Siūlys negriauti nelegalių statinių Neringoje
Pir­ma­die­nį po­sė­džia­vu­si prem­je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, nag­ri­nė­ju­si su ne­le­ga­liais sta­ti­niais Ne­rin­go­je su­si­ju­sius klau­si­mus, nu­spren­dė siū­ly­ti Vy­riau­sy­bei keis­ti pla­na­vi­mo do­ku­men­tus.

„Prem­je­rui re­ko­men­duo­ja­me pa­ves­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai par­eng­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl tvar­ky­mo pla­no kei­ti­mo, nes po la­bai il­gų gin­čų fak­tiš­kai pa­ma­tė­me, kad dau­ge­liu at­ve­jų ga­li­ma net ir pri­ėmus teis­mo nu­tar­tį, ją vyk­dant, su­da­ry­ti tai­kos su­tar­tis. Bet tos tai­kos su­tar­tys vis tiek tu­ri bū­ti su­da­ry­tos re­mian­tis tei­si­niu pa­grin­du, o tai ga­li bū­ti tik tvar­ky­mo pla­no pa­kei­ti­mas“, – BNS pir­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja ap­lin­kos ap­sau­gai Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė, va­do­vau­jan­ti dar­bo gru­pei.

Pa­sak J.Juo­zai­tie­nės, Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko tvar­ky­mo pla­nas tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas pa­gal Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) už­sa­ky­mu par­eng­tą Kul­tū­ros pa­vel­do tvar­ky­mo pla­ną. Jos tei­gi­mu, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl tvar­ky­mo pla­no kei­ti­mo tu­rė­tų par­eng­ti iki gruo­džio 19 die­nos, ku­ria­me tu­rė­tų bū­ti at­siž­velg­ta į Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos ir KPD siū­ly­mus.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra ini­ci­ja­vu­si Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo kei­ti­mą, ku­ris leis­tų ope­ra­ty­vi­nį pla­na­vi­mą tai­ky­ti spe­cia­liuo­siuo­se pla­nuo­se - keis­ti juos ne vi­sa apim­ti­mi, bet tam ti­kriems ob­jek­tams. Šį pa­kei­ti­mą dar tu­ri pri­im­ti Sei­mas.

„Ta­da, aš ma­nau, bū­tent per ko­rek­tū­rą mes ga­lė­tu­me ope­ra­ty­viai iš­spręs­ti kai ku­rių ob­jek­tų tai­kos su­tar­ties su­da­ry­mo ga­li­my­bes“, – sa­kė J.Juo­zai­tie­nė.

2012 me­tų bir­že­lį cen­tro kai­rės Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko tvar­ky­mo pla­ną. Pa­gal jį, iš gal­būt ne­tei­sė­tai pa­sta­ty­tų 40 ob­jek­tų UNES­CO sau­go­mo­je Kur­šių ne­ri­jo­je bu­vo nu­ma­ty­ta nu­griau­ti pen­kis (kai ku­riuos iš šių ob­jek­tų su­da­ro po ke­lis sta­ti­nius). Ki­tus ob­jek­tus siū­ly­ta to­bu­lin­ti, su­da­rius tai­kos su­tar­tis.

Iki šiol iš mi­nė­tų pen­kių griū­čiai pa­smerk­tų ob­jek­tų nu­griau­tas tik vie­nas pa­sta­tas Juo­dkran­tė­je.