Skaičiuos biurokratus
Vals­ty­bės kon­tro­lė už­sib­rė­žė at­lik­ti iki šiol ne­re­gė­to mas­to vie­šo­jo val­dy­mo sek­to­riaus ana­li­zę, siek­da­ma iš­tir­ti, kaip įgy­ven­di­na­mi bent ke­lių Vy­riau­sy­bių kel­ti am­bi­cin­gi jo pert­var­kų pla­nai. Iki šiol tą dar­bą ban­dė nu­veik­ti įvai­rios Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jos, ta­čiau jų veik­la pa­si­baig­da­vo ke­liais šim­tais nu­ka­po­tų gal­vų šim­ta­tūks­tan­ti­nė­je vals­ty­bės tar­nau­to­jų gvar­di­jo­je, ku­rios tiks­lus dy­dis ne­įvar­dy­tas iki šiol.

Vals­ty­bės kon­tro­lie­riai ima ana­li­zuo­ti, kaip rea­li­zuo­ja­mi stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se, pir­miau­sia – Lie­tu­vos pa­žan­gos stra­te­gi­jo­je „Lie­tu­va 2020–2030“, iš­kel­ti am­bi­cin­gi tiks­lai to­bu­lin­ti vie­šą­jį val­dy­mą. Kaip ži­no­ma, stra­te­gi­jo­je tei­gia­ma, kad Eu­ro­pos val­dy­mo efek­ty­vu­mo in­dek­se mū­sų ša­lis iki 2030-ųjų tu­rė­tų pa­kil­ti iki 10 vie­tos. Kol kas, nuo 2009 iki 2014 me­tų, Lie­tu­va ženg­te­lė­jo vos vie­nu laip­te­liu ir šiuo me­tu yra 20-oje vie­to­je tarp vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių.

„Ke­ti­na­me įver­tin­ti, kaip vei­kia vie­šo­jo val­dy­mo sek­to­rius. Ty­ri­mas apims tiek vals­ty­bės tar­ny­bą, tiek vyk­do­mą­ją bei įsta­ty­mų lei­džia­mą­ją val­džias, sa­vi­val­dy­bes – vi­są vie­šo­jo sek­to­riaus val­dy­mą, drau­ge ste­bint, ar tiks­lin­gai lei­džia­mos šio sek­to­riaus iš­lai­ky­mui nu­ma­ty­tos lė­šos, kiek žmo­nių pa­si­telk­ta dar­bui ir pa­na­šiai. Ver­ti­nant ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jas, bus ver­ti­na­mas ir vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čių žmo­nių skai­čius“, – LŽ sa­kė Vals­ty­bės kon­tro­lės IV au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rim­vi­das Ale­liū­nas.

To­kio mas­to ty­ri­mo Vals­ty­bės kon­tro­lė iki šiol dar nė­ra at­li­ku­si. Pa­sak R. Ale­liū­no, iki šiol ši ins­ti­tu­ci­ja vyk­dė tik at­ski­rų vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų au­di­tus. „Da­bar ana­li­zuo­si­me bend­rą­ją si­tua­ci­ją, ir jei­gu nu­sta­ty­si­me ko­kias nors ri­zi­kas, ku­rios ga­lė­tų truk­dy­ti įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tus tiks­lus, šį ru­de­nį, su­da­ri­nė­da­mi at­ei­nan­čių me­tų tar­ny­bos veik­los prog­ra­mą, pla­nuo­si­me au­di­tus“, – aiš­ki­no Vals­ty­bės kon­tro­lės at­sto­vas.

Kiek dir­ba – nie­kas nežino

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM), ku­riai pra­ėju­siais me­tais bu­vo pa­ves­ta su­gal­vo­ti, kaip ma­žin­ti vie­šą­jį sek­to­rių, Vie­šo­jo val­dy­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2015-ai­siais Lie­tu­vo­je ja­me vei­kė 4 301 or­ga­ni­za­ci­ja: 736 vals­ty­bės bei 3,5 tūkst. sa­vi­val­dy­bių ži­nio­je esan­čių įstai­gų.

