Siūs tramdomuosius marškinius savivaldos politikams
Per Sei­mo ru­dens se­si­ją ke­ti­na­ma ini­ci­juo­ti dis­ku­si­ją dėl sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių at­šau­ki­mo me­cha­niz­mo. Mat esa­ma keis­to par­adok­so: prie­sai­ką su­lau­žęs ir Kons­ti­tu­ci­ją šiurkš­čiai pa­žei­dęs Sei­mo na­rys ga­li bū­ti ap­kal­tos bū­du ša­li­na­mas iš par­la­men­to, o vie­tos val­džios at­sto­vai iš sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų – ne.

Pra­bil­ti apie šią spra­gą po­li­ti­kus pri­ver­tė Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rio, Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos at­sto­vo Via­čes­la­vo Ti­to­vo vie­šas tei­gi­nys, ne­va Lie­tu­va – fa­šis­ti­nė vals­ty­bė. Kai ku­rie po­li­ti­kai to­kį iš­puo­lį ver­ti­na kaip ta­ry­bos na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mą, už ku­rį tu­rė­tų grės­ti ap­kal­ta.

„Jis da­vė prie­sai­ką pa­dė­jęs ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos, o da­bar drabs­to­si to­kiais žo­džiais. Sei­me jam grės­tų ap­kal­ta, ta­čiau ne mies­to ta­ry­bo­je, nes nė­ra to­kio me­cha­niz­mo“, – LŽ sa­kė uos­ta­mies­čio me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas.

Jo­kios atsakomybės

V. Ti­to­vas Klai­pė­do­je ne­be pir­mą kar­tą sa­vo kal­bo­mis ir veiks­mais įsi­ve­lia į skan­da­lus. Šią sa­vai­tę jis mū­sų ša­lį iš­va­di­no fa­šis­ti­ne vals­ty­be, mat į uos­ta­mies­ty­je ru­sa­kal­bių or­ga­ni­zuo­tą fo­ru­mą ne­bu­vo įleis­ti ke­li prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mi vei­kė­jai iš Lat­vi­jos. Jie bu­vo iš­pra­šy­ti iš mū­sų ša­lies, nes yra įtrauk­ti į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą.

V. Ti­to­vas ne­be pir­mus me­tus iš­ren­ka­mas į Klai­pė­dos ta­ry­bą ir pri­klau­so jos opo­zi­ci­jai, ta­čiau už sa­vo ko­men­ta­rus su­lau­kė pa­smer­ki­mo net iš tos pa­čios opo­zi­ci­jos at­sto­vų. „Dar prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus kė­liau klau­si­mą, kad bū­ti­na su­kur­ti ta­ry­bų na­rių at­šau­ki­mo iš jų me­cha­niz­mą. Da­bar tai ga­li grės­ti tik me­rams, bet ne ei­li­niams ta­ry­bų na­riams. O juk šie taip pat yra ren­ka­mi žmo­nių, kaip ir Sei­mo na­rai. Par­la­men­ta­rams ap­kal­ta yra nu­ma­ty­ta, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams – ne. Jie ket­ve­rius me­tus ga­li nie­ko ne­veik­ti, men­kin­ti sa­vo mies­to ir vals­ty­bės var­dą“, – LŽ ko­men­ta­vo Kla­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rė Ni­ka Pu­tei­kie­nė.

Jos įsi­ti­ki­ni­mu, prie­sai­ką su­lau­žęs ta­ry­bos na­rys tu­rė­tų pra­ras­ti man­da­tą.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, kaip ir Sei­mo na­riai, duo­da prie­sai­ką pa­dė­ję ran­ką ant Kons­ti­tu­ci­jos. Prie­sai­kos žo­džiai: „Pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus.“

Vie­no­din­tų sąlygas

Klai­pė­dos me­ras V. Grub­liaus­kas pa­brė­žė, kad žo­džio lais­vė tu­ri bū­ti ne­at­sie­ja­ma nuo at­sa­ko­my­bės pri­siė­mi­mo už sa­vo kal­bas.

„Iš­ties ky­la įvai­rių min­čių, ar ne­ver­tė­tų įtvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ap­kal­tos me­cha­niz­mo. Da­bar gi at­šauk­tas ga­li bū­ti tik me­ras. Pa­pras­tas ta­ry­bos na­rys juk ir­gi yra tau­tos iš­rink­tas at­sto­vas, kaip ir Sei­mo na­rys. Jam ap­kal­tą ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti, o vie­tos po­li­ti­kui – ne. Net jei ga­li­ma įtar­ti, kad sa­vo veiks­mais ta­ry­bos na­rys su­lau­žė duo­tą prie­sai­ką vals­ty­bei, pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją“, – kal­bė­jo jis.

