nį pra­ne­ši­mą.

Ket­vir­ta­die­nį, bir­že­lio 9 d., 10 val., Sei­me skai­tys me­ti­nį pra­ne­ši­mą, ku­ria­me, kaip įpa­rei­go­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja, apž­velgs pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, ša­lies vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­ką. Tai jau sep­tin­ta­sis ša­lies va­do­vės me­ti­nis pra­ne­ši­mas, ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Prieš me­ti­nį pra­ne­ši­mą Pre­zi­den­tė pa­tei­kia ir svar­biau­sių sa­vo dar­bų apž­val­gą.

An­trų­jų an­tros ka­den­ci­jos me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės dar­bų apžvalga

Sta­tis­ti­ka (2015 07 12–2016 06 07)

Pa­teik­ta 17 įsta­ty­mų pro­jek­tų.

3 įsta­ty­mai grą­žin­ti Sei­mui svars­ty­ti pa­kar­to­ti­nai.

Pa­teik­ta Sei­mui ra­ti­fi­kuo­ti 12 tarp­tau­ti­nių tei­sės ak­tų.

Pa­skir­ti 44 nau­ji tei­sė­jai ir 15 tei­sė­jų per­kel­ti į aukš­tes­nės pa­ko­pos teis­mus.

Pa­skir­ti 3 teis­mų pir­mi­nin­kai, iš jų ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas.

At­leis­ta 19 tei­sė­jų, iš ku­rių vie­nas – už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos (VGT) po­sė­džiuo­se pa­tvir­tin­ti 6 ša­lies sau­gu­mui svar­būs nu­ta­ri­mai.

Su­teik­ti 52 pir­mie­ji lei­te­nan­to ir 7 pul­ki­nin­ko ka­ri­niai laips­niai.

32 už­sie­nio vals­ty­bių ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų ir par­ei­gū­nų vi­zi­tai į Lie­tu­vą.

77 su­si­ti­ki­mai su už­sie­nio ša­lių at­sto­vais, iš jų – 33 su Pre­zi­den­tais, 23 – su prem­je­rais, 4 – su par­la­men­tų pir­mi­nin­kais, 16 – su tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais.

Pa­skir­ti 7 Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai.

Pri­im­ta 21 už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­rių ski­ria­ma­sis raš­tas.

26 vi­zi­tai į už­sie­nį.

29 in­ter­viu Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai ir 9 spau­dos kon­fe­ren­ci­jos, 13 in­ter­viu už­sie­nio ži­niask­lai­dai.

Pa­sa­ky­tos 68 kal­bos.

Gau­ti 4222 as­me­nų krei­pi­mai­si.

Svar­biau­si dar­bai (2015 07 12–2016 06 07)

1. So­cia­li­nis sau­gu­mas – na­cio­na­li­nis prioritetas

Pre­zi­den­tė ini­ci­ja­vo il­ga­lai­kę na­cio­na­li­nę so­cia­li­nio sau­gu­mo kam­pa­ni­ją „Už sau­gią Lie­tu­vą“, ku­ri tel­kia žmo­nes, ins­ti­tu­ci­jas, NVO, vers­lą spręs­ti skau­džiau­sias so­cia­li­nes prob­le­mas. In­ter­ne­to por­ta­le uz­sau­gia­lie­tu­va.lt kiek­vie­nas kvie­čia­mas da­ly­tis sa­vo idė­jo­mis ir at­lik­tais dar­bais, ku­rie ga­li tap­ti įkve­pian­čiais pa­vyz­džiais ku­riant sau­gią Lie­tu­vą. Kam­pa­ni­jos tiks­las:

ska­tin­ti vai­kų glo­bą šei­mo­se ir įvai­ki­ni­mą,

ma­žin­ti smur­tą ir pa­ty­čias,

ma­žin­ti pri­klau­so­my­bes,

ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių mas­tą ir už­ti­krin­ti efek­ty­vią pre­ven­ci­ją.