VRM duo­me­ni­mis, iš vi­so vie­ša­ja­me sek­to­riu­je per­nai dir­bo 362 780 žmo­nių: iš jų kiek dau­giau nei 201 tūkst. – biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se, dar apie 54 tūkst. – vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas (VTD) pa­tei­kia ki­to­kius skai­čius: Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tro duo­me­ni­mis, šių me­tų ge­gu­žės 1 die­ną vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se par­ei­gas rea­liai ėjo 48 597 dar­buo­to­jai.

Op­ti­mi­za­vi­mo ini­cia­ty­vas skel­bian­ti Vy­riau­sy­bė per­nai pra­ne­šė, kad 2012–2015 me­tais bend­ras di­džiau­sias leis­ti­nas vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo 132 par­ei­gy­bė­mis. Vy­riau­sy­bės su­da­ry­tai Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­jai (VVTK), pa­kei­tu­siai anks­tes­nės ka­den­ci­jos me­tu vei­ku­sią Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ją, va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis LŽ ti­ki­no, kad iš tie­sų per mi­ni­mą lai­ko­tar­pį eta­tų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je su­ma­žė­jo net 1,5 tūks­tan­čio. VTD duo­me­nys ro­do ką ki­ta: 2012 me­tais vals­ty­bės tar­ny­bo­je rea­liai dir­bo 48 165 žmo­nės, o šių me­tų ge­gu­žės 1-ąją jų skai­čius iš­au­go iki 48 597 – tai­gi, pa­di­dė­jo 432 as­me­ni­mis.

Skir­tin­ga in­for­ma­ci­ja apie pa­dė­tį vals­ty­bės tar­ny­bo­je tei­kia­ma dėl to, kad Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra bend­ro re­gis­tro, ku­ria­me bū­tų kau­pia­mi duo­me­nys apie vi­so vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jus. Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tre kau­pia­ma in­for­ma­ci­ja tik apie vals­ty­bės tar­nau­to­jus ir dar­buo­to­jus, ku­rie dir­ba vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se bei įstai­go­se, vyk­dan­čio­se vie­šo­jo val­dy­mo funk­ci­jas. Taip pat šia­me re­gis­tre at­si­du­ria maž­daug penk­ta­da­lio sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų duo­me­nys, o li­ku­sie­ji kau­pia­mi VRM Vi­daus tar­ny­bos par­ei­gū­nų re­gis­tre. In­for­ma­ci­ją apie kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­ei­gū­nus sau­go kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pa­grin­di­nės ins­ti­tu­ci­jos (Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ir pa­na­šiai).

„A­pi­bend­rin­ti duo­me­nis apie vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čius as­me­nis siū­ly­ta prieš 6–7 me­tus, bet iki da­bar skai­čiai bei ten­den­ci­jos įvai­riais pjū­viais la­bai daž­nai ski­ria­si. Tai ro­do, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos šia pra­sme vis dar su­si­du­ria su ge­bė­ji­mų trū­ku­mu, o kar­tais tas ne­ati­ti­ki­mas tarp skir­tin­gų in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių, kal­bant apie dir­ban­čius žmo­nes, bū­na su­si­jęs ir su kai ku­rių ins­ti­tu­ci­jų ne­no­ru at­skleis­ti rea­lią si­tua­ci­ją“, – LŽ sa­kė VVTK na­rys Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

Gi­rai­si „gal­vų kapojimu“

Per­žiū­rė­ti vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jas, taip pat – įver­tin­ti dar­buo­to­jų po­rei­kį Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ban­dė ne­be pir­mą ka­den­ci­ją bur­da­mos va­di­na­mą­sias Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jas. Per be­veik de­šimt­me­tį jų dar­bo re­zul­ta­tai vi­suo­me­nei daž­niau­siai bū­da­vo pri­sta­to­mi įvar­di­jant pa­nai­kin­tas ar pert­var­ky­tas kai ku­rias ins­ti­tu­ci­jas, taip pat – su­ma­žin­tą vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų skai­čių.