Kar­tu V. Grub­liaus­kas pa­žy­mė­jo, kad mu­ni­ci­pa­li­nio ly­gio ap­kal­tos me­cha­niz­mas tu­rė­tų bū­ti taip pat griež­tai reg­la­men­tuo­tas, kaip ir Sei­mo na­rių ar pre­zi­den­to ap­kal­tos at­ve­jais. „Kad to­kio­mis ap­kal­to­mis ne­bū­tų pikt­nau­džiau­ja­ma. Kad tai ne­tap­tų ra­ga­nų lau­žais. Ta­čiau tei­siš­kai įtvir­tin­ti tą at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo sis­te­mą su ap­kal­tos ga­li­my­be rei­kė­tų“, – ti­ki­no uos­ta­mies­čio va­do­vas.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas LŽ taip pat tvir­ti­no esan­tis už po­ky­čių ini­ci­ja­vi­mą.

„Ne­ma­tau nie­ko blo­ga, jei pra­dė­si­me dis­ku­tuo­ti apie ta­ry­bų na­rių ap­kal­tos pro­ce­dū­ros, man­da­tų pa­nai­ki­ni­mo tei­si­nės ba­zės su­kū­ri­mą. Tu­ri bū­ti ir po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė, o da­bar ji tar­si ir ne­tai­ko­ma – ga­li kal­bė­ti ką no­ri, nors ir da­vei prie­sai­ką. Nei me­ras, nei ta­ry­ba ne­tu­ri tam jo­kios įta­kos“, – pri­pa­ži­no jis.

Esą da­bar vie­nin­te­lis bū­das vie­šai su­gė­din­ti sa­vo sa­vi­val­dy­bę ar vals­ty­bę men­ki­nan­tį ta­ry­bos na­rį – svars­ty­ti jo el­ge­sį eti­kos ko­mi­si­jo­je. Ta­čiau pa­pras­tai to­kie svars­ty­mai nie­kuo ne­si­bai­gia.

„Gil­jo­ti­na„ – tik merams

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas LŽ tei­gė pri­ta­rian­tis, kad rei­kia or­ga­ni­zuo­ti dis­ku­si­jas dėl sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių at­šau­ki­mo tei­si­nės ba­zės per­žiū­rė­ji­mo.

„Ti­krai pa­siū­ly­siu jau per šią ru­dens se­si­ją ko­mi­te­te tai pa­ana­li­zuo­ti. Da­bar tei­si­nė ba­zė nu­ma­to tik ta­ry­bos na­rio-me­ro at­šau­ki­mo iš par­ei­gų ini­cia­ty­vą, ku­ri pri­klau­so vie­nam treč­da­liui ta­ry­bos na­rių. Tuo­met su­da­ro­ma spe­cia­li ko­mi­si­ja, ku­ri at­lie­ka ty­ri­mą ir iš­va­das pa­tei­kia ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui. Šis pri­ima sa­vo spren­di­mą, o tuo­met klau­si­mas vėl svars­to­mas ta­ry­bo­je. Ta­čiau tai ne­tai­ko­ma pa­pras­tam ta­ry­bos na­riui“, – aiš­ki­no jis.

Par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, vien tai, kad vi­si ta­ry­bų na­riai pri­va­lo duo­ti prie­sai­ką, ga­li tap­ti rea­liu pa­grin­du įtvir­tin­ti ir at­sa­ko­my­bę už jos su­lau­žy­mą.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas LŽ taip pat ti­ki­no, jog pa­gal da­bar­ti­nę tei­si­nę ba­zę ta­ry­bų na­riai sa­vo įga­lio­ji­mų dėl prie­sai­kos su­lau­žy­mo ar Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo ne­pra­ran­da. „Nė­ra to­kio me­cha­niz­mo, kad bū­tų ga­li­ma dėl įvar­dy­tų prie­žas­čių or­ga­ni­zuo­ti ap­kal­tą ta­ry­bos na­riui. Nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų me­cha­niz­mas da­bar ga­lio­ja tik tam ta­ry­bos na­riui, ku­rį iš­ren­ka me­ru“, – sa­kė jis.