Pra­dė­ta vai­kų glo­bos sis­te­mos pert­var­ka. Pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos įsta­ty­mų pa­tai­sos, ska­ti­nan­čios ir spar­ti­nan­čios vai­kų glo­bą šei­mo­se bei šei­my­no­se ir įvai­ki­ni­mą. Per dve­jus me­tus glo­bos įstai­go­se au­gan­čių vai­kų su­ma­žė­jo pu­se tūks­tan­čio.

Pir­mie­ji žings­niai ma­ži­nant vai­kų glo­bos na­mų skai­čių – pert­var­ky­ti Pu­ti­no vai­kų glo­bos na­mai Ma­ri­jam­po­lė­je, to­kia pa­ti re­for­ma įvyk­dy­ta ir Pa­bra­dės glo­bos na­muo­se, Žo­ly­no vai­kų glo­bos na­muo­se Vil­niu­je, Vieš­vi­lės glo­bos na­muo­se.

Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va re­for­muo­tas bu­vęs Švėkš­nos spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras, ku­ria­me ug­do­mi vai­kai, tu­rin­tys emo­ci­jų ir el­ge­sio su­tri­ki­mų. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos vai­kai bus ug­do­mi Kau­ne nau­jai įkur­ta­me cen­tre.

Pa­teik­tos Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma su­kur­ti pri­va­lo­mą ir vie­nin­gą ko­vos su smur­tu ir pa­ty­čio­mis sis­te­mą vi­so­se ša­lies bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se.

Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va pa­teik­tas Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­mi rea­lūs spren­di­mai, lei­sian­tys iš­skaid­rin­ti gy­dy­mo įstai­gų veik­lą ir su­trum­pin­ti pa­cien­tų lau­ki­mo ei­les.

2. Stip­ri­na­mi vals­ty­bės gy­ny­bos pajėgumai

Už­ti­krin­ta grės­mes ati­tin­kan­ti ša­lies gy­ny­ba– Pre­zi­den­tės va­do­vau­ja­mos VGT spren­di­mai dėl:

2016 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nės stra­te­gi­jos – pa­sta­rą­jį kar­tą ji bu­vo at­nau­jin­ta 2012 me­tais;

2016 m. VGT įtvir­tin­to miš­rios ka­riuo­me­nės mo­de­lį, kiek­vie­nais me­tais kvie­čiant iki 4 tūkst. šauk­ti­nių ka­rių ir taip ak­ty­viai di­di­nant par­eng­tą­jį ka­rių re­zer­vą. 2015 m. ka­riuo­me­nės da­li­nių už­pil­dy­mas ka­riais iš­au­go dau­giau nei dvi­gu­bai– nuo 36 iki 78 proc.;

ka­ri­nės tech­ni­kos mo­der­ni­za­ci­jos 2017–2020 me­tams;

fi­nan­sa­vi­mo gy­ny­bai di­di­ni­mo – 2016 m. fi­nan­sa­vi­mas gy­ny­bai di­dė­jo iki 1,5 proc. BVP – tai vie­nas spar­čiau­sių au­gi­mų tarp NA­TO na­rių.

Lie­tu­vai – pa­pil­do­mos NA­TO sau­gu­mo ga­ran­ti­jos. Įgy­ven­di­na­mi NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se pri­im­ti spren­di­mai.

Įkur­ta NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo va­da­vie­tė Vil­niu­je, rei­ka­lin­ga sklan­džiam NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mui Lie­tu­vo­je už­ti­krin­ti.

Per tre­jus me­tus pa­dvi­gu­bin­tas ka­ri­nių pra­ty­bų skai­čius Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vo­je pir­mo­je iš Bal­ti­jos ša­lių dis­lo­kuo­ta JAV ka­ri­nė tech­ni­ka, skir­ta ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai už­ti­krin­ti.

Lie­tu­va stip­ri­na pri­iman­čio­sios ša­lies pa­jė­gu­mus, rei­ka­lin­gus NA­TO par­tne­rių bu­vi­mui už­ti­krin­ti.