An­tai Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų de­le­guo­to prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė 2008–2009 me­tais tei­gė val­di­nin­kų ar­mi­ją su­ma­ži­nu­si be­veik 2 tūks­tan­čiais. So­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas skel­bė, kad tik per 2014 me­tus vie­ša­sis sek­to­rius su­ma­žė­jo 22 biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis, 2 vals­ty­bės įmo­nė­mis, 4 vie­šo­sio­mis įstai­go­mis ir pa­di­dė­jo 11 ak­ci­nių bend­ro­vių. Nors rea­liai vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų skai­čius au­go, nu­ro­do­ma, kad bend­ras di­džiau­sias leis­ti­nas vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čius bu­vo su­ma­žin­tas 132 par­ei­gy­bė­mis, o ne­užim­ti eta­tai pers­kirs­ty­ti tarp mi­nis­te­ri­jų, ne­stei­giant nau­jų par­ei­gy­bių.

Šiuo me­tu vei­kian­čiai VVTK va­do­vau­jan­tis A. Ma­čiu­lis LŽ tvir­ti­no, kad per pa­sta­rą­jį tre­jų me­tų lai­ko­tar­pį eta­tų skai­čius vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bu­vo su­ma­žin­tas dau­giau kaip 1,5 tūks­tan­čio. Tai ne­reiš­kia, kad bu­vo at­leis­tas mi­ni­mas skai­čius dar­buo­to­jų, mat ne­re­tai da­lis eta­tų įvai­rio­se po vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių spar­nu esan­čio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se lai­ko­mi „tuš­ti“.

Kliū­tis – po­li­ti­kų nuostatos

Pa­sak A. Ma­čiu­lio, per pa­sta­ruo­sius tre­jus VVTK dar­bo me­tus bu­vo nu­sta­ty­ta ne vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios eta­tų skai­čių rei­kia op­ti­mi­zuo­ti ir kai ku­rie pa­siū­ly­mai bu­vo rea­li­zuo­ti. „Gal ne taip pla­čiai, kaip no­rė­jo­si ko­mi­si­jai, bet juk VVTK tik siū­lo tam ti­krus spren­di­mus, o ga­lu­ti­nį žo­dį ta­ria Vy­riau­sy­bė ar­ba Sei­mas. Ma­tyt, ne­pa­sa­ky­siu nie­ko nau­jo teig­da­mas, kad vie­na di­džiau­sių kliū­čių spar­tes­niam spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mui yra vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gų va­do­vų ir dar­buo­to­jų pa­sip­rie­ši­ni­mas. Ki­tas da­ly­kas – po­li­ti­nės nuo­sta­tos: Sei­me ne vi­sa­da pri­ima­mi spren­di­mai įsta­ty­mų pa­tai­sų for­ma, kaip siū­lo Vy­riau­sy­bė“, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris.

Pa­na­šias prob­le­mas įžvel­gė ir R. Vil­pi­šaus­kas. Pa­sak jo, bet ko­kia rim­tes­nė vals­ty­bės re­for­ma pri­klau­so nuo val­dan­čio­sios dau­gu­mos ap­sisp­ren­di­mo, o jo ne­re­tai pri­trūks­ta.

„Anks­tes­nės ka­den­ci­jos me­tu įvai­rios ini­cia­ty­vos, ku­rioms bū­da­vo pri­tar­ta Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jo­je, daž­nai užs­trig­da­vo ar Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu, ne­su­ta­rus koa­li­ci­jos par­tne­riams, ar Sei­me. Vei­kiant šiai Vy­riau­sy­bei daž­nai at­si­tin­ka pa­na­šiai. Kal­ban­tis su įvai­riais po­li­ti­kais, no­ras pert­var­ky­ti vie­šą­jį sek­to­rių tar­si dek­la­ruo­ja­mas, bet kai prie­ina­ma prie kon­kre­čių spren­di­mų, ku­rie ką nors ga­li pa­lies­ti as­me­niš­kai ar po­li­tiš­kai, ge­ri no­rai ne­re­tai nu­stu­mia­mi į ša­lį, ir lai­mi siau­ri in­te­re­sai. Ne­no­ras ar­ba ge­bė­ji­mų trū­ku­mas nu­ga­li lyg ir ma­to­mą pri­nci­pi­nį nu­si­tei­ki­mą keis­ti si­tua­ci­ją“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

. . .

Vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tį, skai­čiaus ki­ti­mas 2012–2016 m.

Da­ta Dar­buo­to­jų skaičius

2012.05.01 48 165

2013.05.01 48 740

2014.05.01 49 060

2015.05.01 48 813

2016.05.01 48 597

Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to inf.