Skaičiuojama: daugiausiai žalos audringi orai pridarė Alytaus apskrityje
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ir penk­ta­die­nio nak­tį Lie­tu­vą vėl užk­lu­pęs smar­kus vė­jas su lie­tu­mi pri­da­rė ža­los.

Ug­nia­ge­siai 40-yje vie­tų vy­ko ša­lin­ti nu­vir­tu­sių me­džių ir ki­tų aud­rin­gų orų pa­da­ri­nių, BNS penk­ta­die­nio ry­tą sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Dau­giau­siai iš­kvie­ti­mų va­ka­re ir nak­tį bu­vo Aly­taus aps­kri­ty­je (16), Vil­niaus aps­kri­ty­je (12), Kau­no aps­kri­ty­je (8) ir Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je (4). Ug­nia­ge­siai pjaus­tė nu­vir­tu­sius me­džius, te­ko gel­bė­ti ke­lis pri­spaus­tus au­to­mo­bi­lius. Apie nuo sti­chi­jos nu­ken­tė­ju­sius žmo­nes ne­pra­ne­ša­ma.

Pir­mo­ji smar­ki liū­tis pro pie­try­čių Lie­tu­vą pra­šniokš­tė ket­vir­ta­die­nio ry­tą. Tuo­met dėl ap­sem­tų gat­vių bu­vo su­tri­kęs eis­mas sos­ti­nė­je Vil­niu­je. Ta­čiau po ry­ti­nės liū­ties ug­nia­ge­siai ga­vo tik ke­lis iš­kvie­ti­mus dėl nu­vir­tu­sių me­džių.