Stip­ri­na­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas su JAV ir ki­tais NA­TO są­jun­gi­nin­kais.

2016 m. pa­tvir­tin­tas JAV ro­tuo­ja­mų pa­jė­gų ne­per­trau­kia­mų ka­ri­nių pra­ty­bų Lie­tu­vo­je ka­len­do­rius.

2016 m. pla­nuo­ja­mos JAV in­ves­ti­ci­jos į Lie­tu­vos ka­ri­nę inf­ras­truk­tū­rą.

Pre­zi­den­tės vals­ty­bi­nio vi­zi­to Vo­kie­ti­jo­je me­tu 2016 m. ba­lan­džio 20 d. už­ti­krin­tas es­mi­nis Vo­kie­ti­jos ka­ri­nių pa­jė­gų in­dė­lis į NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mą Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­va pri­si­de­da prie sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo pa­sau­ly­je.

Lie­tu­va da­ly­vau­ja 5 tarp­tau­ti­nė­se tai­kos pa­lai­ky­mo mi­si­jo­se (Af­ga­nis­ta­ne, Ko­so­ve, Vi­dur­že­mio jū­ro­je ir Af­ri­ko­je).

Esa­me vie­ni ak­ty­viau­sių Ukrai­nos rė­mė­jų – re­for­muo­ja­me ka­riuo­me­nę, mo­ko­me, gy­do­me ko­vos zo­no­se su­žeis­tus Ukrai­nos ka­rius.

Lie­tu­va pri­si­de­da prie ko­vos su prieš­iš­ka pro­pa­gan­da ES ir NA­TO ly­giu. Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va in­for­ma­ci­nis sau­gu­mas ir ko­va su pro­pa­gan­da pir­mą kar­tą iš­kel­ti į Eu­ro­pos va­do­vų lyg­me­nį. Par­eng­tas veiks­mų pla­nas dėl at­kir­čio de­zin­for­ma­ci­jai ES ly­giu ir įsteig­ta eks­per­tų gru­pė Eu­ro­pos iš­ori­nių veiks­mų tar­ny­bo­je. Da­ly­vau­ja­me NA­TO akre­di­tuo­to Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro veik­lo­je Ry­go­je nuo 2015 m. rugp­jū­čio.

Sie­kiant už­ti­krin­ti vi­suo­me­nės sau­gu­mą, Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va pri­im­tos Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma, kad lais­vė­je esan­tys nu­teis­tie­ji bū­tų pri­žiū­ri­mi at­sa­kin­giau.

3. Skaid­ru­mas, at­vi­ru­mas ir tei­sin­gu­mas – tei­si­nės vals­ty­bės pamatai

Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­to­mis Lab­da­ros ir par­amos, Vie­tos sa­vi­val­dos, Kon­ku­ren­ci­jos ir Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mų pa­tai­so­mis sie­kia­ma su­stab­dy­ti še­šė­li­nės par­amos da­li­ji­mą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se įmo­nė­se bei už­ti­krin­ti aukš­čiau­sius sa­vi­val­dos skaid­ru­mo ir vie­šu­mo stan­dar­tus.

Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va pa­teik­tos Sta­ty­bos įsta­ty­mo, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo ir Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rių tiks­las – su­tram­dy­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas bei su­da­ry­ti są­ly­gas grei­čiau nu­griau­ti ne­tei­sė­tus sta­ti­nius, di­din­ti bau­das už sa­va­va­liš­kus sta­ti­nius bei griež­tin­ti to­kių sta­ti­nių re­gis­tra­vi­mo ir įtei­si­ni­mo pro­ce­dū­ras.

Pre­zi­den­tės pa­teik­to­mis Teis­mų įsta­ty­mo, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so, Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­so­mis sie­kia­ma di­des­nio teis­mų at­vi­ru­mo, įtvir­ti­nant ga­li­my­bę trans­liuo­ti, fil­muo­ti ar fo­tog­ra­fuo­ti teis­mo spren­di­mo pa­skel­bi­mą, da­ry­ti jo gar­so ar vaiz­do įra­šą, jei tai bū­ti­na vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, moks­lo ar mo­ky­mo tiks­lais.

Pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios už­ker­ta ke­lią pa­si­pi­ni­ga­vi­mui vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma už­ti­krin­ti rin­ki­mų skaid­ru­mą ir už­kirs­ti ke­lią ma­ni­pu­liuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tais, kei­čiant gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios už­ti­kri­na rea­lią įmo­nių va­do­vų at­sa­ko­my­bę, skaid­rią tur­to par­da­vi­mo iš var­žy­ty­nių tvar­ką ir ne­be­lei­džia vil­kin­ti ban­kro­to by­lų.

Pa­skir­tas ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras. Pro­ku­ra­tū­ra tu­ri tap­ti mo­der­nia, vi­suo­me­nei at­vi­ra ir aukš­čiau­sius pro­fe­sio­na­lu­mo stan­dar­tus ati­tin­kan­čia ins­ti­tu­ci­ja bei už­ti­krin­ti efek­ty­vų vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą.

Pa­skir­tas nau­ja­sis vie­no aukš­čiau­sių­jų teis­mų – Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas.

Pa­skir­tas Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­kas. Cen­tri­nis ban­kas tu­ri už­ti­krin­ti ša­lies fi­nan­sų sek­to­riu­je pra­dė­tų re­for­mų tęs­ti­nu­mą, fi­nan­sų sis­te­mos sta­bi­lu­mą, pa­slau­gų prie­ina­mu­mą ir ko­ky­bę.

4. Pi­lie­ti­nės ir kon­ku­ren­cin­gos vi­suo­me­nės augimas

Pre­zi­den­tės ve­to už­kir­to ke­lią vie­šu­mo, žo­džio lais­vės ir vi­suo­me­nės tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją apie teis­mo pro­ce­sus var­žy­mui. Pre­zi­den­tė ve­ta­vo Sei­mo pri­im­tas Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis siek­ta kri­mi­na­li­zuo­ti bet ko­kios ne­vie­šo teis­mo po­sė­džio by­los me­džia­gos ar jos da­lies at­sklei­di­mą ar­ba vie­šą pa­sklei­di­mą.

Pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, už­ti­kri­nan­čios aukš­tes­nę moks­lo ir stu­di­jų ko­ky­bę, orien­tuo­jant stu­di­jas į dar­bo rin­kos ir vals­ty­bės po­rei­kius bei ska­ti­nant ino­va­ci­jas.

Pre­zi­den­tė ve­ta­vo an­ti­kons­ti­tu­ci­nes Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas bei pa­siū­lė nau­ją stu­den­to pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mo sis­te­mą aukš­ta­ja­me moks­le.

Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va par­eng­tas ir pa­tvir­tin­tas Pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pla­nas 2016–2019 me­tų lai­ko­tar­piui, ku­ria­me ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas pi­lie­ti­nio ug­dy­mo, vi­suo­me­nės kri­ti­nio mąs­ty­mo ir in­for­ma­ci­nio raš­tin­gu­mo ug­dy­mui, is­to­ri­nės ir vals­ty­bi­nės ta­pa­ty­bės stip­ri­ni­mui.

Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va Lie­tu­va pra­dė­jo sto­ji­mo pro­ce­dū­rą į vie­ną di­džiau­sių ir pa­žan­giau­sių pa­sau­lio moks­lo or­ga­ni­za­ci­jų – Eu­ro­pos bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­ją (CERN).

Pre­zi­den­tū­ro­je įkur­tas Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tras– pir­mas Lie­tu­vo­je mo­der­nus edu­ka­ci­nis cen­tras, de­ta­liai pri­sta­tan­tis, kaip vei­kia vals­ty­bė ir kaip de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės kū­ri­me ir val­dy­me da­ly­vau­ja pi­lie­tis.

Pri­im­tos Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios tei­sę ypa­tin­gų nuo­pel­nų mū­sų vals­ty­bei tu­rin­tiems pi­lie­čiams tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ne­at­si­sa­kant Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­so.

Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ta pa­trio­tiš­ku­mą ska­ti­nan­ti ak­ci­ją „Va­sa­rio 16-ąją švęsk links­mai ir iš­ra­din­gai“ jau su­lau­kė dau­giau nei 1400 ini­cia­ty­vų.

Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ta ak­ci­ja „Kny­gų Ka­lė­dos“ ta­po kny­gų my­lė­to­jus ir bend­ruo­me­nes tel­kian­čiu ju­dė­ji­mu. Ša­lies bib­lio­te­kas pa­pil­dė dau­giau nei 172 tūkst. kny­gų.

5. Ak­ty­vi už­sie­nio po­li­ti­ka – Lie­tu­vos in­te­re­sams įtvirtinti

Lie­tu­va pra­dė­jo de­ry­bas dėl na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO). EB­PO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­ge­lis Gur­ria Pre­zi­den­tės kvie­ti­mu lan­kė­si Lie­tu­vo­je 2016 m. ko­vo 15 die­ną.

Ati­da­ry­tos elek­tros jung­tys su Šve­di­ja ir Len­ki­ja– tai stra­te­gi­niai elek­tros til­tai su Va­ka­rų Eu­ro­pa.

Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos du­jo­tie­kio (GIPL) tie­si­mo– iš izo­liuo­tų du­jų rin­kų Bal­ti­jos ša­lys taps Eu­ro­pos du­jų rin­kos da­ly­vė­mis.

Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių ini­cia­ty­va su­kur­ta Eu­ro­pos ener­ge­ti­nė są­jun­ga.

Lie­tu­va nuo­sek­liai pa­lai­ko Ukrai­nos eu­ro­pie­tiš­ką ke­lią– sie­kį už­si­ti­krin­ti be­vi­zį re­ži­mą su ES vals­ty­bė­mis bei ES ir Ukrai­nos Lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą.

Vie­nin­gas Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je ver­ti­ni­mas Eu­ro­pos va­do­vų ly­giu ir pra­tęs­tos ES sank­ci­jos Ru­si­jai.

Ak­ty­vus in­dė­lis sie­kiant bran­duo­li­nio sau­gu­mo ir sau­gos– nuo­sek­liai ke­liant Bal­ta­ru­si­jos As­tra­ve sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gos ir grės­mės Lie­tu­vai klau­si­mus. Pre­zi­den­tės da­ly­va­vi­mas Va­šing­to­no Bran­duo­li­nio sau­gu­mo vir­šū­nių su­si­ti­ki­me 2016 m. ba­lan­džio 1 die­ną.

Ak­ty­vus Lie­tu­vos in­dė­lis į tarp­tau­ti­nes pa­stan­gas kli­ma­to kai­tos sri­ty­je – Pre­zi­den­tė Jung­ti­nė­se Tau­to­se 2016 m. ba­lan­džio 22 d. pa­si­ra­šė Par­yžiaus kli­ma­to kai­tos su­si­ta­ri­mą.

Lie­tu­va kar­tu su ki­to­mis ES vals­ty­bė­mis ak­ty­viai da­ly­vau­ja ša­lin­da­ma ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prie­žas­tis:

siun­čia­me Lie­tu­vos par­ei­gū­nus ir tech­ni­ką ES iš­orės sie­nų ap­sau­gai stip­rin­ti ir mig­ra­ci­jos pro­ce­sams val­dy­ti;

Lie­tu­va pa­de­da spręs­ti mig­ra­ci­jos kri­zę pri­im­da­ma prie­globs­čio pra­šy­to­jus ir skir­da­ma hu­ma­ni­ta­ri­nę par­amą Tur­ki­jai, Si­ri­jai, Af­ri­kos ša­lims.

Ak­ty­vių po­li­ti­nių, eko­no­mi­nių ir kul­tū­ri­nių ry­šių stip­ri­ni­mas vyks­tant ofi­cia­lių vi­zi­tų į Iz­rae­lį, Pa­les­ti­ną, Va­ti­ka­ną, Švei­ca­ri­ją, Slo­vė­ni­ją, Vo­kie­ti­ją, Jor­da­ni­ją ir pri­imant už­sie­nio vals­ty­bių va­do­vus iš Šve­di­jos, Ukrai­nos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Ru­mu­ni­jos, Kroa­ti­jos Lie­tu­vo­je.

Da­ly­va­vi­mas aukš­čiau­sio ly­gio tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se: Da­vo­so Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me, Miun­che­no sau­gu­mo kon­fe­ren­ci­jo­je, Bu­ka­reš­to vir­šū­nių su­si­ti­ki­me.

Už­sie­nio po­li­ti­ka Lie­tu­vos eko­no­mi­kai stip­rin­ti – Pre­zi­den­tė da­ly­va­vo Iz­rae­lio, Ukrai­nos, Vo­kie­ti­jos vers­lo fo­ru­muo­se ir su­si­ti­ki­muo­se su di­džiau­sių pa­sau­lio vers­lo gi­gan­tų at­sto­vais.

Lie­tu­va sėk­min­gai bai­gė dar­bą Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je – pa­tei­sin­tas tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos pa­si­ti­kė­ji­mas:

per dve­jus Lie­tu­vos dar­bo JTST me­tus ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas Ru­si­jos ag­re­si­jai Ukrai­no­je;

Lie­tu­vos ini­cia­ty­va su­reng­ta 11 po­sė­džių;

taip pat ak­cen­tuo­ti mo­te­rų ir vai­kų ap­sau­gos konf­lik­tuo­se, tei­sės vir­še­ny­bės, žur­na­lis­tų ap­sau­gos, ko­vos su ne­tei­sė­ta gink­lų pre­ky­ba klau­si­mai.

Pa­sau­lio mo­te­rų ly­de­rių ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­ti Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Niu­jor­ke ini­ci­ja­vo aukš­to ly­gio dis­ku­si­ją dėl mo­te­rų pa­dė­ties ka­ri­niuo­se konf­lik­tuo­se ir da­ly­va­vo Glo­ba­laus mo­te­rų par­la­men­ta­rių fo­ru­mo su­si­ti­ki­me Jor­da­ni­jo­je.

Po­pie­žius Pra­nciš­kus pa­kvies­tas at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­mas su Po­pie­žiu­mi per ofi­cia­lų vi­zi­tą Va­ti­ka­ne 2015 m. spa­lio 26 d. ir su­si­ti­ki­mas su Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi kar­di­no­lu Pie­tro Par­oli­nu Vil­niu­je 2016 m. ge­gu­žės 9 die­ną.

Už dvi­ša­lių san­ty­kių tarp Lie­tu­vos ir Šve­di­jos plė­trą Pre­zi­den­tė ap­do­va­no­ta Šve­di­jos ka­ra­liš­kuo­ju Se­ra­fi­mo or­di­nu.

Už ypa­tin­gus nuo­pel­nus ska­ti­nant lab­da­rin­gą veik­lą, sa­va­no­rys­tę, hu­ma­ni­ta­ri­nes ver­ty­bes ir par­amą ken­čian­tie­siems Pre­zi­den­tei įteik­tas Mal­tos or­di­no aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas „Pro me­ri­to Me­li­ten­si“ su auk­so gran­di­ne.

Per ofi­cia­lų vi­zi­tą Slo­vė­ni­jo­je Pre­zi­den­tei įteik­tas aukš­čiau­sias ša­lies ap­do­va­no­ji­mas.

Pre­zi­den­tei įteik­tas aukš­čiau­sias Ru­mu­ni­jos ap­do­va­no­ji­mas per vals­ty­bi­nį Ru­mu­ni­jos Pre­zi­den­to vi­zi­tą.